CLP-verordening: geharmoniseerde classificatie voor lood en koperverbindingen | Agoria

CLP-verordening: geharmoniseerde classificatie voor lood en koperverbindingen

Gepubliceerd op 11/08/16 door Patrick Van den Bossche

Met verordening 2016/1179, die op 20 juli jl. werd gepubliceerd, wordt een nieuwe wijziging doorgevoerd in verordening 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP). De vorige wijziging dateert van juni.

De nieuwe verordening zorgt voor de aanvulling, bijwerking of schrapping van de geharmoniseerde indeling en etikettering van verschillende stoffen aansluitend aan nieuwe voorstellen die aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen zijn voorgelegd:

  • M.b.t. lood (CAS-nr. 7439-92-1) worden twee nieuwe entry's toegevoegd: massief lood (deeltjes met een diameter van ten minste 1 mm, # 082-014-00-7) met een specifieke concentratie van ≥ 0 ,3% en loodpoeder (deeltjes met een diameter van minder dan 1 mm, # 082-013-00-1), met een specifieke concentratie van ≥ 0 ,3%, die worden ingedeeld in categorie 1A inzake voortplantingstoxiciteit. Dit verschil in indeling tussen loodpoeder en massief lood is het gevolg van de ontwikkelingen van de specifieke gegevens voor de bio-elutie van massief lood. Agoria heeft de Belgische overheden gesensibiliseerd om rekening te houden met dit verschil met de steun van de experts in ons Europees netwerk;
  • Wat koperverbindingen betreft, wordt entry #029-002-00-X 'dikoperoxide' (CAS-nr. 1317-39-1) gewijzigd en worden negen nieuwe entry's toegevoegd (# 029-015-00-0 tot 029-023-00-4). De M-factoren die het Comité Risicobeoordeling van ECHA heeft voorgesteld m.b.t. de chronische toxiciteit voor het aquatisch milieu zijn niet opgenomen in afwachting van nieuw onderzoek in het licht van de gegevens die de industrie heeft voorgelegd, wat Agoria toejuicht.

Deze bepalingen worden van kracht op 1 maart 2018. Een geharmoniseerd indeling moet verplicht worden gerespecteerd

De rest is gereserveerd voor Agoria leden