Europese Commissie publiceert nieuw actieplan circulaire economie | Agoria

Europese Commissie publiceert nieuw actieplan circulaire economie

Afbeelding
Gepubliceerd op 14/03/20 door Patrick Van den Bossche
De Europese Commissie heeft haar actieplan rond circulaire economie gepubliceerd, hetgeen één van de belangrijkste onderdelen is van de Europese Green Deal. In dit actieplan staan talrijke voorstellen van maatregelen die de Europese Commissie verder zal uitwerken over de waardeketen van producten heen en voor specifieke ketens. Deze maatregelen bouwen verder op het eerste actieplan circulaire economie, dat van 2015 dateert. Een kort overzicht van de verschillende maatregelen.

Uiteraard zal Agoria de nodige opvolging verzekeren van de verschillende belangrijke voorstellen voor de technologische industrie. Daarnaast hebben we ook onze eerste opinie over dit actieplan gepubliceerd.

Duurzame producten worden de norm in Europa

De Europese Commissie zal verder inzetten op het voorstellen van wetgeving om een duurzaam productbeleid uit te rollen, zodat producten die op de Europese markt geplaatst worden ontworpen zijn voor een langere levensduur, herbruikbaar zijn, gemakkelijk te repareren en te recycleren zijn alsook zoveel mogelijk gerecycleerd materiaal bevatten. Tevens wordt ingezet op remanufacturing, op nieuwe businessmodellen om producten circulair te maken en op hoogkwalitatieve recyclage. Producten voor eenmalig gebruik worden zoveel mogelijk beperkt en geplande of vroegtijdige veroudering wordt aangepakt. Ook wordt gekeken hoe digitale technologie voor onder meer een elektronisch product paspoort kan zorgen om deze doelstellingen te ondersteunen.

Ook naar de consument en aanbestedende overheden toe zal de Europese Commissie verschillende initiatieven nemen. Uiteraard zal er aandacht zijn voor duurzaamheidsclaims, maar ook wordt voorzien in een soort ‘recht van herstel’. Tevens wordt op Europees vlak onderzocht welke rol de garantie in dit kader kan spelen. Ook wordt verder werk gemaakt om een minimale hoeveelheid groene overheidsaankopen te faciliteren. En tot slot wordt voorzien om ook initiatieven te nemen in het kader van de circulariteit in productieprocessen.

Focus op belangrijke waardeketens

De Europese Commissie zal ook concrete acties ondernemen ten aanzien van verschillende productgroepen waaronder:

  • Elektronica en ICT

De Europese Commissie zal een circulair initiatief nemen rond elektronica met onder andere een focus op gsm’s, tablets en computers, ten aanzien van zowel ecodesign als de opties om de inzameling van deze toestellen te verbeteren. Tevens zullen printercartridges mogelijk opgenomen worden in deze productgroep en zal er een initiatief genomen worden om de laders te harmoniseren.

  • Batterijen en voertuigen

Op het vlak van batterijen zal enerzijds gekeken worden hoe de inzameling en recyclage van batterijen versterkt kan worden en anderzijds hoe er gezorgd kan worden voor een bepaald niveau van recycled content niet alleen in batterijen maar ook in voertuigen. Tevens zal ook gewerkt worden aan de transparantie en duurzaamheid van de batterijwaardeketen en geanalyseerd worden hoe het gebruik van niet-heroplaadbare batterijen uitgefaseerd kan worden.

  • Verpakkingen

Voor verpakkingen zal voornamelijk gekeken worden naar het verminderen van verpakkingsafval, ontwerp voor hergebruik en recycleerbaarheid, en ook de vermindering van de complexiteit van verpakkingen.

  • Kunststoffen

Vermits de Europese Commissie recent een kunststoffenstrategie heeft aangenomen, zijn de voorgestelde acties voor kunststoffen beperkt tot de uitdaging van microplastics en bio-kunststoffen, alsook de verdere uitwerking van de beperkingen op kunststoffen voor eenmalig gebruik.

Gebouwen

Ook voor gebouwen gaat de Europese Commissie nagaan of er een recycled content kan opgelegd worden voor bepaalde producten. Zo zullen er recyclagedoelstellingen voor gebouwen ontwikkeld worden. Tevens zal er werk gemaakt worden van een digitaal logboek en zullen er doelstellingen ontwikkeld worden m.b.t. de koolstofinhoud van gebouwen. Hierbij wordt een link gelegd met de renovatiedoelstellingen die gebouwen energiezuiniger moeten maken.

Minder afval, meer waarde

Ook op het vlak van afvalregelgeving voorziet het actieplan talrijke maatregelen. Een belangrijk luik is de koppeling tussen REACH en de circulaire economie, waarbij de Europese Commissie oplossingen wil ondersteunen om gevaarlijke stoffen via innovatieve recyclage te verminderen of te verwijderen. Ook de harmonisatie van de classificatie van afvalstromen zal aangepakt worden. Een belangrijk luik is de creatie van een goed functionerende eenheidsmarkt voor secundaire grondstoffen, met onder andere een geplande harmonisatie van de einde-afvaldefinitie. Ook zal gekeken worden naar de uitvoer van afval buiten Europa om te verzekeren dat recyclage van Europees afval onder goede omstandigheden zal plaatsvinden. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de herziening van de richtlijn ‘grensoverschrijdend transport van afvalstoffen’. Hetzelfde geldt voor de controles en inspecties op uitvoer, die zullen worden opgedreven om mogelijke illegale praktijken op te sporen.

Tot slot zijn er nog talrijke transversale acties, zoals de rol van de sociale economie, de koppeling van de circulaire economie met de klimaatuitdaging, onderzoek en ontwikkeling voor de circulaire economie, …

Klik hier voor meer details over de verschillende maatregelen en voor een gedetailleerd overzicht van de voorziene planning (+ bijlage).

Lees ook

Was dit artikel nuttig?