Akkoorden tussen België en de buurlanden tot vermijden van dubbele belasting: uitzonderlijke maatregel verlengd tot 30 juni 2021 | Agoria

Akkoorden tussen België en de buurlanden tot vermijden van dubbele belasting: uitzonderlijke maatregel verlengd tot 30 juni 2021

Afbeelding
Agoria
Gepubliceerd op 01/04/21
België sloot met de buurlanden Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk uitzonderlijke akkoorden met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de Covid-19 pandemie.

Laatste actualisering 29/03/2021

Deze akkoorden werden in april en mei gesloten met de fiscale autoriteiten van de buurlanden. Ze werden allemaal retro-actief van toepassing verklaard vanaf 11 maart 2020 (Frankrijk vanaf 14 maart 2020). De toepassing van al deze akkoorden werd ook onlangs verlengd tot en met 30 juni 2021.

 • Akkoord van 30 april 2020 tussen België en Nederland (vanaf 11/03/2020)
 • Akkoord van 6 mei tussen België en Duitsland (vanaf 11/03/2020)
 • Akkoord van 15 mei 2020 tussen België en Frankrijk (vanaf 14/03/2020)
 • Akkoord van 19 mei 2020 tussen België en Luxemburg (vanaf 11/03/2020)

Als algemene regel geldt in het dubbelbelastingverdrag tussen twee landen dat het arbeidsinkomen van een werknemer belast wordt daar waar hij werkt. Hierop bestaan wel uitzonderingen.

Door de COVID-19 maatregelen die worden opgelegd, zien vele grensarbeiders zich verplicht om van thuis uit te werken. Dit is een geval van overmacht dat uiteraard niet is geregeld in het dubbelbelastingverdrag.

In deze akkoorden wordt voorzien dat grensarbeiders belastbaar kunnen blijven in de werkstaat waar ze gewoonlijk hun beroepsactiviteit uitoefenen. De thuiswerkdagen ten gevolge van de COVID-19 maatregelen worden dus door een wettelijke fictie gelijkgesteld met buitenlandse werkdagen.

Voorbeelden:

 • Een Belgisch Rijksinwoner werkt gewoonlijk 100% van zijn tijd in Nederland voor een Nederlandse werkgever. Deze werknemer is normaal belastbaar in Nederland. Door de wettelijke fictie worden de telewerkdagen in België tijdens de COVID-19 maatregelen aanzien als werkdagen in Nederland. Hierdoor blijven deze arbeidsprestaties belastbaar in Nederland en kan de Nederlandse werkgever verder Nederlandse loonheffing blijven inhouden op deze thuiswerkdagen.
 • Een Nederlands Rijksinwoner werkt 60% in Nederland en 40% in België voor een Belgische werkgever (salary split). Door de COVID-19 maatregelen moet hij 100% van thuis uit werken in Nederland. Door deze wettelijke fictie kan de Belgische werkgever Belgische bedrijfsvoorheffing blijven inhouden op de arbeidsprestaties die hij normaal gezien zou uitoefenen in België (40%). De payroll kan verder verwerkt worden alsof hij 40% in België zou werken. Op de resterende 60% van zijn arbeidsprestaties blijft hij Nederlandse loonheffing betalen.

Deze wettelijke fictie is echter niet van toepassing op de volgende werkdagen:

 • De werkdagen die de grensarbeiders hoe dan ook van thuis uit of in een derde land zou hebben gewerkt, los van de COVID-19 maatregelen.
 • De werkdagen die grensarbeiders op basis van hun arbeidsovereenkomst gewoonlijk in hun woonstaat doorbrengen.

De grensarbeiders die gebruik maken van deze wettelijke fictie dienen steeds bewijsdocumenten bij te houden. Bijvoorbeeld een schriftelijke bevestiging van de werkgever welk deel van de thuiswerkdagen uitsluitend wegens de maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie thuiswerkend werd doorgebracht. Hier is het bijhouden van een kalender zeker aan te raden. Zowel de werkgever als de werknemer dienen deze steeds up to date te houden.

Deze speciale akkoorden zijn niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • U bent tijdelijk gedetacheerd (bv. In het kader van een missie) vanuit België naar Nederland, Frankrijk, Luxemburg of Duitsland: bezoldigingen zijn belastbaar in de woon- en werkstaat België volgens de normale regels van het dubbelbelastingverdrag.
 • U heb het statuut van “buitenlands kaderlid”

Een buitenlands kaderlid wordt aanzien als een niet-inwoner van België en genieten niet van de dubbelbelastingverdragen die door België werden afgesloten. Bijgevolg zijn de Covid- akkoorden ook niet op hen van toepassing.

 • U bent zelfstandige, bv consultant

Het inkomen van een zelfstandige is belastbaar in België, de woon- en werkstaat. De normale regels van het dubbelbelastingverdrag zijn van toepassing.

 • U bent administrateur of beheerder

Het inkomen ontvangen in een andere hoedanigheid dan in de uitoefening van het mandaat van administrateur zijn belastbaar in België, de woon- en werkstaat. De normale regels van het dubbelbelastingverdrag zijn van toepassing.

Specifieke bepalingen België en Nederland

Nederland en België maakten verder ook afspraken die er op gericht zijn om regels die in normale situaties van toepassing zijn, zoveel mogelijk te laten doorlopen:

 • de grensarbeiders die thuis blijven zonder te werken maar toch hun loon blijven ontvangen: hetzelfde werkpatroon zal worden toegepast alsof de werknemer had gewerkt (ratio van de dagen gewerkt in de werkstaat/totaal aantal gewerkte dagen). Het normale werkpatroon is automatisch van toepassing op deze inactiviteitsdagen thuis door COVID-19.
 • de Nederlandse grensarbeiders die een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen vanuit België van de RVA zonder dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Deze werkloosheidsuitkeringen zijn belastbaar in België.

Specifieke bepalingen betreffende de grensarbeidersstatuut tussen België en Frankrijk

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de fiscus akkoord gesloten op 14 maart voor de Franse grensarbeiders die in de komende dagen en weken meer zullen moeten telewerken. Om voor de grensarbeidersregeling in aanmerking te komen, moeten Franse grensarbeiders uitsluitend in de Belgische grensstreek werken. Er is echter voorzien in een tolerantie van 30 dagen per jaar waarin de grensstreek mag worden verlaten en in een aantal uitzonderlijke gevallen – waarin de grensstreek wordt verlaten – die buiten beschouwing worden gelaten voor toepassing van de 30-dagenregel. Bij deze uitzonderingen staat o.a. het geval van overmacht buiten de wil van de werkgever en werknemer. De Belgische en Franse autoriteiten zijn van oordeel dat er door de huidige situatie in verband met het coronavirus duidelijk sprake is van een geval van overmacht. Daarom werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020 de aanwezigheid van een Franse grensarbeider in zijn woonplaats in Frankrijk (vooral om er te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor berekening van de termijn van 30 dagen. Deze maatregel werd recent verlengd tot 30 juni 2021 .

Specifieke bepalingen betreffende tolerantie voor grensarbeiders tussen België en Luxemburg

De betrokken overheden hebben een akkoord gesloten met betrekking tot de toepassing van artikel 15 van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg. Er werd een tolerantieregel ingevoerd waarbij de grensarbeider zijn activiteit tot 24 dagen buiten de gewoonlijke werkstaat mag uitoefenen en toch in deze werkstaat belastbaar blijft. Door de coronacrisis (COVID-19) zullen veel van deze grensarbeiders de komende dagen en weken meer van thuis uit werken. Luxemburg en België zijn hierdoor overeengekomen dat in deze tijden het thuiswerk een geval van overmacht is. Het thuiswerk van de werknemers in hun woonplaats zal hierdoor niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de periode van 24 dagen. Deze maatregel is van toepassing vanaf zaterdag 14 maart 2020 tot nader order (voorlopig al tot 30 juni 2021).

Het International Employment Expertsteam behandelt tegen betaling sociale en fiscale vragen en problemen rond internationale tewerkstelling. Voor meer informatie over de aangeboden diensten en onze tarieven kan u bij ons terecht via email op international.employment@agoria.be

Was dit artikel nuttig?