Factuur krijgt eerherstel als oorzaak van opeisbaarheid van btw | Agoria

Factuur krijgt eerherstel als oorzaak van opeisbaarheid van btw

Gepubliceerd op 08/07/15 door Tom De Wit

De aanpassing (door de wet van 17 december 2012) van de regels inzake de opeisbaarheid van btw werd door heel wat ondernemingen niet gesmaakt wegens de enorme complexiteit ervan en de zware aanpassingskosten (bv. inzake IT) die eraan gekoppeld waren. Om die reden werd de inwerkingtreding van de aangepaste regels meerdere keren uitgesteld.

Aan die periode van onzekerheid komt nu een einde. Op 25 juni 2015 heeft de ministerraad, op voorstel van de minister van Financiën, een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de opeisbaarheidsregels inzake btw, zoals van toepassing vóór de wet van 17 december 2012, opnieuw invoert én tevens verbetert.

In B2B-context wordt er teruggekeerd naar de situatie zoals die was vóór 2013. De factuur zal opnieuw bepalen wanneer de btw moet worden doorgestort aan de schatkist, zowel voor de voorschotfacturen als voor alle andere facturen (in de regeling die de vorige regering had uitgewerkt, kon voor een voorschotfactuur pas een aangifte gedaan worden als het voorschot effectief betaald was). En als geen factuur uitgereikt wordt, dan geldt als ultieme datum van opeisbaarheid de vijftiende van de maand volgend op de levering of de dienstverrichting, zijnde de uiterste datum waarop een onderneming haar factuur conform de wet moet uitreiken.

In B2C-context blijft de btw opeisbaar op het ogenblik van incassering, ongeacht wanneer de factuur wordt uitgereikt. Wel kan de btw altijd vervroegd voldaan worden (bv. door de ondernemingen die liefst de B2B-regels zouden willen toepassen).

Voor verrichtingen tussen ondernemingen en overheidsinstellingen (B2G) wordt op heden de btw pas opeisbaar als

De rest is gereserveerd voor Agoria leden