Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19: nieuwe meldingsformaliteiten en verbod op onderaanneming | Agoria

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19: nieuwe meldingsformaliteiten en verbod op onderaanneming

Afbeelding
Gepubliceerd op 06/07/20 door Patrick Chisogne
Het Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 geeft uitvoering aan de in april genomen beslissing van de Groep van 10 met betrekking tot de verplichting om werknemers en overlegorganen te informeren wanneer tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona wordt ingeroepen. Het besluit bekrachtigt ook het verbod op het uitbesteden van taken die normaal hadden moeten worden uitgevoerd door de tijdelijk werkloos gestelde werknemer(s).

1. Nieuwe informatieverplichtingen

De werkgever moet een aantal formaliteiten vervullen als hij zich beroept op tijdelijke overmacht ten gevolge van de COVID-19-epidemie om de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te schorsen.

Informeren van de werknemer

De werkgever moet de werknemer individueel informeren, uiterlijk op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van de schorsing wegens tijdelijke overmacht of de invoering van de regeling van gedeeltelijke arbeid (en in ieder geval voordat de werknemer zich naar het werk begeeft).

De kennisgeving vermeldt de periode waarop deze betrekking heeft, alsook de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt arbeidsprestaties te leveren.

Indien de schorsing wegens overmacht corona betrekking heeft op meerdere werknemers tegelijk, kan de kennisgeving collectief gebeuren, op voorwaarde dat elke werknemer duidelijk op de hoogte is van de arbeidsregelingen waaraan hij persoonlijk is onderworpen.

Wanneer de werkgever het aanvankelijk voorziene aantal werkloosheidsdagen verhoogt of wanneer hij overgaat van een regeling van gedeeltelijke arbeid naar een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, moet hij dezelfde formaliteiten vervullen.

Indien de werkgever na de kennisgeving toch gebruik wil maken van de werknemer om arbeid te verrichten, kan de tijdelijke werkloosheid worden opgeheven of opgeschort.

De werkgever moet de tijdelijk werkloze ook informeren over de formaliteiten die deze moet vervullen om een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling te krijgen.

De werkgever die de formaliteiten voor de kennisgeving aan de werknemer niet in acht neemt, is verplicht om de werknemer zijn normale loon te betalen voor de volledige periode die voorafgaat aan de vervulling van deze formaliteiten. 

Informeren van de ondernemingsraad (of bij ontstentenis, van de vakbondsafvaardiging)

Een werkgever die gebruikmaakt van werkloosheid wegens overmacht corona moet zijn ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging in zijn onderneming van die beslissing op de hoogte brengen.

2. Verbod op het uitbesteden van taken die normaal gesproken door de tijdelijk wegens COVID-19 werkloos gestelde werknemer(s) hadden moeten worden uitgevoerd

Wanneer de werkgever zich ten aanzien van zijn werknemer beroept op de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van een situatie van tijdelijke overmacht die het gevolg is van de COVID-19-epidemie, mag hij het werk, dat normaal had moeten worden verricht door de werknemer tijdens de duur van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke overmacht, niet uitbesteden aan derden, noch laten uitvoeren door studenten.

De werkgever mag evenwel steeds het werk dat normaal door de werknemer wordt verricht, uitbesteden aan derden of laten uitvoeren door studenten, wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst als gevolg van het feit dat de werknemer in quarantaine wordt geplaatst.

Bij niet-naleving van dit verbod is de werkgever verplicht de werknemer zijn normale loon te betalen voor de dagen waarop hij het werk aan derden heeft uitbesteed of studenten het werk heeft laten verrichten dat die werknemer normaal gesproken verricht. 

Deze bepalingen treden in werking op de 10e dag na de datum van publicatie, d.w.z. op 13/07/2020

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers (B.S. 03/07/2020)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer

 


Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's