REACH: zeven nieuwe stoffen op kandidaatslijst voor autorisatie | Agoria

REACH: zeven nieuwe stoffen op kandidaatslijst voor autorisatie

Afbeelding
Gepubliceerd op 20/01/18 door Dries Vanneste
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op 15 januari 2018 zeven nieuwe zeer zorgwekkende stoffen aan de kandidaatslijst voor autorisatie toegevoegd. 

 

Substance Name

EC number

CAS number

Reason for inclusion

Examples of use

Benz[a]anthracene

200-280-6

56-55-3

Carcinogenic (Article 57a) PBT (Article 57d)vPvB (Article 57e)

Normally not produced intentionally but rather occurs as a constituent or impurity in other substances.

Chrysene

205-923-4

218-01-9

Carcinogenic (Article 57a) PBT (Article 57d) vPvB (Article 57e)

Normally not produced intentionally but rather occurs as a constituent or impurity in other substances.

Cadmium nitrate

233-710-6

10325-94-7

Carcinogenic (Article 57a)Mutagenic (Article 57b) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)

Used for the manufacture of glass, porcelain and ceramic products and in laboratory chemicals

Cadmium hydroxide

244-168-5

21041-95-2

Carcinogenic (Article 57a)Mutagenic (Article 57b) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)

Used for the manufacture of electrical, electronic and optical equipment and in laboratory chemicals

Cadmium carbonate

208-168-9

513-78-0

Carcinogenic (Article 57a)Mutagenic (Article 57b) Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)

Used as a pH regulator and in water treatment products, laboratory chemicals, cosmetics and personal care products.

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”TM) [covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combinationthereof]

-

-

vPvB (Article 57e)

Used as a non-plasticising flame retardant, used in adhesives and sealants and in binding agents.

Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP)

[with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear]

-

-

Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)

Used as a lubricant additive in lubricants and greases.

Bovendien is de opname van Bisfenol A (BPA) in de kandidaatslijst geüpdatet. BPA is nu ook wegens hormoonverstorende eigenschappen voor het leefmilieu opgenomen in de kandidaatslijst.

De kandidaatslijst voor autorisatie bevat nu 181 stoffen. Ter herinnering: uit die lijst worden de stoffen geselecteerd die zullen worden opgenomen in bijlage XIV van REACH (lijst van stoffen die aan autorisatie zijn onderworpen). Momenteel telt die bijlage 43 stoffen waarvan voor 27 stoffen de sunset date is verstreken. Opname in de kandidaatslijst is dus een signaal voor de gebruikers van de betrokken stof om op zoek te gaan naar alternatieven dit zowel product- als procesmatig aangezien het gebruik van die stof op termijn zou kunnen worden verboden. 

Overzicht: verplichtingen als gevolg van opname in de kandidaatslijst

  • Voor stoffen: de leveranciers van de betrokken stof moeten hun klanten een veiligheidsinformatieblad verstrekken.

  • Voor stoffen in mengsels: leveranciers van mengsels die niet als gevaarlijk worden geclassificeerd moeten hun klanten - op hun verzoek - een veiligheidsinformatieblad verstrekken als het mengsel ten minste een stof bevat die op de kandidaatslijst is opgenomen en de individuele concentratie van die stof in het mengsel  0,1% (w/w) als de stof persistent, bioaccumulerend en toxisch is (PBT's) of zeer persistent en sterk bioaccumulerend (VPVB's).

  • Voor stoffen in voorwerpen:

    • Leveranciers van voorwerpen die stoffen van de kandidaatslijst in een concentratie van meer van 0,1% (w/w) bevatten, moeten voldoende informatie verstrekken om een veilig gebruik van het voorwerp mogelijk te maken of moeten - op verzoek - deze informatie aan een klant verstrekken binnen 45 dagen na het verzoek. Deze informatie moet ten minste de naam van de stof betreffen.

    • Importeurs of producenten van voorwerpen moeten - als hun voorwerp een stof van de kandidaatslijst bevat - ECHA daarvan in kennis stellen binnen zes maanden na de opname in de kandidaatslijst. Deze verplichting geldt als de stof in de voorwerpen aanwezig is in een totale hoeveelheid van meer dan 1 ton/jaar per producent of per importeur en als de stof in het voorwerp aanwezig is in een concentratie van meer dan 0,1% (w/w). Deze kennisgeving is niet vereist als de producent of importeur blootstelling van mens en milieu tijdens het gebruik van zijn voorwerp kan uitsluiten of als de stof al voor het betrokken gebruik is geregistreerd.

Was dit artikel nuttig?