Europa keurt strengere regels goed voor veiligere en schonere auto's | Agoria

Europa keurt strengere regels goed voor veiligere en schonere auto's

Afbeelding
Gepubliceerd op 13/12/17 door Kevin De Ridder
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben een politiek akkoord bereikt over een aanzienlijke verhoging van de kwaliteit en de onafhankelijkheid van typegoedkeuringen en tests van voertuigen, betere controles van auto's die reeds op de markt van de Unie zijn gebracht en een krachtiger algeheel stelsel met Europees toezicht.

Lees hier het volledige persbericht van de Europese Commissie

De EU-medewetgevers hebben een akkoord bereikt over het voorstel van de Commissie van januari 2016 om het EU-typegoedkeuringskader volledig te herzien: de regels voor de conformiteitscontrole dat een voertuig voldoet aan alle voorschriften voor het in de handel brengen, en voor een strikte controle dat fabrikanten zich voortdurend aan de EU-wetgeving houden. 

Jyrki Katainen, vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, zei: "Met aangescherpte en strenger gecontroleerde regels heeft de automobielindustrie de kans om het vertrouwen van de consument terug te winnen. Slechts enkele weken na de Commissievoorstellen voor schone mobiliteit bereiken we vandaag opnieuw een mijlpaal in de bredere inspanningen van de EU ter versterking van de wereldwijde leiderspositie van onze automobielindustrie op het gebied van schone en veilige voertuigen." 

Commissaris Elżbieta Bieńkowska, bevoegd voor Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, voegde toe: "Dieselgate heeft de zwakke punten van ons stelsel van regelgeving en markttoezicht aan het licht gebracht. We weten dat sommige autofabrikanten valsspeelden en veel andere de mazen in de wet uitbuitten. Om hier een einde aan te maken, wordt het hele stelsel hervormd. Na bijna twee jaar onderhandelen, ben ik verheugd dat de voornaamste onderdelen van ons voorstel in stand zijn gebleven, inclusief daadwerkelijk toezicht en handhavingsbevoegdheden op EU-niveau. In de toekomst zal de Commissie in staat zijn voertuigcontroles uit te voeren, EU-brede terugroepacties te initiëren en sancties van maximaal 30 000 EUR per auto op te leggen als de wet is overtreden."

De belangrijkste bouwstenen van de nieuwe regels omvatten: 

1. Het verhogen van de kwaliteit en de onafhankelijkheid van typegoedkeuringen en tests voordat een voertuig in de handel wordt gebracht:

Technische diensten zullen regelmatig onafhankelijk worden gecontroleerd op basis van strenge prestatie-eisen om hun aanwijzing door een lidstaat voor het testen en het inspecteren van nieuwe automodellen te verkrijgen en te behouden. De Commissie en de andere lidstaten zullen een dergelijke aanwijzing kunnen betwisten als er iets niet in orde is.

De nationale typegoedkeuringsinstanties worden onderworpen aan toetsing door de Commissie om ervoor te zorgen dat de toepasselijke regels in de gehele EU strikt worden toegepast en gehandhaafd.

Het Commissievoorstel tot aanpassing van het stelsel van vergoedingen om rechtstreekse betalingen van fabrikanten aan technische diensten te vermijden, heeft het niet gehaald. 

2. Betere controles van auto's die reeds in de handel zijn gebracht:

De huidige typegoedkeuringsregels omvatten voornamelijk ex ante-toezicht op prototypes die afkomstig zijn van de productielijn, maar in de toekomst zullen de lidstaten regelmatig steekproefsgewijze controles moeten uitvoeren van voertuigen die reeds op hun markt zijn gebracht en de resultaten daarvan publiekelijk bekendmaken.

Alle lidstaten zullen nu onmiddellijk beschermende maatregelen kunnen nemen tegen non-conforme voertuigen op hun grondgebied, zonder daarbij te moeten wachten op actie van de instantie die de typegoedkeuring heeft verleend, zoals nu nog het geval is. 

3. Europees toezicht:

In de toekomst zal de Commissie buiten de lidstaten om marktcontroles verrichten en EU-brede terugroepacties kunnen initiëren. Zij heeft de bevoegdheid om de aanwijzing van technische diensten te betwisten en producenten of technische diensten administratieve sancties van maximaal 30 000 EUR per niet-conform voertuig op te leggen.

De Commissie zal leiding geven aan een nieuw handhavingsforum met het oog op een uniformere interpretatie van de toepasselijke EU-wetgeving, volledige transparantie inzake gevallen van niet-naleving en beter en meer gecoördineerd markttoezicht door de lidstaten.

De nieuwe verordening handhaaft het bestaande verbod op manipulatie-instrumenten, dat de nationale autoriteiten verplicht moeten controleren en handhaven, en gaat nog een stap verder. In de toekomst moeten de autofabrikanten toegang tot de softwareprotocollen van het voertuig verlenen. Deze maatregel vormt een geheel met het pakket voor emissietests onder reële rijomstandigheden, waardoor het zeer moeilijk zal worden om de emissievoorschriften te omzeilen en fabrikanten verplicht worden hun emissiereductiestrategieën kenbaar te maken, zoals in de VS het geval is. 

De Verordening typegoedkeuring vormt een aanvulling op een aantal andere belangrijke initiatieven van de Commissie voor schone mobiliteit, waaronder de per 1 september 2017 verplichte nieuwe en verbeterde emissietests voor auto's, en voorstellen voor nieuwe streefcijfers voor CO2-uitstoot om de overstap naar emissiearme en emissievrije voertuigen te bevorderen.

Volgende stappen

Het voorlopige politieke akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in de zogenaamde trialoogonderhandelingen moet nu formeel door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd. De verordening is dan rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten en wordt op 1 september 2020 verplicht.

Achtergrond

Op grond van de huidige regels stelt de EU het wetgevingskader vast, maar dragen de nationale autoriteiten de volledige verantwoordelijkheid voor de nalevingscontrole van autofabrikanten. Een auto die in één lidstaat is gecertificeerd, kan in de hele EU vrij worden gebruikt. Alleen de nationale autoriteit die de typegoedkeuring heeft afgegeven, kan corrigerende maatregelen nemen (zoals een terugroepactie of het opleggen van administratieve sancties in het geval van niet-naleving). 

De Commissie was al vóór de onthullingen rond Volkswagen in september 2015 bezig met een herziening van het EU-typegoedkeuringskader voor motorvoertuigen. Zij heeft toen geconcludeerd dat er een ingrijpendere hervorming nodig is om ervoor te zorgen dat dergelijke gevallen van niet-naleving in het vervolg niet meer mogelijk zijn en heeft daartoe op 27 januari 2016 een voorstel ingediend

Tegelijkertijd blijft de Commissie toezicht houden op de correcte handhaving van de huidige regels door de lidstaten en volgt ze nauwlettend de inspanningen van nationale autoriteiten met betrekking tot vervuilende auto's die reeds in het verkeer zijn gebracht. 

De Commissie heeft de werkzaamheden van de lidstaten op dit gebied ondersteund door een gemeenschappelijke testmethode te ontwikkelen om manipulatie-instrumenten waarmee de resultaten van laboratoriumtests worden gewijzigd, op te kunnen sporen en de consistentie van de resultaten van nationale onderzoeken te waarborgen. Zij heeft richtsnoeren bekendgemaakt om de autoriteiten van de lidstaten te helpen beoordelen of autofabrikanten gebruikmaken van manipulatie-instrumenten of andere strategieën die leiden tot hogere emissies van voertuigen buiten de testcyclus en om na te gaan of die vanuit technisch oogpunt gerechtvaardigd zijn. 

De Commissie zorgt er ook voor dat de mededingingsregels worden nageleefd en dat zal blijven doen, en ze waarborgt dat consumenten billijk worden behandeld. 

Was dit artikel nuttig?