Normen ondersteunen Green Deal: schone en betaalbare energie en een continue en veerkrachtige energievoorziening | Agoria

Normen ondersteunen Green Deal: schone en betaalbare energie en een continue en veerkrachtige energievoorziening

Afbeelding
Gepubliceerd op 14/04/21 door Dirk De Moor
In het kader van de Green Deal heeft de Europese Commissie een aantal ambitieuze doelstellingen bepaald met het oog op de transitie naar een volledig groene economie en mondiale klimaatneutraliteit tegen 2050. Om die doelstellingen te halen, moeten alle betrokken actoren met nieuwe ogen kijken naar de manier waarop we produceren en consumeren, de manier waarop onze infrastructuur werkt, het gebruik van hulpbronnen en de werking van vervoerssystemen. In dit artikel focussen we op schone en betaalbare energie en een continue en veerkrachtige energievoorziening.

Bedrijven in Europa willen bijdragen aan de groene transformatie en tegelijk hun business boosten. Normen om het energiegebruik of de koolstofemissies te managen, kunnen voor bedrijven een instrument zijn om stapsgewijs beter te presteren. Er zijn al verschillende internationale normen inzake energiemanagement en het terugdringen van emissies die ook daadwerkelijk worden toegepast.

Normalisatie op het gebied van systemen om windenergie op te wekken, met inbegrip van windturbines, onshore- en offshorewindkrachtcentrales en interactie met de elektrische systemen waaraan energie wordt geleverd. Die normen hebben betrekking op de geschiktheid van locatie en beoordeling van resources, ontwerpeisen, integriteit van de engineering, modelleringseisen, meettechnieken, testprocedures, werking en onderhoud. Hun doel is om een basis aan te reiken voor ontwerp, kwaliteitsborging en technische aspecten voor certificatie (IEC/CENELEC TC 88 "Windturbines").

Er zijn normen voor vloeibare en gasvormige brandstoffen opgesteld m.b.t. bemonsteringsmethodes, analyses, kwaliteitsbewaking in het veld en specificaties voor brandstoffen op basis van minerale olie, synthetische processen en biomassa. Het gaat daarbij zowel om vervoer als om stationaire toepassingen De normalisatiewerkzaamheden zijn bijv. gericht op het voorkomen van problemen op de markt m.b.t. tot biobrandstoffen en synthetische brandstoffen (CEN/TC 19 "Gasvormige en vloeibare brandstoffen, smeermiddelen en aanverwante olieproducten van synthetische en biologische oorsprong" en CEN/TC 408 "Aardgas en biomethaan voor gebruik in het vervoer en biomethaan voor injectie in het aardgasnet").

Het is belangrijk dat de Europese normen inzake "Duurzaam geproduceerde biomassa voor energietoepassingen" de doelstellingen van de Richtlijn hernieuwbare energie II ondersteunen en biobrandstoffen stimuleren waarvan kan worden aangetoond dat ze duurzaam zijn of een laag ILUC-risico (risico van indirecte veranderingen in landgebruik) inhouden en dat ze bijdragen tot de implementatie van geharmoniseerde duurzaamheidscriteria die van toepassing zijn op bosbiomassa (CEN/TC 383 "Duurzaam geproduceerde biomassa voor energietoepassingen").

Wat de normalisatie van waterstof betreft, is er behoefte aan duidelijke criteria inzake CO2-uitstoot tijdens het hele productieproces, ondersteund door een robuust systeem van garanties van oorsprong voor waterstof. Internationale en Europese normen (CEN/CENELEC Sectorforum Energiemanagement, werkgroep "Waterstof", CEN/CENELEC JTC6 "Waterstof in energiesystemen", CEN/TC 234 "Gasinfrastructuur" en andere verwante TC's) kunnen de ruimere toepassing van waterstof in energiesystemen en als duurzaam geproduceerde grondstof (met en zonder fossiele energiebronnen of bijmenging met aardgas of het creëren van extra basisbelasting) ondersteunen, waarbij zo snel mogelijk wordt gefocust op de productie en het gebruik van volledig duurzame waterstof. De bestaande norm betreffende "Garanties van oorsprong voor elektriciteit" (EN 16235) wordt herzien met een uitgebreide scope om waterstof op te nemen en met de aanbeveling om ook biomethaan en andere gassen, verwarming en koeling in deze norm te integreren (CEN/CENELEC JTC 14 "Energiemanagement en energie-efficiëntie in het kader van de energietransitie").

Om ambitieuze klimaatdoelstellingen tegen 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050 te kunnen halen, moeten alle koolstofneutrale energiebronnen worden ondersteund, volledig geïntegreerd en onderling gekoppeld. De transformatie van de energieproductie houdt ook in dat gedecentraliseerde elektriciteits- en warmtenetten moeten worden gemanaged.

Systeemaspecten van de vraag naar en het aanbod van elektrische en thermische energie worden zowel op Europees als op internationaal niveau aangepakt (CENELEC TC 8X "Systeemaspecten van de elektriciteitsvoorziening").

Er zijn ontwikkelingen in normalisatie m.b.t. slimme energienetten en slimme meters, met inbegrip van thuis en in gebouwen. Het is noodzakelijk om de interoperabiliteit van systemen en componenten in slimme woningen te verbeteren. De "Customer Energy Manager"-norm (wordt momenteel uitgewerkt) ondersteunt flexibiliteit aan de vraagzijde in slimme gebouwen.

Om het energiesysteem verder te decarboniseren, moet prioriteit worden gegeven aan energie-efficiëntie op alle niveaus (CEN/CENELEC JTC 14 "Energiemanagement en energie-efficiëntie in het kader van de energietransitie"), en aan de ontwikkeling van instrumenten ter ondersteuning van duurzame financiering in dat verband.

Het efficiënte management van energiesystemen met een groot aandeel duurzame energiebronnen is een andere prioriteit om een hoge kwaliteit en sterke prestaties van de energienetten te waarborgen (CEN/CLC Sectorforum Energiemanagement). Dit omvat de opslag van energie en de omzetting in andere energiedragers (bijv. waterstof) als enablers. Normalisatie kan helpen om die uitdagingen te managen. Ze kan beleidsmakers instrumenten aanreiken om de duurzaamheid te verbeteren, investeerders en betrokken organisaties efficiënte en duurzame financieringsregelingen aanbieden en efficiënte en betaalbare energie mogelijk maken voor alle burgers.

Decarboniseren gaat hand in hand met veerkracht van de sector op lange termijn. Ook hier kan de ISO 14090-reeks van aanpassingsnormen worden aangewend om de veerkracht op lange termijn van de energiesector te beoordelen en te verbeteren, of het nu gaat om opwekking, transmissie of distributie of in de hele toeleveringsketen.

Bovendien stimuleren normen:

  • de digitalisering in de hele waardeketen van energiesystemen, waardoor nieuwe diensten voor de consument kunnen worden geïmplementeerd terwijl de operationele kosten van het netbeheer worden verlaagd d.m.v. instrumenten zoals digitale tweelingen, waarmee fabrikanten op basis van gegevens verschillende uitkomsten kunnen voorspellen en potentiële storingen kunnen voorkomen, zodat tijd wordt bespaard en de kosten verlaagd;
  • innovatie door de holistische visie op de integratie van het energiesysteem van nieuwe koolstofarme technologieën en nieuwe brandstofbronnen (waterstof, biobrandstoffen) met energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en financieringscapaciteit.

Dit artikel is gebaseerd op de CEN-CENELEC position paper "Standards in support of the European Green Deal Commitments". Meer info op de CEN/CENELEC-website.

Lees ook:

Was dit artikel nuttig?