Belasting op vervangingsinkomsten: toepassing van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland | Agoria

Belasting op vervangingsinkomsten: toepassing van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland

Gepubliceerd op 17/07/12 door Hilde Thys
Het hof van beroep van Antwerpen heeft op 7 februari 2012 een uitspraak gedaan over de belastbaarheid van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die een Belgische inwoner had ontvangen ten gevolge van een ongeval te wijten aan zijn professionele activiteit als zelfstandige (kapper) op het Nederlandse grondgebied.

De inkomsten waren verkregen tussen aanslagjaar 2002 en aanslagjaar 2005 en bestonden uit Nederlandse sociale uitkeringen (WAO/AAW/WAZ) enerzijds en uitkeringen van een privéverzekering anderzijds.

Wat interessant is aan deze uitspraak, is het feit dat er twee verschillende dubbelbelastingverdragen toegepast worden. Sinds het aanslagjaar 2004 is immers een nieuw verdrag tussen België en Nederland van toepassing.

Het Hof sprak zich uit over de kwalificatie van beide uitkeringen. In eerste aanleg had de Rechtbank van Hasselt geoordeeld dat al de uitkeringen belastbaar waren in de woonstaat, d.w.z. België. De belastingplichtige ging niet akkoord met deze beslissing.

Nederlandse wettelijke uitkeringen

Volgens het Hof moet de Nederlandse uitkering naar Belgisch intern fiscaal recht gekwalificeerd te worden. Op basis daarvan wordt immers een onderscheid gemaakt tussen vervangingsinkomsten uitgekeerd naar aanleiding van tijdelijke winstderving (winstbegrip) of naar aanleiding van bestendige derving (pensioenbegrip). Dit is uiteraard van belang bij de toepassing van het dubbelbelastingverdrag om na te gaan aan welke staat de heffingsbevoegdheid toekomt (dit hangt af van het artikel dat moet worden toegepast: het artikel over winst of het artikel over pensioen).

We kunnen in dit geval spreken van een tijdelijke winstderving. Op basis van het oude dubbelbelastingverdrag met Nederland wordt het vervangingsinkomen als ondernemingswinst gekwalificeerd. Concreet betekent dit dat de woonstaat, België

De rest is gereserveerd voor Agoria leden