Strategie | Agoria

Klimaatneutraal bouwen

Samen bouwen aan een klimaatneutraal gebouwenpark

Tegen 2050 moet België haar CO₂-uitstoot met 80 tot 95% verminderen. Dat is niet niks! Gelukkig zijn er verschillende domeinen waarop de verschillende Belgische overheidsinstanties kunnen inzetten om deze stevige uitdaging aan te gaan. Eén daarvan is een volledig klimaatneutraal gebouwenpark tegen 2050 realiseren. Om deze doelstelling waar te maken, werkt Agoria – samen met verschillende stakeholders – elke dag met bouwtechnologiebedrijven aan technologie die de klimaatneutraliteit verhoogt. Daarnaast hebben we ook oog voor het comfort en de veiligheid van de bewoners van het gebouwenpark.

 

Waarom inzetten op een klimaatneutraal gebouwenpark?

Europa wil tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn. Hiervoor moeten allerlei sectoren die (intensief) energie verbruiken hun uitstoot van broeikasgassen verminderen. Dit filmpje legt uit hoe dit in zijn werk gaat.

Europa heeft zelf een plan van aanpak voor de grote verbruikers, maar voor de overige sectoren moet elke lidstaat zelf een plan uitwerken. Als je weet dat de gebouwensector verantwoordelijk is voor 36% van de CO2-uitstoot in Europa en bedenkt dat België 5 miljoen gebouwen telt die CO₂ uitstoten om in energie voor de eigen verwarming en koeling te kunnen voorzien, dan is het logisch dat de Belgische overheidsinstanties de oplossing voor de CO2-reductie voor een groot deel bij ons gebouwenpark zoeken. Als we dit plan met zijn allen uitvoeren, kan België tegen 2050 de CO2 -uitstoot van gebouwen immers al met 89 tot 91% terugdringen.

 

Een klimaatneutraal Europa begint bij ieder van ons

 

De verantwoordelijkheid voor het slagen van de doelstelling ligt bij iedere eigenaar van een gebouw. Op dit moment voldoet ongeveer 3% van alle gebouwen in België aan de norm. De overige 97% moet zo snel mogelijk duurzaam gerenoveerd of herbouwd worden.

 

Wat betekent “klimaatneutraal” gebouwenpark tegen 2050?

Ook al vraagt Europa elke lidstaat om tegen 2050 een klimaatneutraal gebouwenpark te realiseren, de specifieke definitie van “klimaatneutraal” mogen de landen zelf bepalen. Vermits het gebouwenpark in België een gewestelijke materie is, heeft ieder gewest een definitie bepaald. Zij hebben dit vormgegeven als een bepaalde minimale norm die behaald zal moeten worden, die gelijkgesteld is aan een of meerdere labels van het EPC of EPB-certificaat.

3%

35% minder CO2-uitstoot tegen 2030

Naast de opdracht om een klimaatneutraal gebouwenpark te realiseren is iedere lidstaat door Europa gevraagd om haar CO2-uitstoot te verminderen. België heeft zich geëngageerd om tegen 2030 de algemene uitstoot met 35% te verlagen. Gebouwen zijn een van de sectoren waarop België inzet. In ons land is de residentiële gebouwensector verantwoordelijk voor 13,3% en de tertiaire sector voor 4,8% van de totale broeikasgassen.

18%
slider

 

 

De meerwaarde van bouwtechnologie

Het leeuwendeel van de CO 2-uitstoot van gebouwen is toe te schrijven aan energie die nodig is voor verwarming en koeling van die gebouwen. Dus om de CO2-uitstoot te verminderen, zullen zowel de bestaande gebouwen als de toegepaste bouwtechnologieën energie-efficiënter moeten gemaakt worden. Ook zal de resterende energie hernieuwbaar moeten worden opgewekt. De huidige bouwtechnologie zorgt ervoor dat al dit CO2- besparingspotentieel bij zowel bestaande als nieuwe gebouwen kan worden gerealiseerd.

Lees hoe het werkt

De meerwaarde van bouwtechnologie
 

Hoe realiseren we een klimaatneutraal gebouwenpark?

Meer dan 5 miljoen gebouwen moeten de volgende bijna 30 jaar klimaatneutraal worden.
Drie factoren zullen bepalend zijn voor het succes van deze operatie:

Klimaatneutraal (ver)bouwen is maatwerk

Eigenaars die hun gebouw verhuren en eigenaars die hun woning zelf betrekken, hebben niet altijd dezelfde beweegredenen of ondersteuning nodig om te renoveren. Elke doelgroep zal dus een andere aanpak vergen.

Meer weten

Zorgen dat investeren loont

Eigenaars zullen sneller tot een klimaatneutrale renovatie overgaan als daar een hogere vastgoedwaarde tegenover staat. Met de juiste maatregelen kan de overheid private investeringen stimuleren door klimaatneutraliteit een rol te laten spelen in de vastgoedprijs.

Meer weten

Een klimaatneutraal gebouw voor iedereen

Een uitgebreid renovatieproject uitvoeren is misschien niet haalbaar voor iedere eigenaar. Het zal een breder klimaatneutraal vastgoedaanbod vergen om een klimaatneutrale woning of gebouw voor iedereen toegankelijk te maken.

Meer weten
 

Waarom Agoria?

Agoria verbindt mensen en bedrijven voor technologische vooruitgang. Netwerken en samenwerken, in het belang van de maatschappij en om de kwaliteit van het leven te verhogen. Agoria toont wat kan, maar doet ook dromen van wat nog meer zou kunnen. Een rol die het ook speelt bij de transitie naar een klimaatneutraal Europa.
Concreet biedt Agoria de volgende meerwaarde bij de klimaatuitdaging:

Maatschappelijke rol

Maatschappelijke rol

Als een van de grootste sectorfederaties zet Agoria graag zijn netwerk en expertise in om een maatschappelijk draagvlak te creëren voor een klimaatneutraal gebouwenpark.

Bouwtechnologische knowhow van leden

Bouwtechnologische knowhow van leden

Het zijn de Agoria-leden die de expertise hebben om een gebouw klimaatneutraal, comfortabel en veilig te maken.

Agoria als kennispartner

Agoria als kennispartner

Agoria beschikt over voldoende kennis, data en ervaring om impactvolle beleidsmaatregelen te identificeren, ook in thema’s als klimaat, milieu en energie.

 

Ontdek meer over Agoria

 

Doe een beroep op onze expertise

Vragen over klimaatneutraal bouwen? We praten graag over de mogelijkheden om een duurzame toekomst vorm te geven.

Contacteer ons