Pensioenbedrag voortaan meer gebaseerd op activiteitsperiodes | Agoria

Pensioenbedrag voortaan meer gebaseerd op activiteitsperiodes

Gepubliceerd op 13/05/14 door Aude Michaux
Het rustpensioen zal voortaan meer op de activiteitsperiodes van de werknemer worden berekend. De principes worden in twee wetten van 19 april 2014 vastgelegd.

Onvolledige loopbaanjaren tellen ook

De beroepsloopbaan wordt voortaan geteld in dagen en niet meer in jaren. De loopbaan van een werknemer die aanspraak kan maken op een Belgisch rustpensioen als loontrekkende werknemer en op een rustpensioen op grond van een gelijkaardige regeling in een vreemd land of van een andere Belgische regeling met uitsluiting van die van de zelfstandigen wordt beoordeeld in verhouding tot het totale aantal voltijdse dagequivalenten die per regeling in aanmerking komen zonder dat het totale aantal dagen meer dan 14 040 mag bedragen.

Het maximum van 45 jaar wordt vervangen door 14 040 loopbaandagen. Hierdoor kan iemand met onvolledige loopbaanjaren toch een volledig pensioen (= 45 jaar) verwerven.

Deze bepalingen zullen gelden voor de pensioenen die ten vroegste op 1 januari 2015 ingaan behalve in geval van cumul met een zelfstandigenpensioen (inwerkingtreding nog bij KB te bepalen). Een koninklijk besluit zal de bijkomende berekeningsmodaliteiten vastleggen.

Laatste maanden van loopbaan tellen voortaan mee voor pensioenberekening

In het werknemersstelsel worden de gewerkte maanden in het jaar van pensionering nu niet meegenomen in de berekening van het pensioen. Het loon in het jaar van pensionering zal voortaan wel in aanmerking worden genomen in de pensioenberekening. De voorwaarden waaronder dit zal gebeuren moeten nog in een koninklijk besluit worden vastgelegd. 

Bronnen:
Wet van 19 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers

De rest is gereserveerd voor Agoria leden