Lozing van bedrijfsafvalwater op de riolering | Agoria

Lozing van bedrijfsafvalwater op de riolering

Gepubliceerd op 12/04/14 door Patrick Van den Bossche
Vlaanderen legt bijkomende regels vast voor de omstandigheden waarin grote hoeveelheden bedrijfsafvalwater niet op het oppervlaktewater maar toch op de riolering mogen worden geloosd. Voor deze lozingen kan een specifiek saneringscontract vereist zijn. Een gelijkaardige regeling werd ook uitgewerkt voor het uitvoeren van noodlozingen op een riolering.

Lozing van bedrijfsafvalwater op de riolering

De lozing van verdund bedrijfsafvalwater op de riolering en de sanering ervan in een RWZI, vraagt een grondige evaluatie als het vergunde debiet meer dan 200 m3 per dag of meer dan 2,5 % van de capaciteit van de RWZI bedraagt. De lozing van niet-verdund afvalwater vraagt een grondige evaluatie wanneer de vuilvracht meer dan 2,5 tot 15% van de capaciteit van de RWZI bedraagt.

Als de sanering van bedrijfsafvalwater in een RWZI specifieke investerings- of exploitatiemaatregelen van de RWZI vereist, wordt in de milieuvergunning bepaald dat een saneringscontract noodzakelijk is. Dit contract vermeldt de specifieke kosten die ten laste vallen van het lozende bedrijf.

Noodlozingen

Een noodaansluiting voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de riolering moet als een bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning worden vermeld. Ook deze noodlozing vergt een saneringscontract met de RWZI. Dit contract kan ook tot 90 dagen na de noodlozing worden afgesloten. Het contract beschrijft de berekeningswijze voor de vergoeding voor de sanering van het geloosde bedrijfsafvalwater tijdens de noodlozing.

Het vorige besluit van 21 oktober 2005 tot vaststelling van de regels voor contractuele sanering van bedrijfsafvalwater in een RWZI wordt opgeheven. Ook de omzendbrief LNW 2005/01 wordt ingetrokken.

Besluit van de

De rest is gereserveerd voor Agoria leden