Herziene WEEE-richtlijn in Vlaanderen omgezet | Agoria

Herziene WEEE-richtlijn in Vlaanderen omgezet

Gepubliceerd op 20/11/14

De omzetting van de herziene richtlijn betreffende elektr(on)isch afval van 4 juli 2014 (richtlijn  2012/19/EU – zie artikel Herziening WEEE-richtlijn: voornaamste bepalingen) werd door de Vlaamse regering goedgekeurd en op 12 september jl. in het Staatsblad gepubliceerd. Deze omzetting ligt grotendeels in lijn met de richtlijn en zou de continuïteit van de ophaling- en recyclage van elektr(on)isch afval in Vlaamse gewest moeten garanderen.

In het Waals en Brussels gewest is de omzetting nog niet afgerond.

De omzetting in Vlaanderen is een aanpassing van de volgende wetteksten:

  • VLAREM I : besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning
  • VLAREM II : besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
  • VLAREMA : besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2014 tot wijziging van voornoemde besluiten 

Afbeelding
.

Agoria had in februari 2012 8 belangrijke prioriteiten voor deze omzetting bepaald. Die werden bepleit tijdens een tiental vergaderingen met de Vlaamse overheid in de loop van 2012 et 2013 (en ook schriftelijk als reactie op ontvangen tekstvoorstellen). In bijgaande nota  

Afbeelding
overlopen we deze prioriteiten in detail.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden