Wet op de arbeidsongevallen ook van toepassing op onbezoldigde stagiairs | Agoria

Wet op de arbeidsongevallen ook van toepassing op onbezoldigde stagiairs

Gepubliceerd op 03/07/07

Stagiairs die, in het kader van een door een onderwijsinstelling georganiseerd opleidingsprogramma, onbezoldigd effectief werk verrichten bij een werkgever om beroepservaring op te doen, zullen door de wet op de arbeidsongevallen gedekt worden.

De toepassing van de wet is evenwel beperkt tot arbeidsongevallen in enge zin. Er wordt niet voorzien in tegemoetkomingen:

  • in geval van ongevallen op de weg van en naar het werk
  • in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Bij overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid wordt de uitkering van de verzekeringsmaatschappij berekend op het gemiddelde loon van de meerderjarige werknemers in de categorie waartoe de stagiair zou hebben behoord als hij door de onderneming in dienst zou zijn genomen.

De verzekeringsmaatschappij betaalt de kosten voor medische verzorging die na de uitkering door de ziekte-invaliditeitsverzekering ten laste van het slachtoffer blijven.

De school of de inrichtende macht, als de school geen rechtspersoonlijkheid heeft, wordt als de werkgever beschouwd.

Het Arbitragehof had in een arrest van 16 november 2004 gesteld dat het feit dat een bezoldigde stagiair werd vergoed in geval van arbeidsziekte maar niet voor een arbeidsongeval een discriminatie vormde. Het koninklijk besluit van 13 juni 2007 (BS van 25 juni 2007) heeft dit verschil in behandeling nu gedeeltelijk ongedaan gemaakt.

Het koninklijk besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden