Rechtbank wijst schadevergoeding toe aan kartelslachtoffer | Agoria

Rechtbank wijst schadevergoeding toe aan kartelslachtoffer

Gepubliceerd op 13/06/13
Op Europees en nationaal vlak is al een hele tijd een debat aan de gang over de vraag of iemand die veroordeeld is wegens kartelafspraken ook verplicht kan worden om zijn klanten schadevergoeding te betalen. Een Nederlandse rechtbank (de Rechtbank Oost-Nederland) heeft op 16 januari 2013 beslist dat dit wel kan. De feiten waarop deze beslissing is gebaseerd, zijn als volgt.

Bij een Beschikking van de Europese Commissie van 24 januari 2007 is beslist dat een aantal ondernemingen, waaronder de verweerder in het besproken geschil, inbreuk heeft gemaakt op artikel 81 van het EG-Verdrag (thans artikel 101 VwEU) en artikel 53 van de EER-Overeenkomst door gedurende de in de Beschikking aangeduide periodes deel te nemen aan een complex van overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen.

Belangrijk hierbij is te onderstrepen dat de Europese Commissie heeft overwogen dat verweerder in het besproken geschil in aanmerking kwam voor een boete van 215 156 250 euro, maar dat deze is kwijtgescholden op grond van het feit dat verweerder in het besproken geschil als zelfmelder immuniteit genoot.

Eiser in het geschil heeft verweerder aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft geleden als gevolg van de mededingingsbeperkende kartelafspraken, vooralsnog begroot op 29 725 227 euro

Eiser baseert de hoofdvordering op inbreuk op het mededingingsrecht, waarbij hem schade is berokkend. De juridische grondslagen van de vordering zijn:

  • een verbintenis tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad;
  • gehele of gedeeltelijke nietigheid van rechtswege van de Overeenkomst, met daaruit voortvloeiend een verbintenis tot (partiële) ongedaanmaking;
  • een verbintenis tot schadevergoeding uit hoofde van

De rest is gereserveerd voor Agoria leden

Gerelateerde thema's