Verordening Bouwproducten (CPR): ingetrokken en verouderde normen | Agoria

Verordening Bouwproducten (CPR): ingetrokken en verouderde normen

Afbeelding
Gepubliceerd op 10/06/20 door Dirk De Moor
Tijdens de laatste vergadering van de Adviesgroep voor bouwproducten op 6 maart presenteerde de Europese Commissie de paper AG015-05.1 'Withdrawn and outdated standards' (ingetrokken en verouderde normen). Er is nog geen beslissing genomen, maar de Commissie wou de mening van de lidstaten in dit verband kennen.

In paper AG015-05.1 
Afbeelding
bekijkt de Commissie de volgende gevallen:

  • Situatie 1: een kandidaat-geharmoniseerde norm is door CEN-CLC herzien en gepubliceerd, maar wordt door de Commissie geblokkeerd en wordt bijgevolg niet in het PBEU geciteerd. De norm die in het PBEU wordt geciteerd, is door de leden van CEN/CENELEC ingetrokken, maar moet door fabrikanten worden gebruikt voor de CE-markering. Wanneer deze situatie zich voordoet, zal de Commissie nagaan of de geciteerde norm veiligheids- en toegankelijkheidsproblemen oplevert. Als dat het geval is, zal de Commissie de norm uit het PBEU halen. Zo niet zal de Commissie CEN/CENELEC vragen om de ingetrokken norm 'nieuw leven in te blazen', en als CEN/CENELEC het daar niet mee eens is, zal de norm uit het PBEU worden gehaald.
  • Situatie 2: een kandidaat-geharmoniseerde norm is door CEN-CENELEC herzien en gepubliceerd, maar wordt door de Commissie geblokkeerd en wordt bijgevolg niet in het PBEU geciteerd. De oude norm en de herziene norm zijn echter beide nog steeds van kracht, omdat het CEN/CENELEC-lid de oude versie nog niet heeft ingetrokken. De Commissie zou nagaan of er "significante" of "niet-significante" verschillen zijn, met name op het gebied van de veiligheid van de burgers. Als de verschillen significant zijn, zal de Commissie de norm uit het PBEU halen. Als de verschillen niet significant zijn, dan bijft de oude norm geciteerd. Wanneer de norm uiteindelijk door de CEN/CENELEC-leden wordt ingetrokken, gaat situatie 2 over in situatie 1.
  • Situatie 3: als een geciteerde norm verwijzingen naar normen bevat die zijn ingetrokken of achterhaald, dan kan de Commissie CEN/CENELEC verzoeken corrigerende maatregelen te nemen (bijvoorbeeld door middel van een wijziging of corrigendum) om de normverwijzingen bij te werken. Als er correcties aan de normverwijzingen worden aangebracht, dan blijft de norm geciteerd. Zo niet, dan wordt hij uit het PBEU gehaald.

Tijdens de vergadering van de Adviesgroep voor bouwproducten van de Commissie gaven verschillende lidstaten aan dat normen uit het PBEU halen moeilijk te beheren zou zijn. De Commissie zal een lijst van betrokken normen opstellen die tijdens de volgende vergadering van de Adviesgroep in september zal worden voorgesteld. De Commissie verwacht dat CEN-CLC met een oplossing komt voor deze gevallen.

De Commissie geeft in paper AG015-05.1 aan dat normverwijzingen in orde kunnen worden gebracht, hetzij via wijzigingen, hetzij via corrigenda. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat corrigenda van nature niet worden uitgebracht om normreferenties te corrigeren en slechts kunnen worden toegepast op documenten die maximaal drie jaar worden gepubliceerd.

Vragenlijst i.v.m. 'ingetrokken en verouderde normen'

  • Moet CEN/CENELEC het verzoek van de Europese Commissie om in het PBEU geciteerde normen die zijn ingetrokken 'nieuw leven in te blazen' in overweging nemen (situatie 1)?

Antwoord van Agoria:

De stakeholders willen profiteren van de interne markt en goede communicatie tussen fabrikanten en lidstaten is belangrijk (dat is immers het doel van de CPR).

Technologie ontwikkelt zich echter steeds sneller. Stakeholders willen profiteren van de allernieuwste technologie en producten. Als de stakeholders op democratische wijze beslissen dat een nieuwe versie van de norm nodig is om nieuwe inzichten en innovatieve technologieën te weerspiegelen, dan kan dat. Technologie 'bevriezen' strookt helemaal niet met het innovatieve imago dat Europa wil uitdragen. Wil Europa een nieuwe Sovjet-Unie worden met technologie die stil is blijven staan?

Het is geen goed idee om innovatie te verlammen en de industrie tot stilstand te brengen, waardoor de concurrentiepositie van de Europese industrie zou worden aangetast en de gebruiker de toegang tot geavanceerde producten ontzegd. De Commissie zal een oplossing vinden door snel de nieuwste normen te citeren, in overeenstemming met haar innovatiestrategieën.

  • Moet CEN/CENELEC de verzoeken van de Europese Commissie om ingetrokken of achterhaalde normverwijzingen in geharmoniseerde normen te corrigeren in overweging nemen (situatie 3)?

Antwoord van Agoria:

In tegenstelling tot voor wetgeving, bestaat er voor normen wel een systematisch evaluatieproces en worden normen regelmatig aangepast aan de stand van de wetenschap en de technologie en aan nieuwe ervaring die is opgedaan. Certificaten verwijzen naar normen. Als normreferenties (of het jaar ervan) veranderen, moeten de certificaten worden vernieuwd. Het is een behoorlijk dure aangelegenheid voor stakeholders om voortdurend nieuwe normen te kopen en certificaten te vernieuwen, om nog maar te zwijgen van het beheer van al die documenten.

Normalisatie-instellingen hebben een heel goed systeem om de ontwikkeling van normen te volgen. Vervangende en vervangen normen worden nauwgezet geregistreerd. Zou het niet voldoende moeten zijn om op deze databank te vertrouwen? Indien nodig zou de Commissie een vergelijkbare databank kunnen opzetten tegen een fractie van de kosten van het voorgestelde systeem voor het voortdurend bijwerken van normen en certificaten.

Samengevat kan worden gesteld dat de behoeften van de stakeholders en die van de wetgever heel ver uit elkaar liggen. Met opmerkingen kunt u terecht bij Dirk De Moor.

Was dit artikel nuttig?