Erkenning der aannemers: hoe kan Agoria u van dienst zijn? | Agoria

Erkenning der aannemers: hoe kan Agoria u van dienst zijn?

Afbeelding
Gepubliceerd op 09/04/19 door Herman Looghe
De erkenning der aannemers heeft betrekking op overheidsopdrachten voor werken in onroerende staat in de brede zin van het woord. Om ze te verkrijgen, moet uw dossier goed onderbouwd zijn. Hoe kan Agoria u daarbij helpen?

Wat zijn werken in onroerende staat?

Worden onder werken in onroerende staat gecatalogeerd:

  • Het bouwen, afbreken, verbouwen, inrichten of herstellen van goederen welke uit hun aard onroerend zijn;
  • Het vervaardigen en plaatsen of het plaatsen van uitrustingsbestanddelen wanneer zij een onafscheidbaar geheel met de onroerende goederen vormen.

Wanneer is het attest "erkenning der aannemers" vereist?

Elke onderneming (Belgische of Europese) die een overheidsopdracht voor aanneming van werken wil uitvoeren, heeft een erkenning nodig indien de prijs van het werk hoger is dan een bepaalde drempelwaarde (€ 50.000 of € 75.000 in functie van de verdeling van de werken in categorie of onder-categorie van erkenning).

Een erkenning is vereist in alle volgende gevallen:

  • Werken voor de Federale Overheid, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de gemeenten en de parastatalen;
  • Opdrachten van andere rechtspersonen waarvoor de overheidsopdrachtenwet van toepassing is;
  • Privéwerken die voor minstens 25 procent door de genoemde overheden worden betoelaagd.

Een onderneming die dergelijke werken wenst uit te voeren, dient te beschikken over een erkenning. De erkenning is dan ook onontbeerlijk indien u wenst deel te nemen aan dergelijke overheidsopdrachten.

Belangrijke bepalingen

Om een opdracht voor aanneming van werken van een bepaalde aard en omvang aan te kunnen, moet de aannemer voldoende technisch onderlegd zijn en voldoende financiële draagkracht hebben. De aflevering van het attest "erkenning der aannemers" zal het bewijs zijn dat de onderneming aan de gestelde voorwaarden voldoet.

De erkenning is ingedeeld in een combinatie van categorieën /ondercategorieën enerzijds en klassen anderzijds.

De Categorieën/ondercategorieën hebben betrekking op de aard van het werk, gaande van zuivere bouwkundige werken over elektrische installaties tot telecommunicatie- en informaticasystemen. Kortom, heel wat bedrijven die lid zijn van Agoria zijn geviseerd. De grootte van het werk wordt ingedeeld in acht klassen gaande, van klasse 1 tot en met klasse 8. Naargelang van de klasse waarin de onderneming thuishoort, mag ze werken uitvoeren voor een bepaald bedrag.

De erkenning geldt in principe voor vijf jaar. De overheid gaat ervan uit dat de aannemer aan de technische en financiële voorwaarden voldoet voor deze periode, en dat zo de waarborg gegarandeerd blijft voor deze periode. Uiteraard kan de erkenning binnen die termijn worden herzien.

Welke dienstverlening biedt Agoria aan?

Agoria zetelt in de commissie 'Erkenning der aannemers' die maandelijks samenkomt om aanvragen of wijzigingen van dossiers te bespreken en al dan niet te valideren. Daarnaast biedt Agoria lidbedrijven de mogelijkheid om een aanvraag voor een erkenning (liefst) voorafgaandelijk te screenen en adviseren. Een goed voorbereid dossier maakt het mogelijk om vlekkeloos het attest te bekomen!

Ook wanneer u als onderaannemer optreedt in het kader van een overheidsopdracht is de erkenning cruciaal. De nieuwe wetgeving voor overheidsopdrachten legt deze verplichting immers ook op aan onderaannemers.

Bezorg ons een kopie van uw huidig attest 

Om onze dienstverlening maximaal uit te bouwen, doen wij een oproep aan onze lidbedrijven om ons een kopie van hun huidig attest toe te zenden. Dit zal ons in staat stellen om u proactief en tijdig te contacteren in het kader van de vijfjaarlijkse herziening. U kan het attest doorsturen naar Herman Looghe  (herman.looghe@agoria.be).

Was dit artikel nuttig?