Fiscaliteit vergroening bedrijfswagens     | Agoria

Fiscaliteit vergroening bedrijfswagens    

Afbeelding
Gepubliceerd op 19/05/21
Agoria is tevreden met de beslissing van de federale regering rond de emissievrije bedrijfswagens in het kader van de nieuwe fiscale wetgeving. Met deze beslissing wordt een hoop onzekerheid weggenomen en is het duidelijk welke richting het uitgaat voor de bedrijfswagens.

Met deze beslissing van de federale regering komt er nu meer duidelijkheid over de manier waarop bedrijfswagens kunnen bijdragen tot de vergroening van ons wagenpark. Deze nieuwe wetgeving heeft alvast ambitieuze doelstellingen met een grote potentiële impact om de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke emissies te reduceren. Daarnaast is er ook de ondersteuning van de Vlaamse regering, die via haar laadpaalinitiatieven bijdraagt aan een succesvolle uitrol. Ook het Brussels gewest heeft een plan klaar voor de uitrol van meer laadpalen en Agoria hoopt op voldoende ambitie om aan de toenemende vraag te voldoen. In Wallonië ten slotte wordt in het kader van het relanceplan ook gewerkt aan een significante versnelling van de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen tegen 2024-2025. Agoria is alvast constructieve partner om het juiste ambitieniveau hierbij te bepalen en om concrete aanbevelingen te geven inzake het gebruik van slimme en toekomstbestendige infrastructuur.

Met dit voorstel wordt ook een langetermijnperspectief opgezet met inbegrip van de lichte vrachtwagens, wat we alleen maar kunnen toejuichen. Er is echter nog wat onduidelijkheid omtrent de regeling voor bestelwagens en het wordt een hele uitdaging om voldoende aanbod op de markt te hebben richting 2026.

Verder wensen we nog op te merken dat ook de uitrol voor publieke laadinfrastructuur dient aangepast te worden aan deze ruime scope van alle categorieën van bedrijfswagens. Daarom stelt Agoria voor om hiermee rekening te houden en de regionale plannen inzake uitrol van publieke laadinfrastructuur enerzijds versneld uit te rollen en anderzijds ook uit te breiden met de benodigde infrastructuur voor zowel licht als zwaar vervoer.

De 100% fiscale aftrekbaarheid vanaf 2026 voor emissievrije bedrijfswagens is alvast een duidelijke stimulans voor werknemers en werkgevers. De gelijke vermindering van deze aftrekbaarheid naar 67,5% tegen 2031 is echter minder gunstig en het zou beter zijn om deze maximale aftrekbaarheid van 100% te behouden gedurende een langere periode, bijvoorbeeld 5 jaar. De meeste leasingscontracten hebben immers een looptijd van 4 of 5 jaar. Nu wordt de extra stimulans heel snel afgebouwd wat voor weinig stabiliteit en een plotse toestroom zal zorgen.

De bezorgdheid om verlies aan inkomsten uit accijnzen op brandstoffen mag zeker geen rem zijn. In dat kader pleit Agoria voor een groene taxshift waarbij de hoogte van de accijnzen gekoppeld is aan de impact op het klimaat van de betreffende brandstof of energiedrager. Andere slimme oplossingen zoals een intelligente kilometerheffing kunnen hier ook soelaas bieden.

De fiscale maatregelen die voorzien worden om de nodige investeringen bij particulieren en bedrijven voor laadinfrastructuur te ondersteunen zijn alvast een duwtje in de rug. De fiscale aftrek voor bedrijven en belastingvermindering voor particulieren geven alvast een extra boost om de nodige infrastructuur voldoende snel te realiseren. Agoria stelt zich vragen bij de praktische realisatie aan de voorwaarde die gekoppeld wordt voor bedrijven. Hoe zal men in de praktijk omgaan met onder andere beveiligingsmaatregelen en toegangscontrole op het (bedrijfs)terrein als deze laadpalen een semi-publiek karakter zouden krijgen en dus na de kantooruren ook beschikbaar zouden worden voor niet-werknemers? Agoria is bereid om in dialoog te gaan met de overheid rond de praktische aanpak hiervan.

De fiscale stimulans om laadinfrastructuur ook bij particulieren te steunen is alvast positief. Slimme laadinfrastructuur biedt alvast de mogelijkheid om de impact op het elektriciteitsnet te minimaliseren en extra investeringen aan het distributienet te vermijden.

Wat het mobiliteitsbudget betreft, liggen momenteel een aantal versoepelingen op tafel. De uitbreiding van de aanvaarde kosten voor de categorie ‘zachte mobiliteit’, met onder andere financieringskosten voor onder meer fietsleningen, stallingskosten en kosten voor niet-verplichte uitrusting die de zichtbaarheid en dus veiligheid kunnen verhogen, zijn alvast positief en komen ook tegemoet aan de behoefte die Agoria kon vaststellen bij zijn lidbedrijven.

Ook het toevoegen van elektrische voortbewegingstoestellen als nieuwe subcategorie, het in aanmerking nemen van de abonnementen voor de verplaatsing van de inwonende gezinsleden, de voetgangerspremie en van parkeerkosten die gepaard gaan met het gebruik van openbaar vervoer zijn positieve evoluties.

Nog belangrijker is het opheffen van de huidige verschillende wachttermijnen en voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een mobiliteitsbudget.

Agoria is alvast tevreden met deze reeks versoepelingen die momenteel op tafel liggen en pleit ervoor om het mobiliteitsbudget verder te laten evolueren naar een krachtig beleidsinstrument dat een muti-modale en duurzame mobiliteit voor alle werknemers kan realiseren, inclusief introductie van derdebetalerssystemen. Uiteraard met aandacht voor onnodige administratieve complexiteit of meerkost voor bedrijven en werknemers. Agoria is alvast een constructieve partner om mee oplossingen aan te reiken.

Was dit artikel nuttig?