Het klimaatbeleidskader voor gebouwen in 5 minuten | Agoria

Het klimaatbeleidskader voor gebouwen in 5 minuten

Afbeelding
Gepubliceerd op 07/09/21 door Charlotte van de Water
België staat voor de grote uitdaging om de uitstoot van CO2 tegen 2050 significant te verminderen. Voor bouwtechnologiesector betekent dit dat de marktontwikkeling de komende 30 jaar sterk beïnvloed zal worden door een vraag naar klimaatneutrale oplossingen voor renovatie- en nieuwbouwprojecten. In dit artikel willen wij u een overzicht aanbieden van alle relevante regelgeving die is ontwikkeld om dit vorm te geven.

Titel

Doelstelling

In het kort

Details

Expert

BELEID PER SECTOR

Residentieel (privaat)

Voor de residentiële sector is een gemiddeld streefdoel gedefinieerd om alle gebouwen tegen 2050 bijna-energieneutraal te maken (NZEB, BEN, QZEN). Dit staat gelijk aan 100 kWh/m2/jaar voor Vlaanderen en Brussel en 85 kWh/m2/jaar voor Wallonië.

De residentiële sector in België bestaat voor ruim 90% uit private eigenaars. Voor het merendeel van de woningen, ongeveer 75%, is de eigenaar tevens bewoner. Ongeveer 25% is in handen van private verhuurders.

Klimaatneutraal gebouwenpark: het renovatiebeleidskader voor residentiële gebouwen | Agoria

 

Charlotte van de Water

Sociale huisvesting

Voor de residentiële sector is een gemiddeld streefdoel gedefinieerd om alle gebouwen tegen 2050 bijna-energieneutraal te maken (NZEB, BEN, QZEN). Dit staat gelijk aan 100 kWh/m2/jaar voor Vlaanderen en Brussel en 85 kWh/m2/jaar voor Wallonië.

De sociale huisvesting omvat ongeveer 6% van de Belgische residentiële markt. Ongeveer 90% van de woningen wordt beheerd door een Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM). Bijna 7% wordt op de markt gezet via een Sociaal Verhuur Kantoor (SVK). De overigen woningen zijn in handen van lokale besturen, OCMW of Woningfondsen.

Coming Soon

Charlotte van de Water

Niet-residentieel (privaat)

Voor de niet-residentiële sector streeft elk gewest naar een energie- of koolstofneutraal gebouwenpark tegen 2050.  

De niet-residentiële sector bestaat naar inschatting voor ongeveer 85% uit gebouwen in beheer van private eigenaars. Dit omvat bijvoorbeeld de subsectoren kantoren, handel en de horeca. De industrie wordt over het algemeen niet gerekend tot de sector niet-residentieel.

Klimaatneutraal gebouwenpark: De niet-residentiële sector binnen het klimaatbeleidskader voor gebouwen | Agoria

Charlotte van de Water

Niet-residentieel (publiek)

Voor de niet-residentiële sector streeft elk gewest naar een energie- of koolstofneutraal gebouwenpark tegen 2050.  Voor een deel van de publieke gebouwen is het de bedoeling om de doelstelling vroeger gerealiseerd te hebben.

Publieke gebouwen omvat naar inschatting ongeveer 15% van de niet-residentiële sector. Dit omvat onder andere de (kantoor)gebouwen van de overheid en gebouwen voor onderwijs, zorg, cultuur, sport en jeugdinfrastructuur.

Klimaatneutraal gebouwenpark: Een nadere beschouwing van de niet-residentiële sector | Agoria

Charlotte van de Water

BELEIDSPLANNEN

Renovation Wave

Verhogen van het aantal renovaties van het bestaande gebouwenpark.

Belangrijkste thema’s

 • Minimumvereisten voor gebouwen
 • Energieprestatiecertificaat
 • Verhogen renovatiegraad in lidstaten
 • Uitfaseren van slechte gebouwen
 • Digitalisatie
 • Comfort
 • Financiering van de renovaties

 

Klimaatneutraal bouwen: Een introductie in de totstandkoming van het Europees klimaatbeleidskader | Agoria

 

Charlotte van de Water

Recovery Plan

Herstelplan om de economische heropbouw na COVID-19 binnen Europa zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Belangrijkste thema’s

 • Recovery and Resilience Facility (RRF)

Relanceplan in de bouwsector: hou rekening met de deadlines voor indiening projectvoorstellen! | Agoria

Charlotte van de Water

Multiannual Financial Framework (MFF)

Opmaak van het Europees werkingsbudget dat grotendeels door de lidstaten ter beschikking wordt gesteld voor uitvoering van de Europese bevoegdheden.

Belangrijkste thema’s

 • Next Generation EU
 • Horizon Europe (voorheen: Horizon 2020)
 • LIFE
 • Cohesion Fund
 • Connecting Europe Facility (CEF)

Klimaatneutraal bouwen: Een introductie in de totstandkoming van het Europees klimaatbeleidskader | Agoria

 

Charlotte van de Water

National Energy and Climate Plan (NECP)

Opmaak van een plan voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen voor een periode van 10 jaar door lidstaten.

Belangrijkste thema’s

 • Energie-efficiëntie
 • Decarbonisatie (incl. hernieuwbare energie)
 • Continuïteit van de energievoorziening
 • Onderzoek, innovatie en concurrentievermogen
 • Interne energiemarkt
 • Langetermijnrenovatiestrategie (LTRS)

Nationaal Energie- en Klimaatplan (NECP): dit moet u weten | Agoria

 

Charlotte van de Water

Long-Term Renovation Strategy (LTRS)

Opmaak van een plan waarin staat hoe de Europese lidstaten de transitie naar een bijna-energieneutraal gebouwenpark in 2050 willen realiseren.

Belangrijkste thema’s

 • Overzicht van het nationale gebouwenbestand
 • Kosteneffectieve renovatieaanpak residentiële, niet-residentiële, slechtst presterende en publieke gebouwen
 • Slimme technologieën en interconnectie
 • Vaardigheden en onderwijs
 • Raming van de verwachte energiebesparing

Langetermijnrenovatiestrategie: een stand van zaken voor de drie gewesten | Agoria

 

Charlotte van de Water

BELEIDSINSTRUMENTEN

EPB beleidskader

Realisatie van nieuwbouw of renovaties gelijkwaardig aan nieuwbouw met een hogere energie-efficiëntie en een lagere uitstoot van broeikasgasemissies

Omzetting in België

 • EPB (VLA)
 • PEB (WAL)
 • EPB-PEB (BXL)

 

EPB-beleidskader: wat is het en waarover gaan de lopende discussies? | Agoria

 

Johan Heyrman

Isabel Zaghet

EPC

Certificat PEB

Objectieve vergelijking van de energieprestatie van gebouwen via een certificatiesysteem.

Omzetting in België

 • EPC (VLA)
 • La certification PEB (WAL)
 • Le certificat PEB of het EPB certificaat (BXL)

 

EPC: de lopende discussies rond vormgeving en impact van de maatregel | Agoria

 

Johan Heyrman

Isabel Zaghet

Smart Readiness Indicator (SRI)

Verhoging van het bewustzijn rond de voordelen van slimme bouwtechnologie

Omzetting in België

 • In ontwikkeling

Smart Readiness Indicator (SRI): is dit nieuwe beleidsinstrument klaar voor implementatie in de Europese lidstaten? | Agoria

 

Charlotte van de Water

Building Renovation Passport

Vereenvoudiging van de administratie van een gebouw via een digitale verzamelplaats voor alle (administratieve) gegevens.

Omzetting in België

 • Woningpas
 • Gebouwenpaspoort

Gebouwenpaspoort: een digitale verzamelplaats voor alle beschikbare gebouwdata | Agoria

 

Charlotte van de Water

Subsidies

Burgers en bedrijven stimuleren tot het bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen en/of ontwikkelingen te versnellen.

Omzetting in België

 • Renovatiesubsidies
 • Energiesubsidies
 • Innovatiesubsidies

Coming Soon

Charlotte van de Water

EUROPESE WETGEVING

Regulation on the Governance of the Energy Union (Governance)

Deze Richtlijn geeft aan welke plannen lidstaten de lidstaten moeten indienen bij de Europese Commissie om aan hun klimaatdoelstellingen te voldoen.

Verplichtingen voor de Europese Commissie

 • Energy Union Report
 • Langetermijnstrategie
 • Broeikasgasemissieinventarissen
 • Ondersteundende analyses over de luchtvaart en de opzet van een renewable eenrgy financing system.

 

Verplichtingen voor de lidstaten

 • Nationaal Energie- en Klimaatplan (NECP) 
 • Rapportering rond 2020 doelstellingen
 • Lange termijn strategie
 • Rapportering over broeikasgasemissies
 • Specifieke rapporten rond klimaatadaptatie, de veiling van emissierechten,  de financiële en technologische ondersteuning aan ontwikkelingslanden en de olievoorraad.

 

Ondersteunende comités & tools

 • Climate Change Committee
 • Energy Union Committee
 • E-platform

 

Verordening voor de Governance van de Energie-unie en van de Klimaatactie: een overzicht | Agoria

 

Charlotte van de Water

Energy Performance for Buildings Directive (EPBD)

Deze Richtlijn geeft aan welke maatregelen lidstaten moeten omzetten in nationale of regionale regelgeving om een klimaatneutraal gebouwenpark te realiseren.

Gebouwvereisten

 • Rekenmethodiek en minimum vereisten voor de energieprestatie van gebouwen (EPB)
 • Definitie voor bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB, BEN, QZEN)
 • Energieprestatiecertificaten en de vereisten rond implementatie
 • Smart readiness indicator (SRI)

 

Bouwtechnologische vereisten

 • Technische bouwsystemen
 • Elektromobiliteit
 • Keuring van verwarming en airco systemen

 

Beleidsmatige vereisten

 • Lange termijn renovatiestrategie (LTRS)
 • Financiële stimulansen en marktbelemmeringen

Voorziening voor onafhankelijke deskundigen en controlesysteem

Omzetting vereisten Richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD) van 2018 naar gewestelijke regelgeving | Agoria

 

Charlotte van de Water

Johan Heyrman

Isabel Zaghet

Energy Efficiency Directive (EED)

Deze Richtlijn geeft lidstaten aan wat zij mogen meerekenen in de verantwoording van de realisatie van hun energie efficiëntie doelstellingen. Daarnaast bevat het maatregelen die lidstaten in hun nationale of regionale regelgeving moeten omzetten.

Beleidsmatige vereisten

 • Vereisten voor publieke gebouwen (art. 5)
 • Promotion of efficiency in heating and cooling (art. 14)

Herziening Energie Efficiëntie Richtlijn (EED): een overzicht van de belangrijkste wijzigingen | Agoria

 

Charlotte van de Water

Renewable Energy Directive (RES)

Deze Richtlijn geeft lidstaten aan wat zij mogen meerekenen in de verantwoording van de realisatie van hun hernieuwbare energie doelstellingen.

Algemeen

 • Binding overall Union + national target for 2030 + verification of compliance (art. 3, art. 30, Annex I)
 • Stability of financial support (art. 6)
 • Calculation rules (art. 7, art. 29, art. 31)
 • Union renewable energy platform and statistical transfers between Member States (art. 8)

Gebouwen

 • Information and training for renewable technologies (art. 18)
 • Renewable energy communities (art. 22)
 • Mainstreaming renewable energy in heating and cooling (art. 23)

District heating and cooling (art. 24)

Coming Soon

Charlotte van de Water

INTERNATIONALE AANPAK

United Nations

De UNFCCC is een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst tussen vrijwel alle landen in de wereld, die in 1992 werd opgestart tijdens de United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). De doelstelling is het voorkomen van klimaatemissies en het reduceren van de gevolgen van klimaatverandering.

Toezeggingen van de Europese Commissie en voor deelnemende landen:

 • National Inventory Submission
 • National Determined Contributions

Klimaatdoelstellingen Verenigde Naties: help, ik zie door de bomen het bos niet meer! | Agoria

 

Charlotte van de Water

European Union

Realisatie van de Europese doelstelling om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te zijn.

Regelgeving rond de objectieven

 • Emission Trading System Directive (ETS)
 • Climate Law
 • Effort Sharing Regulation
 • Renewable Energie Directive (RES)
 • Energy Efficiency Directive (EED)

 

Regelgeving voor sectoren

 • Energy Performance for Buildings Directive (EPBD)
 • Ecodesign Directive
 • Energy labelling Regulation
 • Land use and Forestry (LULUCF)
 • Passenger cars and vehicles
 • Internal energy market design: Energiemarktrichtlijn, Energiemarktverordening, Risicopreventieverordening, ACER-verordening

 

Regelgeving rond de rapportering

 • Verordening op de Governance van de Energieunie (Governance)

Industrie en klimaat: Van een 'Clean Energy Package' naar een 'Europese Green Deal' | Agoria

 

Charlotte van de Water

 

Voor een overzicht van de beschikbare publieke aanbestedingen per subsector, klik hier. Voor meer informatie over de investeringen, contacteer Charlotte van de Water

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's