De Direction de l'Assainissement des Sols wenst enkele aanbevelingen over PFAS mee te delen | Agoria

De Direction de l'Assainissement des Sols wenst enkele aanbevelingen over PFAS mee te delen

Afbeelding
Gepubliceerd op 23/07/21 door Isabel Zaghet
PFAS zijn momenteel een ‘hot topic’ in de media. De Direction de l'Assainissement des Sols (DAS) wenst enkele aanbevelingen mee te delen aan experts die met deze problematiek te maken krijgen.

PFAS zijn gefluoreerde hydrofobe en lipofobe verbindingen die courant gebruikt worden voor huishoudelijke of industriële toepassingen.
De Direction de l'Assainissement des Sols (DAS) heeft gepland om in 2022 te starten met een project om bodemexperts voor een reeks opkomende verontreinigende stoffen onderzoeksaanbevelingen te doen. Maar gelet op de recente actualiteit kunnen de volgende indicaties al worden aanbevolen voor PFAS (geperfluoreerde alkylverbindingen). Deze aanbevelingen zijn meer bepaald gebaseerd op de gegevens die al in de database Polluants Non Normés v5 (BD PNN) zijn opgenomen en op de richtlijnen die in maart 2021 door OVAM zijn gepubliceerd.
DAS nodigt de experts uit om in het kader van een historische terreinstudie bijzondere aandacht te besteden aan het gebruik/de potentiële aanwezigheid van PFAS en in voorkomend geval over te gaan tot onderzoeken gericht op deze verbindingen.
Er werd een liste non exhaustive des activités qui présentent un risque de rejet de PFAS opgesteld door DAS. Deze lijst is overgenomen van OVAM.2021.

Type locatie

Subcategorie

Activiteit

Kans op vrijkomen PFAS in milieu (grond, grondwater, waterbodem, lucht)

PFAS producerende industrie

Producenten

Productie PFOS/ PFOA, telomeren

Groot

Verwerkende industrie

Galvanische industrie

Mist surpressant (vernevelen, chroom-baden), vooral in chroomverwerkende industrie (maar ook andere metalen))

Groot

 

Halfgeleider industrie

Gebruik van PFAS in printplaatproductie (verdachte producten/chemicaliën: fotozuur, antireflectiecoating, fotolak en ontwikkelvloeistof)

Beperkt

 

Hydraulische vloeistoffen

PFAS als toevoeging aan hydraulische vloeistoffen gebruikt bij het vullen en navullen van de vloeistof minstens sinds 1970. Voornaamste gebruik bij vliegtuigbouw en onderhoud..

Beperkt

Waterzuiverings-installaties

 

Waterzuivering van industrie

Beperkt

De volgende rubrieken zijn ook geïdentificeerd door de SPW ARNE – DPA (Département des Permis et Autorisations) : 

  • 24.17.02 Gebruik of hergebruik van kunststoffen, rubber, elastomeren, harsen en synthetische kleefstoffen door procedés die bijzondere temperatuur- en drukvoorwaarden vereisen
  • 24.62 Fabricage van lijmen en gelatines die niet in een andere rubriek worden beoogd
  • 63.12.11 Afzettingen van kunststoffen, rubber, elastomeren, harsen en synthetische kleefstoffen en andere polymeren
  • 63.12.15 Afzettingen van olieproducten, fossiele brandstoffen, brandbare gassen, alle soorten petrochemische en chemische stoffen (stoffen, preparaten of mengsels) andere dan ontvlambare vloeistoffen
  • COV-16 Klevende bekleding
  • COV-17 Fabricage van preparaten, bekledingen, vernissen, inkten en lijmen

Wat de analytische methoden en grenswaarden betreft zijn voor de bodem en het grondwater aanbevelingen opgenomen in de BD PNN v5 voor PFOS (perfluoroctaan sulfonaat) en PFOA (perfluoroctaan zuur). Aan de experts wordt aanbevolen altijd kennis te nemen van de gebruiksregels en de FAQ die ook in de BD PNN beschikbaar zijn vooraleer de gemeten concentraties te interpreteren.

Er zijn op dit ogenblik geen specifieke grenswaarden voor andere PFAS in de BD PNN. In geval van een vermoeden van PFAS die niet in de BD PNN zijn opgenomen, kunnen de experts niettemin een advies aanvragen volgens de op de website vermelde procedure Polluants Non Normés (PNN).

Met betrekking tot het grondwater dat drinkbaar kan worden gemaakt, legt EU-richtlijn 2020/2184 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water voor de lidstaten van de Europese Unie de volgende waarden op, die uiterlijk op 12 januari 2026 moeten worden gehaald: 

  • 0,1 µg/l voor de parameter ‘Som van PFAS’ (de 20 PFAS opgenomen in Bijlage I, deel B van deze richtlijn) ;
  • 0,5 µg/l voor de parameter ‘PFAS totaal’ , d.i. het totaal van alle PFAS.

Deze normen zijn nog niet van toepassing in het Waals gewest. Na overleg met de Direction des Eaux Souterraines kan niettemin al de volgende interpretatie worden gegeven: 0,1 µg/l voor de som van de volgende PFAS: perfluorhexaan zuur (PFHxA), perfluorheptaan zuur (PFHpA), perfluoroctaan zuur (PFOA), perfluorhexaan sulfonaat (PFHxS), PFOS, perfluorbutaan sulfonaat (PFBS), perfluordecaan zuur (PFDA), perfluornonaan zuur (PFNA), perfluorpentaan zuur (PFPeA) en perfluorbutaan zuur (PFBA). Momenteel wordt in het referentielaboratorium van ISSeP een analytische methode ontwikkeld.

Was dit artikel nuttig?