Rechtspraak - Inroepen van einde van arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht kan niet zomaar | Agoria

Rechtspraak - Inroepen van einde van arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht kan niet zomaar

Gepubliceerd op 04/05/10

De informatie in deze rubriek wordt als documentatie verstrekt. De arresten van de hoven en rechtbanken gelden niet als rechtsbron.

Sedert juli 2003 kan een werkgever niet meer het einde van een arbeidscontract wegens medische overmacht constateren zonder de wettelijke procedure inzake het gezondheidstoezicht op de werknemers te volgen.

Deze procedure biedt de werkgever de mogelijkheid zich ervan te vergewissen dat de werknemer effectief arbeidsongeschikt is voor de uitgeoefende functie en na te gaan of hertewerkstelling in de onderneming mogelijk is. Het is dus pas na deze procedure dat de werkgever verbreking wegens medische overmacht kan constateren.

In een arrest van 23 maart 2010 bevestigt het Arbeidshof van Luik dat deze procedure niet kan worden ontweken. Het Hof wijst er bij deze gelegenheid op dat, wanneer de behandelend geneesheer van een werknemer deze definitief ongeschikt verklaart om het overeengekomen werk verder uit te voeren, de werknemer zijn werkgever met een aangetekende brief kan vragen een procedure voor hertewerkstelling te starten.

Als de werknemer deze procedure vraagt, wordt de beslissing die de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zou nemen pas na het verstrijken van de beroepstermijn definitief. Zolang de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer niet definitief is, is de definitieve arbeidsongeschiktheid niet bewezen.

In het concrete geval dat door het hof is onderzocht, had de werkgever tot het einde van het contract wegens medische overmacht besloten op basis van een medisch certificaat van de behandelend geneesheer die de werknemer definitief arbeidsongeschikt verklaarde. De datum waarop tot verbreking werd beslist, liet de werknemer evenwel materieel niet de tijd

De rest is gereserveerd voor Agoria leden