ECHA: twee nieuwe stoffen op kandidaatslijst voor autorisatie | Agoria

ECHA: twee nieuwe stoffen op kandidaatslijst voor autorisatie

Gepubliceerd op 20/06/15 door Patrick Van den Bossche

ECHA, het Europees agentschap voor chemische stoffen, heeft de namen bekendgemaakt van twee nieuwe bijzonder zorgwekkende stoffen die op de kandidaatslijst voor autorisatie komen. Het gaat om de volgende stoffen:

  • een groep stoffen die als parfum (commerciële naam karanal) worden gebruikt wegens hun persistente en zeer bio-accumulerende eigenschappen;
  • een mengsel van alkyldiesters (EC 271-094-0 ; EC 272-013-1) wegens giftig voor de voortplanting wanneer ze  ≥ 0.3% dihexylftalaat (EC 201-559-5) bevatten. Deze stoffen worden bijv. gebruikt als weekmakers of smeermiddelen in kleefstoffen, in bekledingen, bouwmaterialen, componenten van kabels, polymeerbladen, componenten van PVC en toebehoren voor kunstenaars (modelleerpasta, vingerverf).

Op de kandidaatslijst voor autorisatie staan nu 163 stoffen (raadpleeg hier de volledige lijst 

Afbeelding
). We herinneren eraan dat uit deze lijst de stoffen worden geselecteerd die worden opgenomen in bijlage XIV van REACH (lijst van aan autorisatie onderworpen stoffen). Deze lijst bevat nu 31 stoffen.

Opname van een stof in de kandidaatslijst is het sein voor de gebruikers om op zoek te gaan naar alternatieven (andere stof of procedé) omdat het gebruik van deze stof op termijn zou kunnen worden verboden.

Verplichtingen ten gevolge van opname op de kandidaatslijst

  •  Voor stoffen: leveranciers van deze stoffen moeten een veiligheidsinformatieblad aan hun klanten bezorgen;
  •  Voor stoffen in mengsels: leveranciers van niet als gevaarlijk gerangschikte mengsels moet hun klanten, op hun verzoek, een veiligheidsinformatieblad bezorgen als het mengsel ten minste een stof bevat die op de kandidaatslijst staat en de individuele concentratie van deze stof in het mengsel ≥ 0.1% (w/w).
  • Voor stoffen in voorwerpen:
    • leveranciers

De rest is gereserveerd voor Agoria leden