Groene Tax Shift is opportuniteit voor technologische industrie | Agoria

Groene Tax Shift is opportuniteit voor technologische industrie

Afbeelding
Gepubliceerd op 14/12/17
In de pers lezen we de voorbije weken over de mogelijke invoering van een groene tax shift, een verschuiving van de belastingen op elektriciteit naar gas. Agoria ondersteunde dit idee al langer en legt uit waarom.

Energiefactuur in het voordeel van fossiele brandstoffen

De energiefactuur bestaat voor de verschillende energiedragers (elektriciteit, aardgas en petroleumproducten) uit drie delen: een deel energiekost (of commodity prijs), een deel transport en distributiekosten, en ten slotte een deel toeslagen en heffingen voor de financiering van een bepaald beleid (ecologisch, sociaal, begroting, etc).

Momenteel is het aandeel toeslagen en heffingen in het voordeel van fossiele brandstoffen. Bij elektriciteit beslaat ongeveer de helft van de factuur de doorrekening van toeslagen, o.a. voornamelijk de doorrekening van kosten verbonden aan een klimaatbeleid zoals de financiering van groenestroomcertificaten. Bij aardgas zijn de meerkosten relatief beperkt tot +/- 2€/MWh en voor stookolieproducten wordt in België grotendeels het minimale EU-tarief voor accijnzen gevolgd (Richtlijn belasting energieproducten 2003/96/EG).

Tabel: Prijs per MWh voor energiedragers, en aandeel heffingen en toeslagen

Gezin

Totaal prijs €/MWh (excl. BTW)

% heffingen en toeslagen

Elektriciteit

223,8

31%

Gas

40,5

4%

Stookolie* (per 1000 l)

48,1

6%

 

 

 

Bedrijf

 

 

Elektriciteit

98,3

32%

Gas

23,6

7%

Stookolie* (per 1000 l)

35,7

8%

*gasolie verwarming laag zwavelgehalte indien Brent 52$/vat)

 

Anno 2017 is er dus amper een CO2-prijssignaal om zuiniger te verwarmen. Dit betekent tegelijk ook dat duurzamere technologieën én productieprocessen momenteel afgestraft worden. Zo vindt de warmtepomp moeilijk ingang in gebouwen, en worden inefficiënte ketels slechts traag vervangen door hoog condenserende exemplaren, of hybride systemen.

Een groene tax shift zou ook betekenen dat de technologie-industrie die een relatief tot zeer elektro-intensieve industrie is (bv. recyclage) niet langer afgestraft worden voor hun duurzame productieproces.

En wat gebeurt er nu?

De vier Belgische ministers van energie (drie gewesten en federale niveau) werken aan een interfederaal energiepact waar de groene tax shift op de onderhandelingstafel ligt. De aankondiging komt niet geheel onverwacht. De klimaatdoelstellingen voor de Belgische niet-ETS sectoren, d.w.z.. de sectoren die niet onder het bindende Europese emissiehandelssysteem vallen, worden tegen 2020 aangescherpt met wellicht -35% ten opzichte van de CO2-uitstoot in 2005.

Een derde van die non-ETS uitstoot zit in transport, een ander derde in gebouwen, waarbij aardgas de grootste bron van broeikasgasemissies is (41% in residentiële gebouwen, 71% in niet-residentiële gebouwen). De jaarlijkse renovatiegraad zit onder de 1% van het gebouwenpark, waardoor extra inspanningen in deze sector nodig zullen zijn.

Tegelijk kijken ook andere landen om elektriciteit competitiever te maken ten opzichte van de fossiele brandstoffen. De Nederlandse regeringsploeg Rutte-III nam alvast in haar regeerakkoord op dat de belasting op elektriciteit omlaag gaat en die voor gas omhoog. En in Duitsland bekijkt men ook pistes om de hoge groenestroom toeslag EEG-Umlage te verlagen via een alternatieve financiering.

Agoria voorstel: focus op accijnzen

Agoria kaartte de groene tax shift onlangs aan bij  het Vlaams kabinet van Energie. De discussies omtrent de Vlaamse bijdrage energiefonds (Turteltaks) en de moeilijke opdracht om de Vlaamse klimaatdoelstellingen nog te halen vormen volgens ons nog eens een momentum om het belasten van fossiele brandstoffen vs. elektriciteit te herbekijken.

Ook als antwoord in de consultatie van het interfederaal energiepact en de gesprekken die we hierover hebben met de respectievelijke kabinetten en administraties halen we dit standpunt aan.

Agoria is voorstander van accijnzen als vorm van een federale koolstoftaks: met behulp van een accijnsverhoging op fossiele brandstoffen vnl. huisbrandolie en aardgas voor verwarming kan het renovatiebeleid gestimuleerd worden en de (regionale) elektriciteitsfactuur eventueel verlaagd worden.

De aanpak via accijnzen biedt de mogelijkheid om specifieke industriële processen te kunnen vrijstellen van deze accijnsverhoging in het kader van de Europese regels die hierover reeds bestaan (Europese energiebelastingsrichtlijn) , bv. duaal gebruik, en een minimumtarief voor bedrijven toegetreden tot energiebeleidsovereenkomsten.

Ook ETS bedrijven zouden hiervan uitgezonderd zijn, aangezien zij reeds zeker tot 2030 een kader voor CO2-reductie hebben en dus reeds een vorm van CO2-taks betalen. Bovendien voert de accijnsverhoging geen nieuwe taks in, maar bouwt het verder op een bestaand systeem.

De baten van een dergelijk beleid in de technologie-industrie zullen volgens Agoria gevonden worden in een toename van investeringen in gebouwen (meer ingrijpende energetische renovatie en vervanging van inefficiënte ketels), transport (wagens sneller vervangen door zuinigere en meer elektrische wagens), kleinere industriële processen door meer stimulans om verder te elektrificeren.

 Bekijk ook onze infografiek over Slimme Renovatie

 

Afbeelding
Was dit artikel nuttig?