Pleegouder heeft recht op uitkering voor gewettigde afwezigheid | Agoria

Pleegouder heeft recht op uitkering voor gewettigde afwezigheid

Gepubliceerd op 24/11/08

In een onlangs verschenen KB zijn preciseringen aangebracht op dit domein.

Een werknemer kan worden aangesteld als pleegouder als gevolg van een officiële beslissing van een rechtbank, een dienst voor pleegzorg, de diensten van l’Aide à la jeunesse of het Comité voor bijzondere jeugdbijstand.

Als een werknemer een minderjarige of een gehandicapte in zijn gezin opvangt, kan het gebeuren dat hij afwezig moet zijn om de zittingen van de gerechtelijke en administratieve overheden bij te wonen, contact op te nemen met de plaatsingsdienst of voor alle gebeurtenissen waarvoor de plaatsingsdienst een attest aflevert.

Werkgever moet op hoogte worden gebracht

De werknemer moet zijn werkgever ten minste twee weken op voorhand op de hoogte brengen van de dag(en) afwezigheid. De werkgever mag de uitoefening van dit recht niet weigeren. De werknemer moet echter wel in het bezit zijn van de officiële aanstellingsbeslissing tot pleegouder.

Het staat de werkgever vrij om de werknemer te vragen om een bewijs van de gebeurtenis die zijn afwezigheid op het werk rechtvaardigt.

Dagen afwezigheid beperkt tot zes per pleeggezin

Het aantal dagen afwezigheid per kalenderjaar werd op 1 januari 2008 opgetrokken van vijf tot zes. Als het pleeggezin bestaat uit twee werknemers die beiden als pleegouder zijn aangesteld, dan moet dit aantal dagen onderling worden verdeeld. Elke werknemer moet zijn respectieve werkgever een verklaring op erewoord bezorgen waarin wordt aangegeven hoe het aantal dagen afwezigheid onderling wordt verdeeld.

RVA-uitkering

Per dag afwezigheid ontvangt de werknemer van de RVA een uitkering van 116,87 euro (1/9/2018). Daartoe wordt een

De rest is gereserveerd voor Agoria leden