Sluiten vrijgestelde anciënniteitspremies andere premies van dezelfde aard uit? | Agoria

Sluiten vrijgestelde anciënniteitspremies andere premies van dezelfde aard uit?

Gepubliceerd op 14/10/08
Een werkgever kan een werknemer maar twee keer in zijn carrière een anciënniteitspremie toekennen die vrijgesteld is van belastingen en sz-bijdragen in hoofde van die werknemer.

Om die vrijstelling te genieten, moeten verschillende voorwaarden vervuld zijn:
  • de premie wordt maximaal twee keer toegekend tijdens de carrière van de werknemer bij een werkgever;
  • de eerste premie mag ten vroegste worden toegekend in het kalenderjaar waarin de werknemer 25 jaar anciënniteit heeft bij de werkgever en de premie mag niet meer dan een keer het brutomaandloon bedragen
  • de tweede premie mag ten vroegste worden toegekend in het kalenderjaar waarin de werknemer 35 jaar anciënniteit heeft bij de werkgever en de premie mag niet meer dan twee keer het brutomaandloon bedragen.
Als de werkgever bovendien anciënniteitspremies toekent op andere momenten in de carrière, verhinderen deze premies dan de betaling van de vrijgestelde premies?

Vanuit fiscaal oogpunt wijst de FOD Financiën erop dat de toekenning van andere anciënniteitspremies aan de werknemer geen belemmering vormt voor de vrijstelling van de anciënniteitspremies die worden toegekend vanaf het moment dat de werknemer 25 jaar of 35 jaar anciënniteit heeft met naleving van voormelde voorwaarden.

Ook de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aanvaardt dat andere premies worden toegekend in de carrière van de werknemer. Deze premies zullen alleen compatibel zijn met de vrijgestelde premies als ze geen recurrent karakter hebben. Volgens de RSZ mogen carrièregebonden premies niet sneller dan om de vijf jaar worden toegekend.

Daar moet nog aan worden toegevoegd dat de andere toegekende anciënniteitspremies (10 jaar, 20 jaar

De rest is gereserveerd voor Agoria leden