Welke voorwaarden voor milieuboodschappen op bouwproducten? | Agoria

Welke voorwaarden voor milieuboodschappen op bouwproducten?

Gepubliceerd op 22/01/14

Agoria organiseerde op 16 januari jl. een workshop over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en de oprichting van een database voor milieuboodschappen op bouwproducten

 • Alexis Gerard (Life Cycle Assessment project manager, RDC Environment) gaf een uiteenzetting 
  Afbeelding
  over de verschillende manieren om over de milieuaspecten van producten te communiceren en over hun normatieve aspecten.Hij gaf ook een beschrijving van de inhoud van de Life Cycle Assessment (LCA) die in het kader van het ontwerp van koninklijk besluit vereist is.
 • Vervolgens werden de 'Environmental product declarations' (EPD) in de bouwsector beschreven.
 • Dieter De Lathauwer (FOD Volksgezondheid/DG5 Leefmilieu – Dienst Productbeleid) besprak de inhoud van voormeld KB. In zijn presentatie 
  Afbeelding
  ging hij nader in op de doelstellingen van de reglementering, de milieuboodschappen en de uitzonderingen (elektrische apparaten vallen buiten het toepassingsgebied) en de verschillende verplichtingen waaraan moet worden voldaan (conformiteit met de normen, controle door een derde partij, enz.).
Het ontwerp van KB zou binnenkort aan de regering ter goedkeuring worden voorgelegd. Het finale ontwerp zal eerstdaags beschikbaar zijn. We houden u op de hoogte.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden