Nieuwe Europese EMC-richtlijn gepubliceerd | Agoria

Nieuwe Europese EMC-richtlijn gepubliceerd

Gepubliceerd op 19/01/05 door Marc Cumps
De nieuwe EMC-richtlijn werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L390 van 31 december 2004 met als referentie 'Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG' (raadpleeg deze nieuwe richtlijn - pdf-bestand) .

Gebaseerd op de toepassingservaring van de huidige EMC-richtlijn 89/336/EEG bevat de nieuwe herziene EMC-richtlijn wijzigingen die vooral betrekking hebben op volgende aspecten:
  • Verduidelijking van het toepassingsgebied door betere definities en duidelijker omschreven uitsluitingsgevallen
  • Vereenvoudiging van de conformiteitsbeoordelingsprocedure die beperkt wordt tot één procedure voor apparaten
  • Meer keuze voor de fabrikanten door het schrappen van de verplichte beoordeling door een derde partij wanneer geharmoniseerde normen niet zijn toegepast, maar vrijwillige betrokkenheid van conformiteitsbeoordelingsinstanties blijft altijd mogelijk
  • Aparte bepalingen voor vaste installaties
  • Beter markttoezicht via een betere traceerbaarheid van de fabrikant.
De bepalingen van de nieuwe richtlijn worden van toepassing vanaf 20 juli 2007. De lidstaten mogen het in de handel brengen en/of in gebruik nemen van uitrusting die in overeenstemming is met de bepalingen van Richtlijn 89/336/EEG en die vóór 20 juli 2009 in de handel is gebracht, niet belemmeren.

De Europese Commissie heeft een kleine werkgroep opgezet, waarin Agoria vertegenwoordigd is, om een toepassingsgids voor de nieuwe richtlijn 2004/108/EG uit te werken. Het streefdoel is om een stabiele draft te hebben tegen eind 2005. Leden met vragen over of interpretatieproblemen i.v.m. de nieuwe richtlijn worden verzocht deze aan Marc

De rest is gereserveerd voor Agoria leden