Aanpassingen aan de Winwinlening goedgekeurd | Agoria

Aanpassingen aan de Winwinlening goedgekeurd

Afbeelding
Gepubliceerd op 13/08/20 door William Schoofs
Met de Winwinlening van PMV/z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). De Winwinlening is nu mogelijk tot 300 000 euro per kmo en tot 10 jaar.

Aanpassing aan de Winwinlening:

 • De looptijd is voortaan tussen 5 en 10 jaar in plaats van 8 jaar.
 • Het maximumbedrag per kredietgever wordt verhoogd van € 50.000 naar € 75.000
 • Het maximumbedrag per onderneming wordt verhoogd van € 200.000 naar € 300.000.
 • Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen.
 • Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.
 • Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een Winwinlening te verstrekken.
 • Bij een faillissement zal de ontlener in plaats van 30% nu, 40% van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering (dit is een tijdelijke uitbreiding).

Werking van de Winwinlening

 • De kredietgever krijgt een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever 40% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingvermindering.
 • Met de aangepaste Winwinlening kan een kmo tot € 300.000 lenen, met een maximum van € 75.000 per kredietgever.

 Welke kmo's komen in aanmerking?

 • Deze maatregel richt zich enkel tot ondernemingen die voldoen aan de Europese kmo-definitie:
 • De exploitatiezetel moet in het Vlaams Gewest liggen.
 • Kmo's moeten aan de Europese kmo-definitie voldoen: Een kmo is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.

Welke kredietgevers komen in aanmerking?

Op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De kredietgever moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn beroepsactiviteiten en die voor zijn belastingsaangifte in het Vlaamse Gewest gevestigd is;
 • De kredietgever mag geen werknemer zijn van de kredietnemer;
 • Als de kredietnemer een zelfstandige is, dan mag de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;
 • als de kredietnemer een vennootschap is dan kan de kredietgever geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder (of een vergelijkbaar mandaat) zijn van de vennootschap die de lening ontvangt;
 • de kredietgever kan ook niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van één van de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap die de lening ontvangt.
 • Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.

Het fiscaal voordeel voor de kredietgever:

 • De kredietgever krijgt een jaarlijks belastingvermindering van 2,5% van het gemiddelde van het uitgeleende bedrag op 1 januari en op 31 december van de belastbare periode, met een maximum van € 50.000 per belastingplichtige;
 • Voor een lening van € 50.000 krijgt de kredietgever dus een belastingvermindering van € 1.250 per jaar.
 • Als de Winwinlening niet terugbetaald wordt, dan krijgt de kredietgever een eenmalige belastingvermindering 40% van het openstaand kapitaal van de lening dat definitief is verloren gegaan (bijvoorbeeld bij faillissement, ontbinding of vereffening).

De belangrijkste eigenschappen van de lening zijn:

 • het is een achtergestelde lening, zowel ten aanzien van bestaande als van toekomstige schulden, met een looptijd tussen 5 en 10 jaar;
 • er zijn verschillende aflossingsmogelijkheden mogelijk: a) terugbetaling in één keer; of maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen (er is een simulatie mogelijk op de website van PMV);
 • een eenmalige vervroegde terugbetaling van het volledige openstaande saldo is eveneens mogelijk;
 • De kredietgever kan maximum € 50.000 uitlenen in het kader van één of meer Winwinlening aan één of meer kredietnemers);
 • De kredietnemer kan je maximum € 300.000 lenen (in het kader van één of meer Winwinleningen);
 • De rentevoet is gebaseerd op de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt: de rentevoet bedraagt maximum deze wettelijke rentevoet en minimum de helft van diezelfde rentevoet; de wettelijke rentevoet is 1,75% voor 2020. Het interestpercentage van een Winwinlening afgesloten in 2020 moet dus tussen 0,875% en 1,75% liggen;
 • Het interestpercentage is altijd een vast percentage waarop roerende voorheffing verschuldigd is. De kredietnemer is verplicht de roerende voorheffing, berekend tegen het correcte tarief, in te houden op de verschuldigde interesten. Die voorheffing moet binnen de 15 dagen na de vervaldag opgenomen te worden in een aangifte roerende voorheffing en gestort aan de dienst Roerende Voorheffing van het belastingkantoor, gebruik makend van formulier 273 (Aangifte in de Roerende Voorheffing Inkomsten van Roerende Goederen en Kapitalen).

 Aanvraagprocedure

 • De Winwinlening moet je laten vaststellen in een akte en aflossingstabel die beschikbaar zijn bij PMV/z-Waarborgen op www.pmvz.eu/winwinlening.
 • De akte en aflossingstabel worden in drievoud opgesteld en ondertekend, waarvan één bestemd is voor de kredietgever, één voor de kredietnemer en één binnen de 3 maanden moet worden bezorgd aan PMV/z-Waarborgen.

 Matchmaking platformen

 • Indien u in uw directe omgeving niet kan terugvallen op een kredietgever, bestaan er private initiatieven die optreden als tussenpersoon tussen kredietgever en -nemer in het kader van Winwinlening (zoals bijvoorbeeld Winwinner.be).

  Over PMV/z

 • PMV/z zijn de financiële oplossingen voor zelfstandige ondernemers, starters en kmo's en het bestaat uit: Startlening, Cofinanciering, Cofinanciering+, Winwinlening en de Waarborgregeling. Door deze vijf producten te groeperen, legt PMV/z de nadruk op de mogelijkheid om deze verschillende producten te combineren om te komen tot een optimale financieringsoplossing.
Was dit artikel nuttig?