In de Raad van Bestuur | Agoria

In de Raad van Bestuur

Gepubliceerd op 19/11/10 door Peter Ansoms
De Raad van Bestuur van Agoria vergaderde maandag 15 november jl. onder voorzitterschap van Christ’l Joris. Na het gebruikelijke overzicht van de voornaamste acties en initiatieven van de federatie sedert de vorige vergadering besprak de Raad o.a. de volgende punten :

Technisch verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)

De belangrijkste punten van het ‘technisch verslag over de maximale beschikbare marges voor de loonkostenontwikkeling’ werden toegelicht. In een reactie op dit verslag stelde Agoria in een persbericht dat de CRB systematisch de verkeerde bakens voor het loonoverleg uitzet en dat de hogere inflatie de loonkosten opnieuw heeft doen ontsporen. De federatie vraagt dan ook een debat ten gronde over de mechanismen van de loonvorming en een onderzoek naar de oorzaken waarom de inflatie in ons land hoger is dan in de buurlanden.

PPT-presentatie

Interprofessioneel overleg

De timing van het overleg tot het einde van het jaar werd toegelicht. Na een overzicht van de punten van overleg bepaalde de Raad het mandaat van Agoria.

Ontwerpbegroting en bijdrageformule 2011

De leden van de Raad keurden de voorgelegde ontwerpbegroting voor het boekjaar 2011 goed. Bij de opmaak daarvan is o.a. uitgegaan van een daling van de werkgelegenheid van 1% en een inflatiepercentage van 1,7%. De Raad legde ook de bijdrageformule voor 2011 vast: de berekeningsbasis en het bijdragepercentage (0,53%) blijven onveranderd. Ook de bijdrage voor Sirris wordt niet gewijzigd (1 pro mille van 94% van de berekeningsbasis voor de Agoria-bijdrage).

Charter en Code of Conduct Antitrust

De Raad hechtte zijn goedkeuring

De rest is gereserveerd voor Agoria leden