Tijdelijke werkloosheid door de overstromingen : RVA verlengt de versoepelde procedure tot 31 juli en aanvaardt nu algemeen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht | Agoria

Tijdelijke werkloosheid door de overstromingen : RVA verlengt de versoepelde procedure tot 31 juli en aanvaardt nu algemeen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Afbeelding
Gepubliceerd op 23/07/21 door Elke De Coninck
De hevige regenval op 14 en 15 juli 2021 in sommige streken van het land kan tot gevolg hebben dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde werknemers onmogelijk wordt en dat deze geschorst wordt. De RVA aanvaardt nu dat alle tijdelijke werkloosheid als gevolg daarvan onder bepaalde voorwaarden kan worden aangegeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, en wijzigt zijn eerdere communicatie hieromtrent.

Principe

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veronderstelt dat de uitvoering van het werk tijdelijk volledig onmogelijk is.

Dit is bijvoorbeeld het geval indien de werknemer het werk niet kan uitoefenen omdat de plaats van tewerkstelling is ondergelopen, de infrastructuur van de werkgever is aangetast of vernietigd of omdat de werknemer niet op de plaats van het werk kan raken doordat het openbaar vervoer onderbroken is of doordat de wegen overstroomd zijn.

Er wordt, gelet op de uitzonderlijke situatie, tot en met 15 augustus 2021 door de RVA aanvaard dat ook omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden kunnen zijn om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Dit betreft de situaties waarin de werknemer getroffen is door ernstige schade of verliezen en de facto in de onmogelijkheid is om te gaan werken omdat hij prioriteit moet geven aan het zoeken naar een nieuwe huisvesting, de opkuis of herstellingswerken van zijn woning, het regelen van zijn schadedossier of het zoeken naar alternatieve vervoermiddelen.  

Er wordt eveneens aanvaard dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht alternerend kan zijn (de werknemer moet met andere woorden niet doorlopend tijdelijk werkloos worden gesteld of er kan worden afgewisseld tussen de werknemers).

Voorwaarden

Er kan slechts een beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • De uitvoering van het werk is volledig onmogelijk (dit is bijvoorbeeld niet het geval indien de werknemer kan telewerken).
  • De uitvoering van het werk is slechts tijdelijk onmogelijk. Dit is niet (meer) het geval indien vaststaat dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet meer zal worden hervat (bijvoorbeeld omdat de werkgever beslist de werkzaamheden niet opnieuw op te starten of omdat de werknemer definitief verhuist en daardoor het werk bij de werkgever niet meer zal hervatten).
  • Er is geen vervangwerk mogelijk (bijvoorbeeld bepaalde opruimwerken).
  • De werknemer heeft voor die dag(en) niet reeds verlof of recuperatie genomen.
  • De werknemer heeft voor die dag geen recht op loon. Het betreft hier bijvoorbeeld de situaties waarin
    • er in toepassing van artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten recht is op een gewaarborgd dagloon, omdat de werknemer zich reeds op weg naar het werk had begeven of de arbeid had aangevat en deze moest onderbreken;
    • er in toepassing van artikel 13 van de cao nr. 85 betreffende het recht op telewerk een recht op loon is omdat de werknemer in de onmogelijkheid is het voorziene telewerk uit te voeren en de werkgever niet zou toelaten dat de werknemer het werk op de bedrijfslocatie komt verrichten, voor zover er geen situatie van overmacht dit verhindert.
  • De werknemer kan op geen andere manier het werk bereiken (bijvoorbeeld met eigen of alternatieve vervoermiddelen).

Procedure

Voor de werkgever
In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet in principe de klassieke procedure worden gevolgd. Dit betekent dat de werkgever een mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar de RVA moet versturen.

Voor de dagen van tijdelijke werkloosheid gelegen in de periode van 14 juli tot en met 31 juli 2021 zal de tijdelijke werkloosheid evenwel ook zonder mededeling worden aanvaard. In dat geval moet de werkgever enkel in de aangifte van sociaal risico betreffende de tijdelijke werkloosheid (ASR WECH 5) voor de dagen van tijdelijke werkloosheid “overmacht” (code aard van de dag 5.4) vermelden en als reden voor de overmacht opgeven “uitzonderlijke weersomstandigheden”. 

Voor de periode vanaf 1 augustus 2021 moet de werkgever elektronisch een mededeling van de tijdelijke werkloosheid naar de RVA versturen. Deze aangifte wordt maximaal voor een periode van drie maanden (eventueel verlengbaar) aanvaard. De aangifte moet de voorziene duur en een concrete omschrijving van de reden van de overmacht bevatten, maar er moeten geen bewijsstukken worden toegevoegd.

Opgelet: indien de reden van de overmacht de persoonlijke situatie van de werknemer betreft, zal de aangifte slechts tot en met 15 augustus 2021 worden aanvaard.

Lees voor meer informatie over deze mededeling het infoblad E24.

Aangezien nog tot 30 september 2021 afwijkende maatregelen in het kader van de coronacrisis die gelden voor alle tijdelijk werklozen van toepassing zijn, moet de werknemer niet in het bezit van een controlekaart C3.2A worden gesteld.

Voor de werknemer
De werknemer moet niet in alle gevallen een uitkeringsaanvraag indienen. Lees voor meer informatie hierover het infoblad T32 (Rubriek “Wanneer en hoe een uitkeringsaanvraag indienen?”).

Als de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, kan hij voor uitkeringsaanvragen tot en met 30 september 2021 gebruik maken van het vereenvoudigde formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA en de door de werkgever afgeleverde ASR WECH 5.

De uitkeringsaanvraag moet ingediend worden via een uitbetalingsinstelling .

Bron: Nieuwsbericht van de RVA van 22 juli (website RVA)

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's