Bodem, afval en overstromingen | Agoria

Bodem, afval en overstromingen

Afbeelding
Gepubliceerd op 29/07/21 door Nele Laus
De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Service Public de Wallonie (SPW) hebben aanbevelingen gedaan m.b.t. het beheer van afval, slib, afgedankte voertuigen enz. in het kader van de overstromingen.

In Vlaanderen

De aanbevelingen zijn strikt beperkt tot het afval dat vrijgekomen is ten gevolge van het noodweer van 14-18/7 en dat afkomstig is van de gebieden of straten die getroffen zijn door dit noodweer.

Algemeen

Informeer vooraf bij uw verzekeringsmaatschappij voor u uw afval aanbiedt, zodat u later de kosten van de aankoop en opruiming gedocumenteerd kunt indienen. In uw afvalstoffenregister vermeldt u – naast de hoeveelheden en de aard van het afval – een verwijzing naar het noodweer, b.v. ‘extra grofvuil noodweer 14-18/7/2021’.

Grofvuil, elektrotoestellen en gevaarlijk afval

Sortering van het grofvuil blijft prioritair, uiteraard voor zover mogelijk, dus indien droog en niet vervuild, volgt u de sorteerregels.  Bij twijfel: vraag raad aan uw afvalinzamelaar, hij zoekt samen met u naar de beste oplossing.

Voertuigen

Voertuigen die beschadigd werden en niet meer te herstellen zijn, worden naar een erkend depollutiecentrum gebracht.

Dieren

Krengen van landbouwhuisdieren moeten worden opgehaald door Rendac (klantendienst@rendac.com, 053/64 02 34). Ze moeten op een goed bereikbare plaats worden aangeboden voor ophaling. Hiervoor geldt de normale vergoedingsregeling met de landbouwsector. De ophaalkosten voor de dieren die door overheidsdiensten (politie, brandweer, …) worden opgeruimd worden door het Vlaams gewest vergoed.

Zwerfvuil

Er is ook heel wat klein afval achtergebleven op de oevers van de verschillende waterlopen en hun zijrivieren. Zodra de eerste nood gelenigd is en de lokale situatie veilig is, zullen de Mooimakers initiatieven voor opruimacties coördineren en ondersteunen door alle informatie hierrond te verzamelen op de website zodat vrijwilligers weten waar en wanneer ze terecht kunnen voor een opruimactie. Voor meer informatie, zie: https://mooimakers.be/opruimacties-wateroverlast

Bodem

 • Indien u geconfronteerd wordt met mogelijke bodemverontreiniging door een overstroming, verwittig dan in de eerste plaats de verzekeringsmaatschappij en de milieudienst van de betreffende gemeente. Mogelijks gaat het om een oppervlakkige zichtbare verontreiniging van de onverharde bodem die via afschraping van de toplaag kan verwijderd worden. 
 • Verontreinigde afgegraven grond dient afgevoerd te worden naar een erkend grondreinigingscentrum. Een lijst met erkende grondreinigingscentra vindt u hier: https://www.ovam.be/ovamlijstgrcweb
 • De betrokkene of diens verzekering kan ook beslissen om een erkende bodemsaneringsdeskundige te contacteren. Deze kan bepalen of er effectief sprake is van bodemverontreiniging volgens het Bodemdecreet en bijkomend advies verlenen. 
 • Is de bodemverontreiniging ontstaan door lekkage van bijvoorbeeld een stookolietank kan de eigenaar, gebruiker, exploitant van het terrein waar de stookolietank in gebruik was onder voorwaarden gebruik maken van de schadegevallenprocedure.
 • Alle informatie over de schadegevallenprocedure is terug te vinden op volgende webpagina: https://www.ovam.be/schadegevallen, hier vindt u ook een lijst terug van alle erkende bodemsaneringsdeskundigen.

In Wallonië

Het Département du Sol et des Déchets van de Service Public de Wallonie informeert over wat te doen met het slib als gevolg van de overstromingen van juli 2021 in Wallonië. Hier vindt u de lijst van vergunde verwerkingscentra conform het besluit van de Waalse regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond

Beheer van het slib als gevolg van de overstromingen van juli 2021

 1. Grond die afkomstig is van afspoeling, met name van velden en wegen, kan worden afgevoerd naar de vergunde verwerkingscentra conform het besluit van de Waalse regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond. 

  Vervoerders of, bij ontstentenis, gemeenten moeten deze grondverplaatsingen melden via het platform WALTERRE (www.walterre.be). Bij wijze van uitzondering mogen de kennisgevingen van deze grondverplaatsingen echter worden uitgesteld tot de grond wordt ontvangen in de centra, die niettemin vooraf op de hoogte moeten worden gebracht. 

  WALTERRE staat gemeenten bij om zich op het platform te registreren mocht dat nog niet het geval zijn en om de kennisgevingen van grondverplaatsingen in te voeren. 
 2. 2Slib dat afkomstig is van baggerwerkzaamheden tijdens de crisisperiode moet nog altijd voldoen aan het besluit van de Waalse regering van 30 november 1995 betreffende het beheer van stoffen die d.m.v. bagger- of ruimingswerken uit de bedding en de oevers van waterlopen en watervlakken verwijderd worden. Dit slib gaat naar geregistreerde of erkende ophalers of vervoerders. 

  Erkende ophalers: http://owd.environnement.wallonie.be/xsql/2.xsql?canevas=
  Geregistreerde ophalers: http://owd.environnement.wallonie.be/xsql/14.xsql?canevas=acteur_enr
  Erkende vervoerders http://owd.environnement.wallonie.be/xsql/8.xsql?canevas=
  Geregistreerde vervoerders:   http://owd.environnement.wallonie.be/xsql/15.xsql?canevas=acteur_enr 
 3. Slib uit kelders dat verontreinigd is met verschillende stoffen zoals stookolie moet door erkende vervoerders worden overgebracht en afgevoerd naar erkende centra (lijst).

   Dit slib moet worden beschouwd als baggerslib van categorie B en – tenzij karakterisering het tegendeel aantoont – als gevaarlijk afval onder code 170505.  

Als uw auto door het water is meegesleurd en u het kenteken van uw voertuig dus niet meer hebt, moet u aangifte van verlies doen bij de politie. De politie zal een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling van de kentekenplaat afgeven en de plaat zal automatisch worden geschrapt. De heffing van de verkeersbelasting wordt beëindigd op de eerste dag van de maand van de schrapping. Het door de politie afgegeven attest van onvrijwillige buitenbezitstelling moet niet naar de DIV worden gestuurd. Meer informatie vindt u op de website van de DIV.

Als u het kenteken nog altijd hebt, dan zijn twee scenario's mogelijk:

 • U houdt uw kenteken om een nieuw voertuig in te schrijven. In dat geval wordt de informatie automatisch doorgegeven aan de DIV via de aanvraag om het nieuwe voertuig in te schrijven. Het eventueel te veel betaalde bedrag voor het oude voertuig wordt direct in mindering gebracht van de belasting die voor het nieuwe voertuig moet worden betaald. Mocht uw oude voertuig niet meteen worden vervangen of hersteld (u wacht op het expertiseverslag ...), dan kunt u beter inlichtingen inwinnen bij de DIV m.b.t. de voorwaarden om de kentekenplaat tijdelijk te schorsen of ze te schrappen (zie hierna). Als gevolg daarvan wordt de heffing van de verkeersbelasting tijdelijk geschorst of beëindigd. Opmerking: Zolang de kentekenplaat actief is, is de verkeersbelasting verschuldigd!
 • U houdt uw kenteken niet. In dat geval moet u de kentekenplaat laten schrappen bij de DIV. Breng daarvoor de officiële kentekenplaat (achterste plaat, met het DIV-logo) onverpakt naar een postkantoor van Bpost of een postpunt. Meer informatie vindt u op de website van de DIV.

Voor zogenaamde "niet-geautomatiseerde" voertuigen, d.w.z. bussen, touringcars, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens en opleggers met een maximaal toegelaten massa (MTM) > 3.500 kg, aanhangwagens die niet zijn ingeschreven bij de DIV (MTM ≤ 750 kg) en alle voertuigen met een speciale Belgische inschrijving (handelaarsplaten, proefrittenplaten ...). U moet ontheffing van de belasting vragen en het onderscheidingsteken terugsturen naar de SPW Fiscalité. De formulieren "Révocation d'une petite remorque" (voor kleine aanhangwagens) en "Révocation à la taxe de circulation pour les véhicules non automatisés" (i.v.m. verkeersbelasting voor niet-geautomatiseerde voertuigen) vindt u hier. Als u het onderscheidingsteken niet meer hebt, dan moet u de SPW Fiscalité ieder bewijsstuk bezorgen waarmee de vernietiging kan worden aangetoond (verzekeringsattest, resten van het teken, pv van de politie enz.) of elk ander bewijskrachtig document.

Was dit artikel nuttig?