Nieuw wetgevend kader voor verhandelen van producten gepubliceerd | Agoria

Nieuw wetgevend kader voor verhandelen van producten gepubliceerd

Gepubliceerd op 26/08/08 door Marc Cumps
In het Publicatieblad van de Europese Unie (L218 van 13 augustus 2008) is een pakket maatregelen verschenen dat overgebleven belemmeringen voor het vrij verkeer van goederen wegwerkt. Hiermee wordt een nieuwe impuls gegeven aan de werking van de interne markt.
  • Verordening 765/2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten
  • Besluit 768/2008/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten
  • Verordening 764/2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht
Het pakket versterkt de interne markt zowel voor producten die onder EU-wetgeving vallen (verordening 765/2008 en besluit 768/2008/EG) als voor producten die niet onder EU-wetgeving vallen (verordening 764/2008).

In het geharmoniseerde domein (verordening 765/2008, besluit 768/2008/EG) worden de voorwaarden om een breed gamma van producten op de Europese markt te brengen verstrengd en gemoderniseerd:
  • Verordening 765/2008 versterkt de markttoezichtsregels om consumenten en professionele gebruikers beter te beschermen. De verordening is van toepassing vanaf 1 januari 2010.
  • De coherentie qua aanduiding, werking en monitoring van instanties die conformiteit beoordelen (notified bodies) wordt verbeterd. Accreditatie wordt ingevoerd om ervoor te zorgen dat de dienstverlening aangeboden door deze instanties van hoge kwaliteit is.
  • De betekenis van de CE-markering wordt verduidelijkt als het enige symbool van de conformiteit van producten met alle toepasselijke geharmoniseerde EU-wetgeving.
  • Besluit 768/2008/EG definieert een referentietekst voor toekomstige (en herzieningen van) wetgeving die voorwaarden voor het verhandelen van producten harmoniseert.
Het pakket versterkt ook de interne

De rest is gereserveerd voor Agoria leden