Omzetting van moederschapsverlof: wijziging van de ontslagbescherming | Agoria

Omzetting van moederschapsverlof: wijziging van de ontslagbescherming

Gepubliceerd op 02/08/11
Een werknemer die moederschapsverlof in vaderschapsverlof laat omzetten, geniet voortaan dezelfde ontslagbescherming als de moeder. Als de moeder van een pasgeborene overlijdt of in het ziekenhuis wordt opgenomen, kunnen de opschorting van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of de afwezigheden waarop het moederschapsverlof betrekking heeft, worden omgezet in vaderschapsverlof.

Bij overlijden van de moeder is de duur van het vaderschapsverlof ten hoogste gelijk aan het resterende deel van het moederschapsverlof dat de moeder nog niet heeft opgenomen. Wanneer de moeder in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan de vader vaderschapsverlof genieten op voorwaarde dat

  • dit verlof niet begint vóór de zevende dag volgend op de geboortedag van het kind, 
  • het kind het ziekenhuis heeft verlaten 
  • de ziekenhuisopname van de moeder langer dan zeven dagen duurt.

Het vaderschapsverlof loopt echter af op het ogenblik dat de moeder het ziekenhuis verlaat en uiterlijk na afloop van het deel van het moederschapsverlof dat de moeder nog niet heeft opgenomen.

Werknemers die dit verlof willen genieten, moeten hun werkgever daarvan schriftelijk op de hoogte brengen binnen zeven dagen vanaf het overlijden van de moeder of haar opname in het ziekenhuis. In deze schriftelijke kennisgeving moet de begindatum van het vaderschapsverlof worden vermeld alsook de vermoedelijke duur van de afwezigheid van de werknemer.

Bedrag van de vergoeding

Zodra de werkgever op de hoogte is gebracht van de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof, mag de werknemer tijdens de duur van het vaderschapsverlof niet worden ontslagen, tenzij om redenen die vreemd zijn aan het eigenlijke verlof. De bewijslast

De rest is gereserveerd voor Agoria leden