IPCEI Cloud: oproep tot het indienen van blijken van belangstelling | Agoria

IPCEI Cloud: oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

Afbeelding
Gepubliceerd op 13/04/21 door Jean-Marc Timmermans
Het is voor de Europese Unie van essentieel belang om de komende jaren slimme technologische oplossingen in te voeren, zodat de groeiende hoeveelheid data op een veilige, betrouwbare en veerkrachtige manier wordt beheerd en geëxploiteerd in het belang van de Europese economie, haar ondernemingen, haar overheidsdiensten en al haar burgers. Ook de Belgische autoriteit heeft een officiële oproep tot indiening van blijken van belangstelling (OIB) gepubliceerd.

Wat is een IPCEI ?

IPCEI's zijn grootschalige projecten waarin ondernemingen en onderzoekscentra uit verschillende lidstaten worden samengebracht en die aanzienlijke voordelen opleveren voor strategische EU-doelstellingen (concurrentievermogen, duurzame groei, maatschappelijke uitdagingen, waardecreatie, ...). Door de inzet van een IPCEI kunnen lidstaten marktfalen aanpakken door O&I-activiteiten aanzienlijk te financieren met afwijking van de EU-staatssteunregels.

Waarom een IPCEI Cloud?

De noodzaak om strategisch te investeren in de volgende generatie van Europese cloudcapaciteit werd al meermaals benadrukt, onder meer in de Europese datastrategie, in de conclusies van de Europese Raad van 1-2 oktober 2020 en in de gezamenlijke verklaring van 15 oktober 2020 van de lidstaten over het opbouwen van de volgende generatie van cloud in Europa.

Het doel:

 • het Europese leiderschap op het gebied van gegevens en digitale soevereiniteit bevorderen;
 • bijdragen tot een sterker en duurzaam economisch concurrentievermogen binnen de Europese Unie;
 • de ontwikkeling van intelligente, innovatieve, interoperabele, veilige, energie-efficiënte en privacyvriendelijke cloud- en edge-cloudoplossingen te ondersteunen.

Voor wie is de IPCEI Cloud?

De scope van de IPCEI is momenteel nog heel breed, maar men wil specifiek werken om de Europese digitale en fysieke infrastructuur te versterken. Hieronder een draft overzicht van de value chain die men binnen deze IPCEI wil versterken.

 

Afbeelding

Wilt u op de hoogte blijven? Agoria plant binnenkort een workshop rond deze IPCEI Cloud. Indien u hier van op de hoogte wil blijven contacteer dan jelle.hoedemaekers@agoria.be

Praktisch

De officiële oproep tot indiening van blijken van belangstelling (OIB) van de Belgische autoriteit vindt u op de website van de FOD Economie.

Deze bovenvermelde bron vormt de enige officiële en wettelijke basis voor de communicatie omtrent dit dossier en daarom beveelt Agoria u ten zeerste aan om deze bron dusdanig te consulteren.

Hieronder worden louter informatief de belangrijkste elementen van deze oproep herhaald: 

Officiële oproep tot indiening van blijken van belangstelling (OIB) van de Belgische federale en regionale (Vlaanderen) autoriteiten

Deze oproep tot indiening van voorstellen richt zich naar economische spelers die via diverse partnerschappen in de Europese economische waardeketen willen deelnemen aan innovatieve projecten op Europese schaal.

Het doel van de OIB is om de actoren te identificeren die op het grondgebied van de betrokken autoriteiten zouden kunnen deelnemen aan die projecten op Europese schaal in de waardeketen van cloudtechnologieën, met het oog op een potentiële IPCEI "Next Generation Cloud Infrastructure and Services" op Europees niveau.

Disclaimer:

Deze oproep tot indiening van blijken van belangstelling impliceert op geen enkele wijze een betrokkenheid van België bij een eventueel toekomstig IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services.

Met deze oproep stellen de federale en regionale Belgische autoriteiten zich proactief op en wensen zij in de eerste plaats op basis van de ontvangen informatie een onderbouwde beslissing te kunnen nemen over deelname aan het IPCEI. Aan de oproep is dus geen enkele financiering verbonden.

Indien er op basis van de ontvangen informatie zou beslist worden om deel te nemen aan een IPCEI, blijft naleving van de procedures en indiening van de vereiste documenten noodzakelijk om een kandidatuur in aanmerking te nemen.

Basisvoorwaarden om als IPCEI te worden gedefinieerd

Een project ingediend door een Belgische speler kan worden herkend als onderdeel van een IPCEI mits het opgesteld is in overeenstemming met de regelgeving van Mededeling van de Commissie, gepubliceerd in het PB van 20 juni 2014 (C188/14).

In het bijzonder zal het aan de volgende vereisten voldoen:

 • De onderneming moet aansluiten bij de gespecificeerde waardeketen;
 • Het technische en industriële project van de onderneming kan gezamenlijk betrekking hebben op onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) evenals de eerste industriële toepassing[1] in overeenstemming met de richtlijnen voor aanvaardbare kosten;
 • Het door de onderneming voorgestelde technische en industriële project moet zeer innovatief zijn en verder gaan dan de huidige spitstechnologieën en kennis op dat gebied (state of the art);
 • Het project kan alleen worden ondersteund als er sprake is van marktfalen, waardoor het niet kan worden uitgevoerd zonder dergelijke steun;
 • Er moet een belangrijke samenwerkingsdynamiek zijn binnen de Europese Unie;
 • De onderneming moet zich ertoe verbinden om de in het kader van de gefinancierde werkzaamheden nieuw verworven kennis te verspreiden (spillover), niet alleen onder haar klanten, leveranciers en projectpartners, maar in de hele EU; het IPCEI moet het mogelijk maken de verworven kennis op zeer grote schaal te verspreiden, ongeacht of die al dan niet beschermd is door een titel of een intellectueel eigendomsrecht. De mechanismen voor de kennisverspreiding moeten zeer duidelijk in de projectportfolio’s van de bedrijven worden uitgewerkt. De beschermde resultaten zullen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende marktvoorwaarden worden verspreid;
 • Startende ondernemingen komen potentieel in aanmerking; in dat geval moet het dossier door de toekomstige aandeelhouders worden ingediend;
 • De onderneming mag niet onderhevig zijn aan een terugvordering van steun die in een beschikking van de Europese Commissie als onrechtmatig en onverenigbaar wordt geacht;
 • De onderneming mag niet in moeilijkheden verkeren in de zin van de Richtsnoeren van de Europese Commissie voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (punt 2.2.) op het moment dat het besluit over eventuele steun wordt genomen;
 • Het technische project van de onderneming moet door de begunstigde onderneming worden medegefinancierd en kan eventueel ook met andere Europese fondsen worden gefinancierd.

Verduidelijking over type activiteiten

Vlaanderen draagt bij aan een eventueel toekomstig IPCEI 'Next Generation Cloud Infrastructure and Services' door deelname aan IPCEI notificatie en financiering van de projecten waarvoor toestemming verleend wordt in de notificatie, maar ook door inzet van de bestaande reguliere financieringsprogramma’s.

 • Projecten die enkel O&O&I omvatten, worden gesteund via de reguliere kanalen binnen het bestaande kader[2]. Zij kunnen wel deel blijven uitmaken van het IPCEI-netwerk en nemen deel aan de uitvoering als indirecte partner. Zij moeten geen “Project Portfolio” en “Funding Gap” indienen omdat zij geen deel uitmaken van de notificatie.
 • De focus van de activiteiten opgenomen in de notificatie en latere steun zijn projecten die bestaan uit O&O&I en eerste industriële ontwikkeling.

Er wordt van uitgegaan dat er 2 tot 3 van deze projecten kunnen worden gesteund door Vlaanderen, met een maximum totaalbedrag van 10 mio euro aan steun binnen de IPCEI.

 • De Mededeling van de Commissie omvat ook de mogelijkheid voor financiering van investeringen milieu, energie of transport die niet gekoppeld zijn aan O&O&I (art 23 van de mededeling). Projecten die enkel dit type activiteiten omvatten, zijn niet ontvankelijk in de huidige OBI.

De projecten zullen ook worden geanalyseerd door de FOD BOSA om de mogelijke deelname van de federale overheid aan een eventueel toekomstig IPCEI 'Next Generation Cloud Infrastructure and Services' te overwegen in overeenstemming met zijn bevoegdheden.

Tijdschema voor de verzending van de documenten

De indiening van de documenten gebeurt in twee fasen door ze per e-mail te zenden naar de FOD Economie (ipcei-cloud@economie.fgov.be), ter attentie van de eventueel financierende overheden.

Stap 1: deadline op 5 mei 2021, 18.00 uur, Brusselse tijd

De samenvattende fiche met de beschrijving van het innovatieve project. Download hier deze samenvattende fiche (37,2 kB).

Stap 2: datum nog te bepalen

Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling zal een tweede stap hebben waarin een uitgewerkte aanvraag, opgesteld volgens de templates van de Europese Commissie ("Project Portfolio", "Funding Gap" en "Prodcom Analysis"), zal moeten worden ingediend. Meer bijzonderheden zullen ook worden verstrekt over de aard van de verwachte projecten.

Details over deze tweede stap zullen op deze pagina worden verstrekt.

Andere downloadbare begeleidingsdocumenten – Non papers van de Europese Commissie

Voor meer informatie vanwege de eventueel financierende overheden

[1] Met eerste industriële toepassing wordt het opschalen van pilotfaciliteiten bedoeld of de allereerste uitrusting en installaties die de fasen na de pilotlijn - met inbegrip van de testfase - omvatten, maar niet de massaproductie of de commerciële activiteiten. 

[2] Zie de VLAIO-website voor in Vlaanderen gevestigde projecten: www.vlaio.be.

Heeft u verdere vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Jelle Hoedemaekers (jelle.hoedemaekers@agoria.be) of  Jean-Marc Timmermans (jeanmarc.timmermans@agoria.be).
Was dit artikel nuttig?