Eerste uitvoeringsbesluit over omgevingsvergunning | Agoria

Eerste uitvoeringsbesluit over omgevingsvergunning

Gepubliceerd op 29/07/14 door Patrick Van den Bossche

Net vóór de verkiezingen, op 23 mei 2014, keurde de Vlaamse regering nog principieel een besluit over de omgevingsvergunning goed. In dit eerste besluit worden vooral de verschillende procedures vastgelegd: de vergunningsaanvraag, het openbaar onderzoek, de adviesverlening, de beslissing,… 

Bij het ontwerp van besluit zijn ook 2 bijlagen gevoegd die respectievelijk de Vlaamse en de provinciale projecten vastleggen. Bij een Vlaams project wordt de vergunning door de Vlaamse regering of door de gewestelijk ambtenaar verleend. Voor de provinciale projecten wordt de beslissing op provinciaal niveau genomen.

De lijsten bevatten geen activiteiten die courant voorkomen bij leden van Agoria. Zijn niettemin interessant om weten:

  • kantoren met een bruto vloeroppervlakte van meer 7.500 m2 worden op provinciaal niveau vergund; indien meer dan 50.000 m2 ligt de beslissing op Vlaams niveau;
  • windturbines van meer dan 2 MW vereisen een vergunning op provinciaal niveau. 

Dat betekent dat in de praktijk de vergunningverlening voor leden van Agoria als volgt zal verlopen:

  • heeft uw onderneming op het vlak van milieu een hinderlijke inrichting van klasse 1: verlening van de omgevingsvergunning op provinciaal niveau, ook wat de stedenbouwkundige aspecten betreft;
  • heeft uw onderneming enkel hinderlijke activiteiten die maximaal tot klasse 2 behoren: verlening van de omgevingsvergunning op gemeentelijk niveau. 

Het ontwerp van besluit wordt nu voor advies aan de SERV voorgelegd.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden