Toezicht op het op de markt brengen van met biociden behandelde voorwerpen | Agoria

Toezicht op het op de markt brengen van met biociden behandelde voorwerpen

Gepubliceerd op 13/02/14 door Patrick Van den Bossche

In België is de FOD Volksgezondheid, Veiligheid en Leefmilieu verantwoordelijk voor het toezicht op het op de markt brengen van met biociden behandelde voorwerpen. Elke biocide-inspecteur voert in zijn regio jaarlijks ongeveer 1250 controles uit.
Sinds het van kracht worden van de Biociden Verordening EU 528/2012 op 1 september 2013 mogen met biociden behandelde voorwerpen:

  • alleen behandeld worden of (bij invoer) behandeld zijn met biociden, die werkzame (biocidale) stoffen bevatten, die goedgekeurd zijn in de Europese Unie of waarvoor een goedkeuring is aangevraagd.
  • alleen op de Europese markt worden gebracht wanneer de “werkzame stof” is toegelaten voor de betroffen toepassing van die stof in de productsoort waaronder het behandelde voorwerp valt of als een aanvraag voor een dergelijke toelating is gedaan.
Behandelde voorwerpen zijn alle stoffen, mengsels of voorwerpen die met een of meer biociden zijn behandeld of waarin doelbewust een of meer biociden zijn verwerkt. Fumigatie met gassen vormt een uitzondering indien na de behandeling geen residu overblijft. Behandelde voorwerpen waarvan de primaire werking een biocidale werking is, worden echter beschouwd als biociden.

Als het noodzakelijk is om mensen, dieren en het milieu te beschermen, moeten de behandelde voorwerpen vergezeld zijn van een toelichting en een gebruiksaanwijzing inclusief voorzorgsmaatregelen. In de toelichting moet de leverancier informatie geven over de aard van de behandeling met biociden.

Etiketteringsplicht

Voor behandelde voorwerpen geldt sedert 1 september 2013 een etiketteringsplicht zonder overgangsmaatregelen.

Soort claim of promotionele eigenschap

Eisen m.b.t werkzame stof

Eisen m.b.t. etikettering

Behandeld voorwerp zonder biocidale claim (voorbeeld: conserveringsmiddelen

De rest is gereserveerd voor Agoria leden