REACH-beperking op polyaromatische koolwaterstoffen in consumentenproducten vanaf 27 december 2013 | Agoria

REACH-beperking op polyaromatische koolwaterstoffen in consumentenproducten vanaf 27 december 2013

Gepubliceerd op 17/12/13 door Patrick Van den Bossche
De Europese Commissie heeft een REACH-beperking ingevoerd op het gebruik van polyaromatische koolwaterstoffen (PAKs) in bepaalde consumentenproducten. Ze hanteerde bij die beslissing de snelle procedure (REACH art 68.2) voor het invoeren van beperkingen door middel van Verordening 1272/2013 tot wijziging van kolom 2 van vermelding 50 van de REACH Verordening 1907/2006.

Gelieve op te merken dat:

  • deze nieuwe beperking al vanaf 27 december 2013 in werking treedt; 
  • een REACH-beperking niet alleen betrekking heeft op binnen de EU geproduceerde voorwerpen maar ook op invoer (goederen die nog op weg zijn naar Europa) en op goederen in voorraad;
  • er voor een REACH-beperking geen grens van 1 t/jaar bestaat en dat de beperking dus ook op één enkel voorwerp van toepassing is.
  • een inbreuk op een REACH-beperking bestraft wordt met de administratieve en/of strafrechtelijke boetes en gevangenisstraffen die de betrokken lidstaat daartoe voorzien.

Wat zijn polyaromatische koolwaterstoffen?

Polyaromatische koolwaterstoffen (PAKs) zijn organische stoffen opgebouwd uit twee of meer benzeenringen, die ontstaan bij onvolledige verbranding of verkoling van diverse koolstofhoudende materialen. Ze worden onder meer gevormd bij de onvolledige verbranding van steenkool, olieproducten, hout en houtskool.

De PAKs waarvan Verordening 1272/2013 het gebruik beperkt, zijn ingedeeld als kankerverwekkende stoffen van categorie 1B overeenkomstig bijlage VI bij de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008. Heel wat kunststof en rubberen onderdelen van gebruiksvoorwerpen bevatten dergelijke PAK’s, omdat deze als verontreinigingen aanwezig zijn in bepaalde grondstoffen die voor de productie van die voorwerpen worden gebruikt. Dat is met name het geval in procesoliën en in koolzwart (beter

De rest is gereserveerd voor Agoria leden