Nieuw Europees wetgevingsvoorstel herziet de regels inzake productveiligheid | Agoria

Nieuw Europees wetgevingsvoorstel herziet de regels inzake productveiligheid

Afbeelding
Gepubliceerd op 26/07/21 door Marc Cumps
De Europese Commissie publiceerde recentelijk haar voorstel tot herziening van de algemene productveiligheidsrichtlijn (General Product Safety Directive, GPSD). De regels worden geactualiseerd, o.a. om uitdagingen in verband met nieuwe technologieën en online verkoop aan te pakken.

De richtlijn inzake algemene productveiligheid 2001/95/EC (GPSD, General Product Safety Directive) legt algemene veiligheidseisen op aan alle non-food concumentenproducten die in de Europese Unie op de markt worden gebracht.

Met het op 30 juni gepubliceerde herzieningsvoorstel, in de vorm van een verordening, wil de Europese Commissie:

  • het algemene kader voor de veiligheid van non-food consumentenproducten bijwerken en moderniseren;
  • de rol van dit kader als veiligheidsnet voor de consument behouden;
  • de bepalingen aanpassen aan uitdagingen van nieuwe technologieën;
  • de bepalingen aanpassen aan uitdagingen in verband met onlineverkoop;
  • zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden voor bedrijven;

In het voorstel wordt een algemene veiligheidsvereiste voor non-food consumentenproducten vastgesteld. Cyberbeveiligingsrisico's die gevolgen hebben voor de veiligheid van de consument vallen onder het begrip veiligheid. Bij de beoordeling van de veiligheid van een product is tevens rekening te houden met eventuele evoluerende, lerende en voorspellende functionaliteiten van dit product.

De algemene veiligheidsvereiste wordt opgelegd aan alle non-food consumentenproducten, voor zover er nog geen veiligheidseisen zijn opgelegd door specifieke geharmoniseerde wetgeving inzake veiligheid. Het voorstel is dus ook van toepassing op geharmoniseerde producten voor die veiligheidsaspecten of -risico’s die niet onder de specifieke geharmoniseerde wetgeving vallen. Vanuit dit oogpunt fungeert het voorstel als een vangnet voor de veiligheid van alle consumentenproducten.

Specifieke verplichtingen worden opgelegd aan online-marktplaatsen die opereren als tussenpersoon tussen handelaars en consumenten. Zij zullen bijvoorbeeld één enkel contactpunt moeten aanduiden - via de portaalsite Safety Gate - om rechtstreekse communicatie over productveiligheidskwesties met markttoezichtautoriteiten mogelijk te maken. Dit om de implementatie van maatregelen die worden genomen in verband met gevaarlijke producten te vergemakkelijken.

Alle marktdeelnemers (fabrikanten, importeurs, distributeurs) die een rol vervullen in de toeleverings- en distributieketen moeten passende maatregelen nemen om te waarborgen dat zij uitsluitend producten op de markt aanbieden die veilig en in overeenstemming met het voorstel zijn. De verplichtingen zijn evenredig met de rol van elke marktdeelnemer in het toeleverings- en distributieproces. Om de samenhang tussen de wetgeving voor geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde producten te verbeteren, worden hiervoor enkele bepalingen uit het in 2008 gepubliceerde kader voor het verhandelen van producten (NLF – New Legislative Framework) overgenomen, zoals deze over traceerbaarheidseisen en de verplichtingen van marktdeelnemers, evenals enkele bepalingen uit het in 2019 gepubliceerde kader rond markttoezicht.

Voor de omschakeling van GPSD naar de nieuwe vereisten voorziet het voorstel een overgangsperiode van 6 maanden.

Het voorstel zal nu het wetgevingsproces doorlopen, waarbij zowel het Europees Parlement als de Raad zullen beslissen over de uiteindelijke nieuwe regels.

Feedback op het voorstel kan u als lidbedrijf melden aan marc.cumps@agoria.be, zodat Agoria uw prioriteiten kan aankaarten bij beleidsmakers en de Europese sectorrassociaties waarin wij vertegenwoordigd zijn.

Was dit artikel nuttig?