5G als technologische katalysator van digitale en groene transitie in België | Agoria

5G als technologische katalysator van digitale en groene transitie in België

Afbeelding
Gepubliceerd op 19/05/21
In de loop van de komende dagen zal België beslissen over de concrete voorwaarden m.b.t. de veiling van de 5G-frequentiebanden. Het gaat om een belangrijke strategische keuze die zal bepalen hoe België zijn digitale én ecologische wending in de komende twintig jaar zal vormgeven.

5G vormt een technologische doorbraak. De technologie maakt deel uit van de enigszins exclusieve categorie van 'technologische katalysatoren', d.w.z. technologieën die een stimulerend effect hebben in andere sectoren dan die waarin ze werden ontwikkeld.

Doordat indrukwekkende hoeveelheden informatie ogenblikkelijk kunnen worden doorgestuurd, maakt 5G mogelijk wat gisteren nog toekomstmuziek was: Hoe kunnen hernieuwbare energiebronnen op grote schaal worden gecombineerd? Hoe kan multimodaliteit zonder enige vertraging worden gemanaged? Hoe kunnen virtuele realiteit of augmented reality in de industriële praktijk worden geïntegreerd? Hoe kunnen medische data ogenblikkelijk en op afstand 'interageren' en hoe kunnen daar relevante antwoorden uit voortvloeien? ... Met 5G kunnen al die kwesties worden aangepakt. Dat is niet minder dan een revolutie!

5G is echter niet alleen nuttig in de context van digitalisering, het is ook een van de technologieën die de ecologische transitie kan versnellen. In de eerste plaats omdat het netwerk zelf tien keer minder energie zal verbruiken om een bepaalde hoeveelheid data over te brengen dan de vorige netwerken, maar ook en vooral omdat de toepassingen die 5G mogelijk maakt zullen helpen om de koolstofvoetafdruk te verkleinen in tal van andere sectoren, waarvan sommige bekendstaan als grote energieverbruikers. Dat is de conclusie van een recente studie van de universiteit van Zürich, die daarmee objectiveert en bevestigt wat verschillende actoren al lang zeggen.

België maakt zich dus op voor een belangrijke keuze, want het gaat om het uitbouwen van een technologisch arsenaal in het hart van de digitalisering, die noodzakelijk is voor zijn concurrentievermogen, en in het hart van de ecologische transitie, d.i. de grote uitdaging van onze tijd.

Met betrekking tot die strategische keuzes is het standpunt van Agoria altijd geweest dat 5G en het milieu helemaal niet tegengesteld zijn maar eigenlijk complementair zijn ... op voorwaarde dat een evenwichtig beleid wordt gevoerd. In het kader van de uitrol van 5G zijn we ervan overtuigd dat dit evenwicht kan en móet worden bereikt door rekening te houden met vier essentiële dimensies.

Ten eerste moet erop worden toegezien dat systematisch de voorkeur wordt gegeven aan opties die de ecologische transitie versnellen.  Wat de veiling van de 5G-frequentiebanden betreft, betekent dit dat nieuwe operatoren in België niet onevenredig mogen worden bevoordeeld. Hoewel het inherent is aan een veiling om de concurrentie te laten spelen, is het goed om nieuwkomers niet onevenredig te bevoordelen. Hun komst impliceert nl. de facto de uitrol van nieuwe mobiele telecominfrastructuur in België, wat onvermijdelijk zou leiden tot een sterke stijging van het energieverbruik. Die toename zou het gunstige effect van de 5G-gebruikscases tenietdoen en de positieve dynamiek van de ecologische transitie verzwakken.

Ten tweede moet ook een innovatie-ecosysteem worden gecreëerd dat investeringen bevordert. Om dat te realiseren, moeten de economische actoren kunnen rekenen op een stabiele en voorspelbare omgeving. Dit houdt in dat voor alle operatoren dezelfde voorwaarden gelden en een veilig, stabiel en voorspelbaar juridisch en economisch klimaat wordt gecreëerd.

Ten derde moeten de opties worden gekozen die de kwaliteit van de telecomnetwerken bevorderen. Dit houdt in dat een optimaal regelgevingskader moet worden vastgesteld (met name wat betreft procedures inzake ruimtelijke ordening of belastingen). Dat betekent ook dat de frequentiebanden niet kunstmatig mogen worden verzadigd als gevolg van emissienormen die niet in overeenstemming zijn met de internationale normen (die rekening houden met het voorzorgsprincipe). Ook is het zo dat de toename van het aantal operatoren dat in België actief is de congestie van de netwerken onvermijdelijk zou vergroten (iets wat het BIPT nu al vaststelt). Elektromagnetisch spectrum is nu eenmaal schaars.

Ten slotte moet de technologie kunnen rekenen op inzicht en moet ze een sterke legitimiteit genieten zowel vanwege de ondernemingen als de burgers. In die zin is Agoria verheugd over de beslissing van de federale regering, onder impuls van minister De Sutter, om een 'kennis- en leerplatform' op te richten. Agoria heeft daar al vaak om gevraagd zodat burgers en ondernemingen relevante en objectieve antwoorden op hun vragen kunnen worden aangereikt. Objectiveren en informeren zijn ook de hoekstenen van het succes van 5G.

Hopelijk stelt België die opties centraal in zijn overwegingen om van 5G een van de oplossingen te maken die kunnen worden ingezet voor een sterker gedigitaliseerde en groenere wereld. Agoria blijft in ieder geval beschikbaar om de dialoog voort te zetten en om van België en de ondernemingen in ons land de spelers van de wereld van morgen te maken.

Was dit artikel nuttig?