Coronavirus: technologiesector draait aan 86% (Agoria) | Agoria

Coronavirus: technologiesector draait aan 86% (Agoria)

Afbeelding
Gepubliceerd op 03/07/20 door Sibylle Dechamps
Na de heropstart begin mei is de activiteit in de technologiesector in juni verder gestegen tot 86%. Dat meldt Agoria. De komende zes maanden zou dit verder stijgen tot 90%.   

De bevraging verliep telefonisch tussen 22 en 25 juni bij een representatieve steekproef van 180 technologiebedrijven met samen zo’n 65.000 werknemers. Deze bedrijven vertegenwoordigen samen 25 procent van de werkgelegenheid en omzet in de technologische sector in België.

86% activiteitsniveau

 • Voor de technologische industrie in totaal bedroeg het activiteitsniveau in juni 86%, in vergelijking met 75% begin mei en nadat begin april een dieptepunt van 50% was bereikt.
 • De heropstart verloopt daarmee zoals verwacht. De technologiebedrijven hebben hun activiteiten terug opgestart en de productie en dienstverlening aangepast aan de gezondheidseisen. Door de algemene economische crisis en omdat in een aantal klantensectoren de activiteit nog niet is opgestart, blijft de activiteit nog verder onder een duurzaam niveau.
 • Voor het totaal van 202o zal de omzet in de technologiesector dalen met gemiddeld 11%. Voor 29% van de bedrijven zal 2020 evenwel een groeijaar zijn. Vooral voor een aantal bedrijven in de digitale en telecomsector biedt de coronacrisis ook groeikansen.
 • Voor 2021 gaan de meeste technologiebedrijven uit van een normale activiteitsgraad van 100%. Toch zou de totale activiteit van de sector ook in 2021 nog niet zijn genormaliseerd, maar slechts 92% bedragen. Grotere bedrijven zijn immers minder optimistisch dan het mediane bedrijf.
 • In de ICT-sector benadert het activiteitsniveau de 90%, na in de vorige maand tot 75% te zijn teruggevallen. Eind dit jaar en volgend jaar loopt dit verder op tot 95%. 40% van de bedrijven gaat ook voor 2020 uit van groei van de omzet. Door de coronacrisis hebben immers heel wat digitale toepassingen een boost gekregen. Naast de toenemende vraag naar digitale oplossingen proberen klanten die te lijden hebben onder de economische crisis hun kosten te beperken en hun contracten te heronderhandelen, soms op een zeer agressieve wijze, zoals de banken bijvoorbeeld. In een aantal gevallen vindt men ook het budget niet meer voor digitalisering zoals bijvoorbeeld voor sommige dHealth-toepassingen. Door dit alles blijft ook het activiteitsniveau in IT, ondanks de toenemende digitalisering, onder de 100%.
 • Bij de bedrijven actief in contracting en maintenance (technieken en diensten voor de installatie, het onderhoud en de exploitatie van gebouwen, infrastructuur en industriële installaties) is er een sterke inhaalbeweging gemaakt en bedraagt het activiteitsniveau nu 92%, tegenover 60% in mei. Begin mei waren er nog veel restricties op de toegang tot sites en werven, beschikbaarheid van werknemers en uitstel van niet-essentieel onderhoud bij klanten.

Vraagvooruitzichten belangrijkste beperking

De voornaamste factoren die het activiteitsniveau beperken:

 • Onvoldoende vraag blijft veruit de belangrijkste beperkende factor en wordt door 69% van de bedrijven vermeld. De verwachting is dat dit in de komende 6 maanden iets verbetert (58%), maar zeker niet voldoende.
 • Voor meer dan helft van de bedrijven (54%) is ook de toegang tot klanten voor prospectie etc. een belangrijke beperkende factor. Daar wordt in de komende maanden wel een sterke verbetering verwacht.
 • Bij meer dan een kwart van de bedrijven wordt de activiteit nog steeds beperkt door problemen inzake bevoorrading van grondstoffen en onderdelen. Het verklaart ook waarom steeds meer bedrijven de waardeketen waarin ze actief zijn willen evalueren en aan alternatieven denken.
 • Moeilijkheden met transportcapaciteit en de transportkost, de logistieke situatie, de beschikbaarheid van werknemers en de financiële situatie  worden door meer dan 1 op 5 van de bedrijven aangeduid als beperkend voor de activiteit. De activiteit in gang houden, blijft dus voor veel bedrijven een complexe oefening.  
 • De maatregelen inzake afstand houden en de impact ervan op de productiviteit beperken nog bij 19,6% van de bedrijven de activiteit. Dat is beduidend minder dan de 26% in de vorige enquête van Agoria. Er wordt ook verwacht dat dit in de komende maanden afneemt. Minder dan 10% van de bedrijven verwacht hier over 6 maanden nog problemen. Vrees voor een tweede ronde lijkt hier geen impact op te hebben.

Meer activiteit, maar geen volledig herstel in 2021

Het huidig activiteitsniveau is in juni sterk gestegen maar blijft toch nog te ver onder het normale niveau en onder het niveau dat noodzakelijk is voor een duurzame situatie. In de bevraging van Agoria werd ook naar de vooruitzichten voor het tweede semester en 2021 gevraagd. Globaal zien de ondernemers in de technologische industrie  de activiteit progressief toenemen tot 86% in het derde kwartaal (juli - september) en 90% in het vierde kwartaal (oktober - december). Voor 2021 gaat men nu uit van een activiteitsniveau van 92%, maar veel bedrijven vinden het zeer moeilijk om hierover voorspellingen te doen.

5,9% van de mensen zijn afwezig

Absenteïsme is verder gedaald van 7,3% naar 5,9%. Dit komt mede door een daling van het aantal afwezigheden wegens ziekte van 6% naar 4,7%.

Tijdelijke werkloosheid zakt naar 12%, maar blijft belangrijke ondersteuning

De stijging van het activiteitsniveau zorgt voor een sterke daling van het aantal mensen in tijdelijke werkloosheid. Dat zakt naar 12%. Vermits we evenwel nog beduidend onder de 100% activiteit zitten, blijft tijdelijke werkloosheid een belangrijke ondersteuningsmaatregel voor het opvangen van de financiële en sociale gevolgen van de coronacrisis. Voornamelijk voor de vliegtuigbouw en sommige automobiel- en mechatronicabedrijven blijft een ondersteunende regeling inzake tijdelijke werkloosheid cruciaal om de crisis zonder gevoelige inkrimping van het personeelsbestand door te komen.

 18% van de bedrijven genoodzaakt om het personeelsbestand in te krimpen  

Het aanhouden van de economische vertraging als gevolg van de coronacrisis zorgt ervoor dat het aandeel van de bedrijven in de technologische industrie die ontslagen van vaste werknemers moeten overwegen, sterk is toegenomen. Lag dit percentage begin mei nog onder de 9%, dan is dit nu verdubbeld  tot 18%. Uiteraard zijn daarbij de maatregelen inzake de verdere tijdelijke werkloosheid van belang om ontslagen te vermijden. Voor veel bedrijven is dat een belangrijke factor voor het verdere verloop van het aantal vaste werknemers. Indien de huidige regeling die eind augustus afloopt niet vervangen zou worden door overgangsmaatregelen, zal het aantal ontslagen van vaste medewerkers oplopen. Voor het totaal van de technologische bedrijven zou dit oplopen tot 12 000 jobs of 3.8% tegen het eind van dit jaar.

Een kwart van de bedrijven vreest financiële problemen

De coronacrisis en de economische crisis die er het gevolg van is, zet de financiën van de technologiebedrijven onder druk. 13% van de techbedrijven zegt nu al acute financiële moeilijkheden te hebben. Dat percentage is sinds de bevraging van mei licht gedaald omdat de activiteiten terug op gang komen en er ook opnieuw de cash binnenkomt. Ook de financiële en fiscale maatregelen van de regering dragen daartoe bij, evenals uiteraard de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

25% van de technologiebedrijven voorziet evenwel financiële problemen in de toekomst. Door de toenemende activiteit in juni ligt dit percentage beduidend lager dan in mei, toen nog 37% van de bedrijven op termijn financiële moeilijkheden verwachtten. 25% blijft evenwel een zeer hoog cijfer en toont aan dat een volledige heropstart naar 100% noodzakelijk is om tot een gezonde financiële situatie te komen.   

47% van de ondernemingen zegt een beroep te doen op de verschillende financiële en fiscale steunmaatregelen die zijn uitgevaardigd. Dat is minder dan de helft. De voornaamste reden die bedrijven opgeven om geen gebruik te maken van dergelijke instrumenten, is dat het in wezen gaat om uitstel van betalingen die later toch ingehaald moeten worden. Op de overbruggingskredieten binnen het bankenplan wordt slechts zeer beperkt een beroep gedaan. Binnen de huidige regeling blijkt dit in veel gevallen een weinig geschikt instrument. Een uitbreiding van de looptijd van het overbruggingskrediet tot 3 jaar en een betere regeling van de overheidsgarantie zijn noodzakelijk en dat voor alle ondernemingen. 

Download de presentatie 

Afbeelding


Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer

 


Was dit artikel nuttig?