Aanbevelingen bij verontreiniging na de overstromingen | Agoria

Aanbevelingen bij verontreiniging na de overstromingen

Afbeelding
Gepubliceerd op 26/07/21 door Isabel Zaghet
Velen onder u zijn getroffen door de overstromingen, waardoor uw bedrijfsterrein mogelijk ook vervuild werd. Enkele aanbevelingen.

In Wallonië 
 

 • Stop alle afvloeiing
 • Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij en geef aan wat de vermoedelijke omvang van de verontreiniging is
 • Breng het Département de la Police et des Contrôles (DPC) bondig op de hoogte van de toestand op een van de volgende algemene adressen: liege.dpc.dgarne@spw.wallonie.be; namur.dpc.dgarne@spw.wallonie.be ; mons.dpc.dgarne@spw.wallonie.be; charleroi.dpc.dgarne@spw.wallonie.be
 • Neem indien nodig contact op met de gewestelijke brandweerdienst en een gespecialiseerd saneringsbedrijf
 • Verlucht de ruimtes
 • Verzamel alle vaten/bussen/cubitainers/bigbags met chemische producten op een ondoordringbare ondergrond in een gesloten, geventileerde ruimte die beschutting biedt tegen slechte weersomstandigheden
 • Laat een erkende onderneming voor de inzameling van gevaarlijk afval alle onbruikbare producten afvoeren en bewaar de bonnen
 • In geval van verontreiniging met koolwaterstoffen:
  • Indien de kelder nog onder water staat:
   • Neem direct contact op met uw verzekeraar en wijs in het bijzonder op de stookolielekkage
   • Doe via uw verzekeraar een beroep op een erkende dienstverlener voor dit soort interventies (opruimen van olie) en bewaar zorgvuldig de documenten die u ontvangt waaruit blijkt dat de stookolie via een geschikt kanaal is afgevoerd 
   • Zit er in de tank nog stookolie die met water is vervuild? Dan moet de tank ook worden leeggemaakt door een erkende dienstverlener
   • Indien de tank lekt, moet hij nadat hij is ontgast en volledig leeggemaakt en gereinigd hetzij – voor zover mogelijk – door een professional worden hersteld, hetzij worden verwijderd
  • Als er geen water meer in de kelder staat (muren en ondergrond kunnen verontreinigd zijn): 
   • Neem direct contact op met uw verzekeraar en wijs in het bijzonder op de stookolielekkage
   • Doe via uw verzekering een beroep op een gespecialiseerd bedrijf om de muren en de ondergrond (indien deze ondoordringbaar is) te reinigen
   • Indien de ondergrond echter niet ondoordringbaar is, moet een beroep worden gedaan op een erkend expert inzake bodembeheer die door de verzekeraar wordt gemachtigd om een actieplan op te stellen met het oog op de sanering van de bodem. Deze expert is op de hoogte van de te volgen procedure en de maatregelen van onmiddellijk beheer zoals voorgeschreven in artikel 80 van het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering. De verzekeringsmaatschappijen kennen de gespecialiseerde schoonmaakbedrijven. 
  • Zijn er gevolgen voor de ondergrond? Neem dan contact op met een erkend studiebureau inzake beheer van bodemverontreiniging om de getroffen zone in kaart te brengen en ad-hocmaatregelen te nemen krachtens het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering.
  • In een later stadium fase moet een meer gedetailleerd verslag van de toestand en de genomen en te nemen maatregelen worden verstrekt aan het Département de la Police et des Contrôles (DPC).
Het nieuwe nummer van SOS Environnement Nature is 1718 voor Franstaligen en 1719 voor Duitstaligen. We wijzen er nogmaals op dat dit gratis nummer uitsluitend voor dringende oproepen is bestemd. Vragen om informatie moeten worden gericht aan het betrokken DPC.

In Brussel en Vlaanderen

Bovenstaande aanbevelingen gelden ook voor de andere gewesten. Leefmilieu Brussel geeft de te volgen procedure aan: 

 • In de eerste plaats moet de brandweer worden ingelicht, aangezien zij in staat zijn om in waterlopen barrières tegen verontreiniging aan te brengen of dispergeermiddelen te gebruiken.
 • Als de verontreinigende stoffen in de riolering terechtkomen, moet Vivaqua (24/7 interventiedienst, 02/739 52 11) onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, om elk risico te vermijden voor werknemers die mogelijk in de riolering aanwezig zijn. Ook de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) moet worden ingelicht, tel: +32(0)2 505 47 10, mail: info@bmwb.be, aangezien sommige verontreinigende stoffen de zuiveringsinstallaties ernstig kunnen beschadigen en de waterzuivering in gevaar kunnen brengen.
 • In geval van bodemverontreiniging dient de volgende procedure te worden gevolgd: Toevallige ontdekking van een bodemverontreiniging, vervuilend incident, wat te doen? | Leefmilieu Brussel
Leefmilieu Brussel is bereikbaar op nummer +32 (0)2 / 775.75.75. Le service Info-Leefmilieu kunt u contacteren via dit e-mailadres: info@environnement.brussels

Voor Vlaanderen is de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) de aangewezen contactpersoon. Deze is bereikbaar op het volgende e-mailadres: info@ovam.be of per telefoon op 015/284 284.

Nog vragen? Neem gerust contact op met: isabel.zaghet@agoria.be
Was dit artikel nuttig?