KB nr. 37 'Maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus': toelichting | Agoria

KB nr. 37 'Maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus': toelichting

Afbeelding
Gepubliceerd op 08/07/20 door Patrick Chisogne
Naast de maatregelen die verband houden met tijdelijke werkloosheid, bevat KB nr. 37 nog enkele maatregelen waarop de aandacht moet worden gevestigd.

In ons artikel van 6 juli bespraken we al de maatregelen die verband houden met tijdelijke coronawerkloosheid. In dit artikel gaan we in op de overige maatregelen die bij besluit nr. 37 worden uitgevoerd.

Wijziging van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

Voortaan zullen collectieve arbeidsovereenkomsten langs elektronische weg kunnen worden gesloten. Dit impliceert dat de vergaderingen van de paritaire organen ook langs elektronische weg moeten kunnen worden georganiseerd. Met het oog daarop zal het koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van de werking van de paritaire comités worden gewijzigd.

Quarantainegetuigschrift officieel gemaakt en informatieplicht

Indien de werknemer arbeidsgeschikt is maar zijn werk niet kan verrichten omdat hij in quarantaine wordt geplaatst, wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst wegens tijdelijke overmacht. In dat geval moet de werknemer zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Op verzoek van de werkgever moet de werknemer een medisch getuigschrift voorleggen dat de quarantaine bevestigt. Dit getuigschrift wordt opgesteld overeenkomstig het model als bijlage bij koninklijk besluit nr. 37. Met deze maatregel wordt uitvoering gegeven aan een van de punten van het akkoord dat de Groep van Tien sloot met Pasen. Het getuigschrift was al eerder gepubliceerd.

Periodieke gezondheidsbeoordeling

Voor de periodieke gezondheidsbeoordeling van een werknemer die vanaf 1 maart 2020 was voorzien maar die niet kon plaatsvinden als gevolg van de maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19, wordt de geldigheidsduur van het formulier voor gezondheidsbeoordeling van die werknemer verlengd tot en met 30 september 2020. In dit geval moet de periodieke gezondheidsbeoordeling uiterlijk op 30 september 2020 worden uitgevoerd opdat de werknemer aan het werk zou kunnen blijven, ook al was de geldigheidsduur van zijn beoordeling verstreken.

Aanpassing van het Sociaal Strafwetboek en inspecties

Het doel van de aanpassing is om ervoor te zorgen dat de sociaal inspecteurs van bepaalde inspectiediensten de bevoegdheid krijgen om de naleving in de ondernemingen te controleren van de verplichtingen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, nl.:

  • de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten van de FOD WASO
  • de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
  • de RSZ
  • de RVA
  • Fedris
  • het Riziv
  • het RSVZ – Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 wordt bestraft met een boete van niveau 2 volgens het Sociaal Strafwetboek.

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers (Belgisch Staatsblad van 03/07/2020).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer
Was dit artikel nuttig?