Beste kandidaat,

Wij danken u voor uw belangstelling in onze  organisatie.

Alle informatie die u ons verstrekt en alle andere persoonsgegevens die tijdens de rekruteringsprocedure worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend gebruikt om uw kandidatuur te beoordelen en, indien uw kandidatuur bij de selectie in aanmerking zou worden genomen, om de relatie tussen u en ons bij uw indiensttreding te beheren.

Het cv van personen die niet worden weerhouden, worden niet bewaard tenzij u hier specifiek en schriftelijk om verzoekt.

Daarom vragen wij u via deze weg of wij uw cv mogen bewaren met het oog op een wervingsreserve voor een gelijkaardige of andere functie waarvoor wij denken dat u in aanmerking komt. Het is dan wel vereist dat u schriftelijk uw toestemming bevestigt zodat wij uw cv kunnen bijhouden voor de wervingsreserve.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, staan in verhouding tot de in te vullen functie en zijn beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn om na te gaan in hoever uw motivatie, kennis, vaardigheden, bekwaamheden en ervaringen aansluiten op het profiel van de openstaande functie waarvoor u solliciteert of in aanmerking komt. Met het oog daarop vermelden onze vacatures de vereisten en competenties en het gewenst profiel  van de in te vullen functie en de plaats waar de functie moet worden uitgeoefend, tenzij die plaats veranderlijk is.

Gezien het belang dat wordt gehecht aan objectivering van de rekruteringsprocedures, worden aanwervingen soms voorafgegaan door een videotest. In deze videotest peilen wij naar uw motivatie en enkele vereiste basisvaardigheden. In de volgende selectieronde gaat het om een kennismakingsgesprek waar we peilen naar uw  beroepservaring/kennis, uw interesses en uw motivatie. Na het interview kan er nog een case of een schriftelijke test worden voorgelegd die nadien zal worden besproken.

In ieder geval:

  • zoekt en verzamelen wij geen zogenaamd 'gevoelige' gegevens (raciale of etnische afstamming, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, gezondheid, seksuele geaardheid ...);
  • eisen wij niet dat u vóór de ondertekening van een arbeidscontract voor eensluidend verklaarde kopieën bezorgt van uw diploma's, certificaten, attesten ...;
  • vragen wij niet om een uittreksel uit het centraal strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden), behoudens voor specifieke functies.

Het rekruteringsproces verloopt tussen enerzijds uzelf als kandidaat ons Human Capital Team en anderzijds, de verantwoordelijken van de dienst waarin de functie moet worden ingevuld en mogelijks ook andere collega('s).

Kandidaten die voldoen aan de eisen die in de vacature worden vermeld maar van wie de kandidatuur niet weerhouden wordt worden door ons binnen een redelijke termijn via mail  op de hoogte gebracht van de beslissing die ten aanzien van hen is genomen.

Indien u solliciteert voor een vacature, stelt u ons de persoonsgegevens ter beschikking die uw cv bevat en/of die u meedeelt. Aangezien u ons deze informatie verstrekt en wegens de precontractuele samenwerkingsplicht die tussen u en ons bestaat, vragen wij u om erop toe te zien dat de gegevens die u meedeelt waarheidsgetrouw zijn en up-to-date gedurende het hele rekruteringsproces.

In het kader van de rekrutering en de selectie wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen met een functie die de verwerking van die informatie vereist, waarbij iedere betrokken werknemer de grootste vertrouwelijkheid en discretie worden opgelegd.

Door te solliciteren bij ons, stemt u ermee in dat uw gegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en verwerkt door ons in het kader van de rekrutering en de selectie. Tevens kunnen wij ons beroepen op het gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de selectieprocedure.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten overeenkomstig de artikelen 12 en volgende van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kan u steeds terecht op volgend e-mailadres job@agoria.be. Indien u van mening bent er onregelmatigheden zijn betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van dit doeleinde of dat wij uw verzoek om uw rechten uit te oefenen in het kader van deze verwerking niet hebben ingewilligd, hebt u steeds het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit.