Nieuwe berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij werkhervatting of moederschapsbescherming – Beperking van de duur van de progressieve werkhervatting | Agoria

Nieuwe berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij werkhervatting of moederschapsbescherming – Beperking van de duur van de progressieve werkhervatting

Gepubliceerd op 06/03/18 door Elke De Coninck
Een werknemer die ná een periode van volledige arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk hervat met toestemming van de adviserende geneesheer van de mutualiteit of een werkneemster die aangepast of ander werk verricht in het kader van moederschapsbescherming, kan een uitkering krijgen van de mutualiteit.

Een recent verschenen KB zal de berekeningswijze van deze uitkeringen wijzigen. 

Progressieve werkhervatting

De berekeningswijze van de uitkering zal worden aangepast vanaf 1 april 2018.

Het KB voorziet een overgangsregeling tot 1 juli 2018 voor die werknemers die reeds in een stelsel van gedeeltelijke werkhervatting zitten vóór 1 april 2018 (stelsel dat ná 1 april 2018 niet wordt hernieuwd of gewijzigd). Voor hen is de meest gunstige regeling van toepassing tot en met 30 juni 2018.

Huidige regeling

Op vandaag wordt de ZIV-uitkering, van toepassing bij volledige arbeidsongeschiktheid, verminderd met een bepaald %, in functie van het inkomen dat wordt verworven door de gedeeltelijke werkhervatting.

Nieuwe berekening

Vanaf 1 april 2018 zal de ZIV-uitkering worden verminderd in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk van de werknemer ná de gedeeltelijke werkhervatting. De hoogte van het inkomen verworven door de gedeeltelijke werkhervatting zal niet meer van belang zijn.

Bij een werkhervatting van maximaal 20%, zal de ZIV-uitkering niet verminderd worden. Enkel een nieuw tewerkstellingspercentage boven 20% zal dus een vermindering tot gevolg hebben.

Voorbeeld

Een werknemer ontvangt tijdens zijn ziekte een ZIV-uitkering van € 60,00 per dag. Hij hervat het werk gedeeltelijk voor 20 uren/week, terwijl een voltijder 38 uren/week werkt.

Het dagbedrag van € 60,00 zal worden verminderd op basis van zijn nieuwe tewerkstellingsbreuk (20/38) en enkel rekening houdend met de werkhervatting boven 20%.

60 – (20/38 – 20%) = 60 – (53%* – 20%) = 60 – 33% = 40,2

(*afronding op eenheid in functie van de eerste decimaal)

De werknemer zal dus tijdens zijn gedeeltelijke werkhervatting een ZIV-uitkering krijgen van € 40,2 per dag. 

Moederschapsbescherming

De berekeningswijze van de uitkering zal worden aangepast met ingang van 1 januari 2018.

Werkneemsters die ander of aangepast werk uitoefenen in het kader van moederschapsbescherming en hierdoor loonverlies lijden, krijgen een ZIV-uitkering.

Oude regeling

In het verleden ontvingen deze werkneemsters 60% van het gederfde loon (begrensd tot € 3.366,21 per maand).

Nieuwe berekening

Voortaan zal de uitkering worden vastgesteld op 60% van het verschil* tussen het brutoloon van de normale functie en het brutoloon van de aangepaste functie (*begrensd tot € 3.366,21 per maand).

Voorbeeld

Een werkneemster verdient in haar normale functie € 4.500 per maand. Zij gaat deeltijds werken in het kader van moederschapsbescherming en verdient € 2.250 per maand.

4.500/26 (dagen) = 173,0769

2.250/26 = 86,5385

(173,0769-86,5385) x 60% = 51,92

De werkneemster zal tijdens de periode van moederschapsbescherming dus een ZIV-uitkering krijgen van € 51,92 per dag. 

Duur van de progressieve werkhervatting

Vanaf 1 april 2018 zal de mogelijke duur van de werkhervatting worden beperkt.

De duur van de progressieve werkhervatting waarvoor de adviserende geneesheer van de mutualiteit toestemming kan geven, zal beperkt worden tot 2 jaar.

De lopende toelatingen (van onbepaalde duur of meer dan 2 jaar) van vóór 1 april 2018, zullen worden beëindigd vóór 1 april 2019. De adviserende geneesheer zal in dat geval eventueel een nieuwe toelating kunnen geven voor maximaal 2 jaar.

Bron : KB van 04/02/2018 tot wijziging van het KB van 03/07/1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (BS 09/02/2018)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen 
Was dit artikel nuttig?