Negatieve prijsherziening bij overheidsopdrachten | Agoria

Negatieve prijsherziening bij overheidsopdrachten

Afbeelding
Gepubliceerd op 05/06/20
Momenteel ondervinden veel bedrijven die deelnemen aan overheidsopdrachten een negatieve prijsherziening ten gevolge van de daling van de “S”-waarde. Wat voorziet de wetgeving in geval van problemen met prijsherzieningsformules en wat kunt u ondernemen ten aanzien van de aanbestedende overheid?

Principe

Bij bepaalde overheidsopdrachten voorzien de opdrachtdocumenten in de mogelijkheid om de prijs te herzien via een prijsherzieningsclausule. Deze clausule dient volgens de wetgever duidelijk, nauwkeurig en ondubbelzinnig te zijn, en zij moet tegemoetkomen aan de prijsevolutie van de hoofdcomponenten van de kostprijs. Het principe staat vermeld in artikel 10 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en wordt verder uitgewerkt in artikel 38/7 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Prijsherziening is verplicht voor opdrachten van werken en bepaalde opdrachten van diensten die manuele prestaties inhouden, met uitzondering van opdrachten van minder dan 120.000 euro en met een uitvoeringstermijn van minder dan 120 werkdagen of 180 kalenderdagen. De prijsherzieningsclausule moet gebaseerd zijn op volgende hoofdcomponenten: de uurlonen van het personeel en de sociale lasten, en één of meer relevante elementen zoals materiaalprijzen, grondstofprijzen of wisselkoersen. Naargelang van de opdracht kan er een niet-herzienbare factor worden voorzien, maar dit is niet verplicht.

Prijsherziening is facultatief voor opdrachten van leveringen en andere dan de hierboven vermelde diensten. De prijsherzieningsclausule wordt bepaald aan de hand van één of meer elementen zoals lonen, sociale lasten, grondstofprijzen of wisselkoersen. Als het moeilijk is om een prijsherzieningsclausule samen te stellen, mag er voor deze opdrachten eventueel een beroep worden gedaan op een andere index zoals de gezondheidsindex, de index van de consumptieprijzen of een andere passende index. Ook voor deze opdrachten kan er naargelang van de specificiteit van de opdracht een niet-herzienbare factor worden bepaald.

Een aanpassing van de prijs aan de hand van de voorziene formule werkt uiteraard principieel in beide richtingen, zodat niet enkel een herziening in plus, maar ook een herziening in min mogelijk is.

Mogelijke problemen

Onvoorzienbare omstandigheden

Indien u als opdrachtnemer wordt geconfronteerd met een neerwaartse herziening ten gevolge van schommelingen in bijvoorbeeld grondstofprijzen door onvoorzienbare omstandigheden zoals de coronacrisis, dan biedt de wetgeving overheidsopdrachten de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een compensatie te vragen voor het nadeel dat u erdoor lijdt. Het gaat hier meer bepaald om de regeling voorzien in artikel 38/9 van het hoger vermeld koninklijk besluit. Meer informatie over de toepassing van dit artikel vindt u in onze corona-FAQ (zie vraag: 'COVID-19 en de uitvoering van overheidsopdrachten: onvoorziene omstandigheden').

Intrinsieke problemen met de formule

Daarnaast is het zo dat een prijsherzieningsformule moet steunen op objectieve en controleerbare parameters en dat ze moet gebruikmaken van passende wegingscoëfficiënten. Zij moet de werkelijke kostprijsstructuur weerspiegelen. Het is natuurlijk moeilijk om de werkelijkheid in een vaste formule te gieten, dus een bepaalde afwijking kan en zal altijd bestaan. Maar deze afwijking mag natuurlijk niet onredelijk groot zijn, aangezien zij in dergelijke gevallen niet meer voldoet aan de wettelijke eis tot weerspiegeling van de werkelijkheid. De opdrachtnemer kan in dergelijk geval een beroep doen op artikel 38/11 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 om compensatie te vragen in de vorm van een schadevergoeding. Tevens zal er dienen te worden gezocht naar een prijsherzieningsformule die wel aansluit bij de werkelijke kostprijsstructuur.

Procedure

  • Melding

In beide gevallen (onvoorzienbare omstandigheden of intrinsieke problemen met de prijsherzieningsformule) is het belangrijk dat de opdrachtnemer de ingeroepen feiten of omstandigheden schriftelijk aan de aanbestedende overheid kenbaar maakt binnen een termijn van 30 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan of na de datum waarop de opdrachtnemer of aanbestedende overheid ze normaal had moeten kennen. Bovendien moet de opdrachtnemer hierbij kort aangeven welke invloed deze omstandigheden hebben of kunnen hebben op het verloop en de kostprijs van de opdracht.

  • Indiening verzoek

De eigenlijke vraag tot schadevergoeding of een andere vorm van herziening van de opdracht moet behoorlijk gerechtvaardigd en becijferd zijn, en schriftelijk ingediend worden binnen de termijnen zoals uiteengezet in onze hoger genoemde FAQ. Om schadevergoeding of een andere herziening dan een verlenging van de uitvoeringstermijn of een verbreking te krijgen, betekent dit een termijn van uiterlijk 90 dagen volgend op de datum van de kennisgeving aan de opdrachtnemer van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering van de opdracht.

Was dit artikel nuttig?