In de Raad van Bestuur | Agoria

In de Raad van Bestuur

Gepubliceerd op 08/10/11 door Peter Ansoms

De Raad van Bestuur van Agoria vergaderde maandag 3 oktober jl. onder voorzitterschap van Christ’l Joris. Na een overzicht van de voornaamste acties van de federatie sinds de vorige vergadering bespraken de leden o.a. de volgende punten:

Evaluatie van het generatiepact

In 2005 werd het generatiepact gesloten met onder meer een aantal maatregelen om vervroegde uittreding te ontmoedigen. Geert Verschraegen, directeur van het Sociaal departement, gaf een overzicht van de resultaten die over het algemeen ontoereikend zijn. Om vervroegde uittredingen tegen te gaan is een globale aanpak van de wetgever, werkgevers en vakbonden noodzakelijk. Deze aanpak werd besproken en zal verder worden gevoed in een specifieke Agoria-werkgroep.


Bemiddeling van het VBO inzake de financiering van offshore windenergie

Frank Vandermarliere, directeur van het Economisch departement, maakte een stand van zaken op met betrekking tot het VBO-initiatief inzake de financiering van de offshore windenergie. Hij gaf toelichting bij de voorstellen tot aanpassing van het subsidiemechanisme en de voorgestelde verdeling van de kosten onder de verschillende elektriciteitsverbruikers.


Nieuwe financieringswet

De federale regeringsonderhandelaars hebben een akkoord bereikt over een nieuwe financieringswet, die een grote impact zal hebben op het federale en gewestelijke beleid. Op uitnodiging van Agoria kwamen Isabel Albers, de nieuwe hoofdredacteur van De Tijd, en Giuseppe Pagano, professor Overheidsfinanciën van de UMons, dit akkoord en zijn gevolgen toelichten en vragen van de leden van de Raad beantwoorden.


Economische vooruitzichten voor de Europese technologiesectoren

De technologische industrie in Europa beleefde in 2011 een fors herstel. De groei was het sterkst in Duitsland en

De rest is gereserveerd voor Agoria leden