Bedrag pensioenbonus van laatste werkjaar kan worden herzien | Agoria

Bedrag pensioenbonus van laatste werkjaar kan worden herzien

Gepubliceerd op 17/11/08
De pensioenbonus die wordt toegestaan voor het laatste werkjaar en/of voor het jaar waarin het pensioen inging wordt gebaseerd op die van het voorgaande jaar. De werknemer kan echter aan de hand van een attest van de laatste werkgever aantonen dat het bedrag van de pensioenbonus berekend op de effectieve prestaties gunstiger is voor hem. Dit attest moet binnen drie maanden volgend op de datum waarop het pensioen ingaat aan de Rijksdienst voor Pensioenen worden bezorgd.

Deze bepaling (KB van 22 oktober 2008, BS van 12 november 2008) gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2007. Wat de pensioenen betreft die al zijn ingegaan, moet het attest binnen drie maanden na de publicatie van voormeld KB worden bezorgd (d.i. uiterlijk op 11 februari 2009).

Een pensioenbonus is een verhoging van het pensioenbedrag die wordt toegestaan aan loontrekkenden van 62 jaar of ouder of loontrekkenden die een loopbaan van ten minste 44 kalenderjaren achter de rug hebben en hun beroepsactiviteiten voortzetten.

De bonus werd in het kader van het Generatiepact ingesteld voor pensioenen die ten vroegste op 1 januari 2007 en uiterlijk op 1 december 2012 ingaan en gelden enkel voor gepresteerde periodes vanaf 1 januari 2006.

De bonus bedraagt 2 euro per bewezen dag effectieve tewerkstelling tijdens de referteperiode. Gelijkgestelde dagen worden slechts ten belope van maximaal 30 dagen per kalenderjaar in aanmerking genomen.

Bron: KB van 22 oktober 2008 (BS 12 november 2008)


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

De rest is gereserveerd voor Agoria leden