Europese toelichting over de verplichtingen van marktdeelnemers in kader van de markttoezichtsverordening | Agoria

Europese toelichting over de verplichtingen van marktdeelnemers in kader van de markttoezichtsverordening

Afbeelding
Agoria
Gepubliceerd op 17/06/21 door Marc Cumps
Voor bepaalde producten die in de EU op de markt worden gebracht moet er, als gevolg van de markttoezichtsverordening, een in de EU gevestigde marktdeelnemer zijn die op verzoek informatie verstrekt aan de autoriteiten of bepaalde maatregelen neemt. Dit vanaf 16 juli 2021. In een leidraad gaat de Europese Commissie in op de implementatie. Lees meer. 

Vanaf 16 juli 2021 mogen bepaalde producten alleen in de handel worden gebracht als er een in de Europese Unie gevestigde marktdeelnemer is die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de beschikbaarheid van conformiteitsgerelateerde informatie, het samenwerken met markttoezichtsautoriteiten en het informeren van deze wanneer zij redenen hebben om aan te nemen dat een product een risico vertoont. Deze eis is van toepassing op producten die in het toepassingsgebied vallen van achttien CE-markeringsverordeningen en -richtlijnen, o.a. machines, elektrische en elektronische apparatuur, radioapparatuur, drukapparatuur, bouwproducten, … De in de Europese Unie gevestigde marktdeelnemer is ofwel de fabrikant, ofwel de importeur, ofwel een gemachtigde, ofwel een fulfilmentdienstverlener. 

Deze vereiste maakt deel uit van de Europese markttoezichtsverordening (EU) 2019/1020 (lees ook : Europa creëert uniform wetgevend kader voor markttoezicht), in het bijzonder artikel 4 dat ingaat op de taken van marktdeelnemers.  Hieronder worden de belangrijkste elementen van artikel 4 op een rijtje gezet. 

Producten 

Producten die vanaf 16 juli 2021 in de handel worden gebracht en in het toepassingsgebied van Europese harmonisatiewetgeving voor:

 • Bouwproducten, nl. verordening (EU) 305/2011;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, nl. verordening (EU) 2016/425;
 • Gasverbrandingstoestellen, nl. verordening (EU) 2016/426;
 • Geluidsemissies door materieel voor gebruik buitenshuis, nl. richtlijn 2000/14/EC;
 • Machines, nl. richtlijn 2006/42/EC;
 • Speelgoed, nl. richtlijn 2009/48/EC;
 • Ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten, nl. richtlijn 2009/125/EC;
 • Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, nl. richtlijn 2011/65/EU;
 • Pyrotechnische artikelen, nl. richtlijn 2013/29/EU;
 • Pleziervaartuigen en waterscooters, nl. richtlijn 2013/53/EU;
 • Drukvaten van eenvoudige vorm, nl. richtlijn 2014/29/EU;
 • Elektromagnetische compatibiliteit, nl. richtlijn 2014/30/EU;
 • Niet-automatische weegwerktuigen, nl. richtlijn 2014/31/EU;
 • Meetinstrumenten, nl. richtlijn 2014/32/EU;
 • Apparaten voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, nl. richtlijn 2014/34/EU;
 • Elektrisch materieel, nl. richtlijn 2014/35/EU;
 • Radioapparatuur, nl. richtlijn 2014/53/EU;
 • Drukapparatuur, nl. richtlijn 2014/68/EU. 

Taken 

Taken van marktdeelnemers overeenkomstig artikel 4:

 • Verificatie dat de EU-conformiteitsverklaring is opgesteld en deze beschikbaar hebben;
 • Verificatie dat de technische documentatie is opgesteld en ervoor zorgen dat deze op verzoek aan de autoriteiten kan worden verstrekt;
 • Alle informatie en documentatie om de conformiteit van het product aan te tonen op verzoek aan markttoezichtsautoriteiten verstrekken;
 • Markttoezichtsautoriteiten op de hoogte brengen wanneer een product een risico inhoudt en corrigerende maatregelen nemen om dat risico weg te nemen. 

De naam en het postadres van de marktdeelnemer die deze taken vervult staan vermeld op het product of op de verpakking of op een begeleidend document. 

Marktdeelnemers 

Volgende marktdeelnemer is belast met de vermelde taken:

 • een in de EU gevestigde fabrikant;
 • een importeur, wanneer de fabrikant niet in de EU is gevestigd;
 • een gemachtigde (met een schriftelijk mandaat van de fabrikant);
 • een in de Unie gevestigde fulfilmentdienstverlener, wanneer geen van de hiervoor vermelde marktdeelnemers in de EU is gevestigd.

Download de leidraad van de Europese Commissie “Guidelines for economic operators and market surveillance authorities on the practical implementation of Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020 on market surveillance and compliance of products".

Was dit artikel nuttig?