Debat Europese verkiezingen: schijnwerpers op prioriteiten industrie | Agoria

Debat Europese verkiezingen: schijnwerpers op prioriteiten industrie

Gepubliceerd op 07/05/14

“De Europese verkiezingen halen nauwelijks de media. Dat is heel jammer want het Europees Parlement speelt net een beslissende rol in ons welzijn.” Met die woorden stak Paul Soete, CEO van Agoria, van wal tijdens het grote debat dat op 29 april jl. bij de federatie werd georganiseerd met de lijsttrekkers van de verschillende partijen voor de Europese verkiezingen. Wist u bijvoorbeeld dat 75% van de regels waaraan onze producten moeten voldoen door de Europese instellingen wordt bepaald? Voor de ondernemingen van de Agoria-sectoren is een goed werkende interne Europese markt van essentieel belang. Kijk maar naar de gevolgen gevolgen van oneerlijke concurrentie op het vlak van detachering voor de werkgelegenheid en het concurrentievermogen.

Op de agenda van het debat stonden vier thema’s:

Negen kandidaten hadden de uitnodiging van Agoria aanvaard om de visie en de doelstellingen van hun respectieve partijen op Europees niveau uiteen te zetten: Bart Staes (Groen), Philippe Lamberts (Ecolo), Bart Martens (sp.a), Marie Arena (PS), Marianne Thyssen (CD&V), Antoine Tanzilli (cdH), Marc Descheemaecker (N-VA), Assita Kanko (MR) en Philippe De Backer (Open VLD).

Ieder thema werd ingeleid door een verantwoordelijke van een lidbedrijf van Agoria, die de politici op die manier rechtstreeks kon confronteren met zijn vragen en zorgen als ondernemer. Hieronder per thema enkele citaten.

Energie- en klimaatbeleid

De 20-20-20-doelstellingen van de EU (20% hernieuwbare energie in 2020) en de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 40% terug te dringen vormen natuurlijk een positieve boodschap, maar hoe kan dit in de praktijk worden gebracht zonder ons concurrentievermogen op Europees en internationaal niveau in het gedrang te brengen? (Jan Declercq, CG Power)

Bart Martens (sp.a): “We voeren momenteel voor 450 miljard euro aan fossiele energie in. We hebben absoluut nood aan alternatieven en Europa moet vooroplopen. Maar hoe kunnen we de 20-20-20-doelstellingen halen als er nog geen coördinatie is tussen de verschillende Belgische entiteiten?”

Marianne Thyssen (CD&V): “Onze doelstelling moet tweeledig zijn: een goed klimaatbeleid, gekoppeld aan een positief ondernemingsbeleid. We moeten streven naar energieonafhankelijkheid, maar de lat steeds hoger leggen op het vlak van hernieuwbare energie en CO2-uitstoot is niet redelijk.”

Philippe Lamberts (Ecolo):“We moeten inderdaad redelijk zijn, maar ambitieuze doelstellingen zijn nodig. We stellen nl. vast dat als we onszelf dwingende doelstellingen opleggen, we die ook halen. Wanneer we dat niet doen, dan halen we het ook niet! Doen we het niet voor het klimaat, laten we het dan doen om energieonafhankelijk te worden …”

Assita Kanko (MR): “Energieonafhankelijkheid is niet het enige. We moeten ook energie-efficiënter worden en met één Europese stem spreken.”

Bart Maertens (sp.a): “We moeten investeren in een Europees net. Nu is ieder land bezig zijn eigen instrumenten uit te werken terwijl de Europese energiemarkt moet worden geïntegreerd.”

Digitale agenda

De grote doelstelling is een eengemaakte digitale markt, maar dat vergt enorme investeringen op het vlak van infrastructuur en digitale prestaties (breedband). Netneutraliteit is op dit ogenblik niet realistisch. Cloud computing is dan weer van essentieel belang voor de productiviteit van landen en ondernemingen maar het veiligheidsaspect verdient aandacht. Kortom, we hebben absoluut maatregelen nodig die investeringen bevorderen (Marc Vancoppenolle – Alcatel).

Antoine Tanzilli (cdH): “Er liggen nog heel wat hindernissen op de weg naar een eengemaakte digitale markt en daar moeten we in investeren. Wat Europa van plan is om in zes jaar in 4G te investeren (ook niet in 5G?), dat investeert Zuid-Korea in twee jaar in 5G!”

Philippe De Backer (Open VLD):“De lidstaten lijken er nog niet klaar voor te zijn om Europa de middelen aan te reiken om die eengemaakte digitale markt te ontwikkelen.”

Bart Staes (Groen):“We hebben nieuwe wetgeving nodig op het domein van gegevensbescherming: bij e-commerce stellen de meeste mensen zich nog vragen bij de veiligheid van hun gegevens.”

Innovatie, onderzoek en ontwikkeling

Agoria is blij met de projectoproepen in het kader van Horizon 2020, want die bieden kansen, en met name voor kmo’s, maar de federatie maakt zich zorgen over het grote aantal en de complexiteit (Ingrid Reynaert – Agoria).

Assita Kanko (MR): “In Brussel wordt innovatie geremd door verschillende factoren: mobiliteit en opleiding zijn de grootste uitdagingen. De EU kan helpen door samenwerking tussen ondernemingen en universiteiten in heel Europa te bevorderen maar we moeten lokaal meekunnen.”

Marie Arena (PS): “Het onderscheid maken tussen oude en nieuwe industrie heeft geen zin. De basisindustrie kan evolueren, maar daarvoor moet worden geïnvesteerd en moeten samenwerkingsverbanden tussen industrie, kmo’s en universiteiten worden gecreëerd. In die zin zijn de competitiviteitspolen een model op Europees niveau. De toekomst van de industrie hangt af van wat men kan om te produceren wat men nodig heeft. Het is schandalig om in Europa niet te beschikken over de capaciteit om te produceren wat we nodig hebben.”

Marc Descheemaecker (N-VA): “Het is al te gek om te investeren in industrie die niet concurrerend is.”

Philippe Lamberts (Ecolo):“In het Horizon 2020-project wordt sterk op energie gefocust, maar we hadden liever gezien dat er meer middelen waren voor kmo’s. Voor grote groepen slaagt men er altijd in om geld te vinden maar voor kmo’s is dat net iets moeilijker.”

Interne markt

Het potentieel van de eengemaakte Europese markt wordt onderschat. Die markt biedt economische kansen maar veroorzaakt een toestroom van werknemers die op een oneerlijke manier worden betaald. Onze ondernemingen verliezen steeds meer marktaandeel, ook bij overheidsopdrachten. De controle is te versnipperd: onze ondernemingen rekenen op gelijke regels voor iedereen en de consument verdient producten van hoge kwaliteit die in waardige omstandigheden worden geproduceerd (Pierre Fabeck – Cofely Fabricom & Dominique Du Tré – Agoria).

Marie Arena (PS): “Vrij verkeer is een onbetwistbaar basisprincipe van de EU maar er zijn gemeenschappelijke regels nodig. Een eerste stap is de bijsturing van de Detacheringsrichtlijn uit 1996: werknemers die hier komen werken, moeten dat doen op de voorwaarden die in België gelden.”

Marc Descheemaecker (N-VA): “Laten we ophouden met steeds meer regels te creëren. We moeten beginnen toe te passen wat al bestaat en zorgen voor efficiënte controle.”

Antoine Tanzilli (cdH): “De bijsturing van de richtlijn uit 1996 gaat niet ver genoeg. Aangezien het in de meeste gevallen van oneerlijke concurrentie die worden gemeld om fraude gaat, moet de Europese Sociale inspectie de middelen krijgen om op een uniforme manier te controleren.”

Marianne Thyssen (CD&V): “Onze loonhandicap moeten we alleen oplossen, dat is niet de rol van Europa.”

Bart Staes (Groen): “Werkgevers die de detacheringsregels niet naleven, moeten worden vervolgd en gestraft.”

En tot slot... The Future of Europe

Wat was het antwoord – in één zin – van de aanwezige politieke verantwoordelijken op de vraag “Wat zijn de Europese doelstellingen voor de industrie?” Dit waren hun antwoorden:

N-VA: “De toegevoegde waarde zal liggen in de harmonisering van netten en netwerken: vervoer, energie, telecom ...”

MR: “We hebben een Europees commissaris voor industriële strategie nodig.”

Open VLD: “We moeten focussen op geïntegreerde energienetten, de interne markt en e-commerce.”

CD&V: “We moeten werk maken van een interne digitale markt.”

cdH: “We moeten investeren in Europese netten en netwerken i.p.v. voortdurend te focussen op onze grote nationale groepen.”

PS: “Een echt industrieel beleid moet gebaseerd zijn op investeringen en op de bescherming van kennis.”

Sp.a:We moeten werk maken van een ‘netwerk-Unie’ waarin sterk geïnvesteerd wordt in kennisnetwerken, energienetwerken en ICT-netwerken.”

Ecolo: “De energieoverstap is het meest ambitieuze project dat we Europa kunnen schenken. Het is ook noodzakelijk.”

Groen: “We moeten investeren in hernieuwbare energie, die bovendien een bron van nieuwe werkgelegenheid vormt.”

 Bekijk hier alle foto’s van het debat.

Was dit artikel nuttig?