Homologatie - Typegoedkeuringen | Agoria

Homologatie - Typegoedkeuringen

Gepubliceerd op 22/08/15 door Sébastien Paternotte

Goedkeuringen voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een EG-typegoedkeuring(1) van voertuigen en goedkeuring van individuele(2) of nationale goedkeuring(3).
Nationale of individuele goedkeuringen beperken zich tot individuele voertuigen of kleine reeksen waarvan de maximum aantallen beperkt worden zoals beschreven in de betrokken EG kaderrichtlijnen (2007/46-167/2013-168/2013).
Voor gehele voertuigen in grote reeksen vraagt men een Europese Typegoedkeuring aan. Dit biedt de fabrikant de mogelijkheid om de voertuigen te verkopen en te registreren in de landen van de EU met uitbreiding van Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein en Zwitserland.

  • Individuele goedkeuring
   Voor de individuele goedkeuring van wegvoertuigen kan in België gebruik gemaakt worden van het Bevasys/iFast systeem 
   Afbeelding
    (iFast niet meer mogelijk, Bevasys enkel voor deelgoedkeuringen). In de loop van 2018 werd ook de goedkeuring via Fastlane mogelijk, het nieuwe online systeem voor de goedkeuring van voertuigen, voertuigtypes en onderdelen. Fastlane dient ook gebruikt te worden voor individuele goedkeuringsaanvragen die buiten i-Fast vallen, de zogenaamde EVA-dossiers.

   Enkel goedkeuringsaanvragen van motorvoertuigen waarvoor specifieke massa’s voor uitzonderlijk vervoer vereist zijn moeten voorlopig nog via Bevasys aangevraagd worden, in afwachting van de verdere uitbreiding van Fastlane.

   Hiervoor dient men echter erkend fabrikant te zijn. De erkenning fabrikant houdt een verplichte eerste beoordeling COP in.
   Voor individuele goedkeuring kunnen niet erkende fabrikanten een afspraak maken met de erkende technische diensten van GOCA.
   Deze voertuigen moeten minimum voldoen aan de eisen zoals omschreven in het KB van 15 maart 1968 (algemeen reglement technische voertuigen) gecombineerd met de eisen van de kaderrichtlijnen van toepassing.

  • Typegoedkeuring
   Om een typegoedkeuring te verkrijgen moet het voertuig, systemen, onderdelen of technische eenheden voldoen aan de EG-richtlijnen en/of aan de Reglementen van de UNECE 1958 Agreement van toepassing.
   De fabrikant die een typegoedkeuring wenst aan te vragen moet kunnen aantonen dat hij zijn productieproces beheert. Hiervoor dient hij bij de goedkeuringsinstantie een COP erkenning aan te vragen.
   De evaluatie van het productieproces (eerste beoordeling COP) gebeurt door de goedkeuringsinstantie zelf of door een erkende technische dienst van de Categorie D (KIWA, AIB Vinçotte…).
   Eenmaal de fabrikant COP erkend, kan deze typegoedkeuringen van voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden aanvragen.
   Hij neemt daarvoor best contact op met een technische dienst van het type A (of B al naar gelang) geaccrediteerd voor het uitvoeren van testen volgens de vereisten van de Reglementen en Richtlijnen van toepassing (ESTL, AIB Vinçotte…).
   Er zijn diverse soorten typegoedkeuringen: de stapsgewijze typegoedkeuring(4), de eenstapstypegoedkeuring(5), de gemengde typegoedkeuring(6) en de meerfazentypegoedkeuring(7).
___


(1) EG-typegoedkeuring: de procedure waarbij een lidstaat certificeert dat een type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan de relevante bestuursrechtelijke bepalingen en technische voorschriften voldoet.
(2) Individuele goedkeuring: de procedure waarbij een lidstaat certificeert dat een bepaald voertuig, al dan niet uniek, aan de relevante bestuursrechtelijke bepalingen en technische voorschriften voldoet.
(3) nationale typegoedkeuring: een in de nationale wetgeving van een lidstaat vastgestelde typegoedkeuringsprocedure waarvan de geldigheid beperkt is tot het grondgebied van die lidstaat.
(4) Stapsgewijze typegoedkeuring: De stapsgewijze typegoedkeuring omvat het stapsgewijs verzamelen van de hele reeks EU-typegoedkeuringscertificaten voor de systemen, onderdelen en technische eenheden die onderdeel uitmaken van het voertuig en resulteert uiteindelijk in de typegoedkeuring van het gehele voertuig.
(5) Eenstapstypegoedkeuring: De eenstapstypegoedkeuring omvat de goedkeuring van een voertuig in zijn geheel in één handeling. Alleen de eenstapstypegoedkeuringsprocedure is van toepassing voor de typegoedkeuring van systemen, onderdelen of technische eenheden.
(6) Gemengde typegoedkeuring: De gemengde typegoedkeuring is een stapsgewijze goedkeuringsprocedure waarbij in de laatste fase van de goedkeuring van het gehele voertuig een of meer systemen worden goedgekeurd zonder dat voor deze systemen een EU-typegoedkeuringscertificaat moet worden afgegeven.
(7) Meerfazentypegoedkeuring: Bij een meerfasentypegoedkeuringsprocedure certificeren een of meer goedkeuringsinstanties dat een incompleet of voltooid type voertuig, al naar gelang de staat van voltooiing, aan de desbetreffende administratieve bepalingen en technische voorschriften van deze verordening voldoet.
(8) „basisvoertuig": een voertuig dat in de eerste fase van een meerfasentypegoedkeuringsprocedure wordt gebruikt.
(9) „incompleet voertuig": een voertuig dat nog minstens één voltooiingsfase moet ondergaan om aan de van toepassing zijnde technische voorschriften van deze verordening te voldoen.
(10) „voltooid voertuig": een voertuig dat na de meerfasentypegoedkeuringsprocedure te hebben doorlopen aan de van toepassing zijnde technische voorschriften van deze verordening voldoet.
(11) „compleet voertuig": een voertuig dat niet hoeft te worden voltooid om aan de van toepassing zijnde technische voorschriften van deze verordening te voldoen.

Was dit artikel nuttig?